Avustus maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Kehittämisavustuksen hakuaika on 26.10-30.11.2018. Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/.

Kehittämisavustus maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla on tarkoitettu myönnettäväksi kunnille. Hankkeet voivat olla myös kuntien yhteisiä. Kuntien toivotaan tekevän yhteistyötä hankkeissa paikallisten liikuntaseurojen ja muiden järjestöjen kanssa.

Kunnat voivat myös myöntää avustuksen edelleen seuroille tai järjestöille. Jos avustus myönnetään edelleen, on kunnan tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan tahon kanssa (Valtionavustuslaki 688/2001, 7 §).

Hanketukihakemusten sisällöllisessä arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:
•    hankkeen tavoitteiden ja kehittämisohjelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden vastaavuutta
•    inkluusioperiaatteen toteutumista
•    hankkeen uutuusarvoa
•    selkeästi ilmaistun ja raportoidun lopputuloksen hyödynnettävyyttä valtakunnallisesti
•    hankkeen yhteistyösuuntautuneisuutta saman alan toimijoiden kesken

Valtionavustus voi kattaa enintään 60% hankkeen kokonaiskustannuksista. 

 

Hankkeeseen liittyvät selvitykset tehdään sähköisessä järjestelmässä.

Päivitetty