Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Linnankatu 3
PL293, 90101 Oulu

kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Puhelinvaihde  0295 017 500
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)avi.fi
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

 

 

AVI Twitterissä

Tiedotteita

Kittilän kaivoksen uudelle rikastushiekka-altaalle ympäristölupa (Pohjois-Suomi, Lappi)

Kittilän kaivoksen uudelle rikastushiekka-altaalle ympäristölupa
Pohjois-Suomi, Lappi

Aluehallintovirasto on myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle ympäristöluvan Kittilän kaivokselle suunnitellun uuden rikastushiekka-altaan (NP4-allas) raken-tamiselle ja toiminnalle.  Samalla on hyväksytty päivitetty kaivannaisjätteen jäte-huoltosuunnitelma. Lisäksi aluehallintovirasto on luvan saajan pyynnöstä mää-rännyt, että toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen.
Päätöksen mukaan uusi rikastushiekka-allas rakennetaan olemassa olevan NP3-altaan ja Pikku Rouravaaran pohjoispuolelle kaivosalueen laajennuksen sisälle. Sen pinta-ala on valmistuessaan noin 175 hehtaaria, ja maksimikorkeus ulottuu tasoon +250 metriä. Altaaseen voidaan loppusijoittaa noin 17 Mm3 NP-hiekkaa, ja sen on laskettu riittävän kaivoksen toiminta-ajan loppuun saakka. Luvan saaja on suunnitellut vaiheistavansa ra-kennustyöt useamman vuoden ajalle. Altaan ja patojen tiivistysmateriaalina käytetään moreenista ja keinotekoista eristeestä muodostuvaa yhdistelmärakennetta.
Uuden rikastushiekka-altaan rakentamisvaiheen aikana muodostuvat kiintoainepitoiset vedet on määrätty johdettavaksi käsittelyyn. Käsittelyn jälkeen vesiin johdettavat pääs-töt eivät sanottavasti lisää Seurujokeen kohdistuvaa kuormitusta. Ympäristölupapäätök-sellä ei ole oikeutettu luvan saajaa myöskään lisäämään Kittilän kaivokselta toiminnan aikanakaan Seurujokeen johdettavia päästöjä.
Kaivoksen nykyinen NP-hiekan loppusijoitusalue, NP3-allas, on täyttymässä vuoteen 2021 mennessä. Uuden altaan läjityskäyttö on rajattu kattamaan voimassa olevan ym-päristöluvan mukaisesta malminrikastuksesta muodostuvan NP-hiekan ja vesienkäsitte-lylaitoksen alitteen.  
Aluehallintovirasto on samalla hyväksynyt päivitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunni-telman sekä kiviaineksen hallintasuunnitelman ja muuttanut niiden vuoksi Kittilän kai-voksen lainvoimaisen ympäristö- ja vesitalousluvan eräitä määräyksiä. NP4-altaan osal-ta kaivannaisjätteen jätealuetta koskevaksi vakuudeksi on määrätty 30 euroa/m2 (sis. ALV 24 %). Sivukivialueen vakuutta on nostettu siten, että sen kokonaissumma on noin 8 M€. Lisäksi aluehallintovirasto on tarkentanut kaivannaisjätteiden jäteluokitusta sivuki-vien ja maanalaisen kaivoksen lietteiden osalta.
Päätökseen voi tutustua internetissä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Päätös on nähtävänä 17.4.2019–17.5.2019 Kittilän kunnanvirastossa.  Päätökseen saa hakea valit-tamalla muutosta 17.5.2019 saakka.

Lisätietoja: 
Ympäristöylitarkastaja Turkka Rekola, puh. 0295 017 669

Jakelu         MEDIA
 

Ajankohtaista

AVI Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta - Viranomaiset varautuvat yhteistyöhön alueellisissa koronaviruksen ilmaantumisissa (Pohjois-Suomi)

 

Lisätietoja:

Terttu Savolainen, ylijohtaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 050 583 9912, terttu.savolainen@avi.fi

 

Linkki UKK-vastauksiin:

Lue vastauksia yleisiin kysymyksiin koronasta aluehallintoviraston verkkosivuilta, UKK - Koronavirus COVID-19, http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

 

Linkki päätöksiin

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksiin, joka koskee tartuntatautilain 58 §:n mukaista määräystä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella.

http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot

 

Liite 1. Valmiustoimikuntaan osallistuvat tahot:

Jokilaaksojen pelastuslaitos

Jokilaaksojen valmiustoimikunta

Kainuun ELY-keskus

Kainuun käräjäoikeus

Kainuun liitto / Kainuun valmiusfoorumi

Kainuun pelastuslaitos

Kainuun prikaati

Kainuun rajavartiosto

Kainuun sote -kuntayhtymä

Kajaanin kaupunki

KELA Pohjois-Suomen vakuutuspiiri

Kuusamon kaupunki

Länsi-Suomen merivartiosto

Maahanmuuttovirasto

MTK Pohjois-Suomi

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Oulun Kauppakamari

Oulun kaupunki

Oulun käräjäoikeus

Oulun poliisilaitos

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

P-S Elvar toimikunta

Raahen kaupunki / Jokilaaksojen turvallisuusfoorumi

SPR Oulun piiri

Suojelupoliisi

Yle Pohjois-Suomi

Ylivieskan kaupunki