Pohjois-Suomen AVIn uutiskirje 3 2013


Ylijohtaja Savolaisen terveiset | Alkoholin käytöstä kysyminen ja mini-interventio perusterveydenhuoltoon | Nuorisotakuu
Pelastustoimen alueet päivittävät palvelutasopäätöksiään | Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kehittämässä toimialueensa varautumista | Kainuu13- valmiusharjoitus |Kuntahanke 2012–2015 | "Turvallisempaan huomiseen Pohjois-Suomessa" - alueellisen toimeenpanosuunnitelman  toteutus on käynnistynyt hyvin


 

Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Viime keväänä käynnistimme alueellamme toisen avi-aikaisen kuntakierroksen. Yhtenä tavoitteena tällä kierroksella on esitellä Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat-vastuualueen uusi johtaja, Margit Päätalo. Keväällä kävimme Kainuussa ja Koillismaalla ja tulevana talvikautena suuntamme sitten muualle Pohjois-Pohjanmaalla.

Olemme kuntakierroksilla nostaneet esiin sisäisen turvallisuuden kysymyksiä. Valtioneuvosto on antanut sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellisen koordinointivastuun aluehallintovirastojen tehtäväksi. Sisäisessä turvallisuudessa on erityisesti valtion viranomaisten, kuntien, yritysten, kolmannen sektori ja kuntalaisten yhteistyö tärkeä. Kolmas sektori tulisi olla paremmin mukana sisäisen turvallisuuden toimeenpanossa. Esimerkiksi kotona tapahtuneet tapaturmat ovat sisäisen turvallisuuden murheenkryyni. Monista viranomaisten ponnisteluista huolimatta niiden lukumäärää ei ole saatu alenemaan.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella tapahtuu vuosittain lähes 4 000 kotitapaturmaa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella kotitapaturmien määrän on noussut 65 % viimeisen 10 vuoden aikana. Kainuussa tilanne on pysynyt samalla tasolla vastaavana aikana. Olemmekin kannustamassa kolmatta sektoria mukaan yhteistyöhän edistämään kotien turvallisuutta ja ehkäisemään kotitapaturmien syntymistä.

Olemmekin virittämässä alueemme järjestöjen kanssa keskustelua siitä, kuinka järjestöt voisivat tulla mukaan ehkäisemään koti- ja vapaa-ajan tapaturmia viranomaisten rinnalle.  linkki stm:n sivuille


HYTE-neuvottelukunta: Alkoholin käytöstä kysyminen ja mini-interventio perusterveydenhuoltoon sekä nuorisotakuun toteutuminen neuvottelukunnan seurantaan


Lisätietoja: Ylitarkastaja  Raija Fors, PSAVI, raija.fors@avi.fi, 0295 017 559

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) neuvottelukuntaan kuuluu laaja joukko Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella toimivien yhteistoiminta-alueiden johdon, kuntien sivistystoimen, eri koulutusorganisaatioiden, maakuntien liittojen, eri järjestöjen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen edustajia

 

Alkoholin käytöstä kysyminen ja mini-interventio perusterveydenhuoltoon

Neuvottelukunta on käsitellyt 6.6.2013 kokouksessaan alkoholin käytöstä kysymistä ja mini-interventiota perusterveydenhuollossa. Neuvottelukunta pitää asiaa tärkeänä ja esittää, että Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen terveysasemilla toimintamalli otetaan systemaattiseen käyttöön.

Mini-interventio on terveydenhuollossa tapahtuva lyhyt neuvonta, jossa pyritään mahdollisimman varhain tunnistamaan potilaan runsas alkoholin kulutus ja antamaan lyhyt neuvonta tilanteessa, jolloin haittoja ei vielä merkittävästi esiinny. Tarkoituksena on estää alkoholista johtuvien terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien sekä riippuvuuden kehittyminen.

Mini-interventio on vaikuttava hoitomuoto alkoholin suurkulutuksessa ennen riippuvuuden kehittymistä. Sen teho on osoitettu useissa tutkimuksissa ja se tehoaa miehiin ja naisiin yhtä hyvin. Jos mini-interventio tehdään systemaattisesti, muuttuu 10 % riskikäyttäjistä kohtuukäyttäjiksi. Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan vuonna 2009 peräti 40 prosenttia suomalaisista työikäisistä miehistä oli alkoholin riskikäyttäjiä ja naisista 18 prosenttia.

 

Nuorisotakuun toteutuminen

Nuorisotakuu tuli voimaan 1.1.2013 ja sen tavoitteena on auttaa nuoria pääsemään koulutukseen ja työelämään. Hyte neuvottelukunnan kannalta tärkeää on ehkäisevän työn näkökulma ja nuorisotakuun toteutuminen otettiin yhdeksi neuvottelukunnan seurannan kohteeksi.

Lapsiperheitä tulisikin tukea ja auttaa yhä varhaisemmassa vaiheessa. Lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt ja sillä on vaikutusta lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lasten ja nuorten ongelmien ehkäisyyn löytyy kuitenkin vaikuttavia välineitä, joilla voidaan ehkäistä inhimillistä ja taloudellista taakkaa. Monenlaiset lapsiperheiden varhaisen tukemisen muodot tuottavat hyviä tuloksia ja säästävät julkisia kustannuksia. Resursseja ei ole vara hukata.


 

Pelastustoimen alueet päivittävät palvelutasopäätöksiään

Lisätietoja:
pelastusylitarkastaja Pentti Kurttila, PSAVI, puhelin: 0295 017 554 ja
johtaja Pasi Ryynänen, PSAVI puhelin: 0295 017 555

Pelastuslaki edellyttää, että pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Myös toiminta poikkeusoloissa tulee ottaa huomioon. Pelastuslaitoksen tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Alueen pelastustoimen tulee laatia alueelleen tuottamiensa pelastustoimen palvelujen tasosta erillinen palvelutasopäätös. Palvelutasopäätöksen laadinnassa tulee kuulla alueen kuntia. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Lisäksi siihen tulee sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämiseksi.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueen pelastustoimen alueista Oulu-Koillismaan on vahvistanut vuoden 2012 lopulla palvelutasopäätöksen vuosille 2013 - 2016. Jokilaaksojen ja Kainuun pelastustoimen alueet ovat parhaillaan valmistelemassa palvelutasopäätöksiään vuosille 2014 – 2017. Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa alueellaan. Alueen pelastustoimen palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovirastolle, joka voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi, jos se on puutteellinen. Aluehallintovirasto käy myös tarvittaessa keskusteluja palvelutasopäätöksestä sen valmisteluvaiheessa. Tämän tarkoituksena edistää palvelutasopäätösprosessin sujumista ja ennalta ehkäistä jo hyväksytyn palvelutasopäätöksen palauttamista täydennettäväksi


 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kehittämässä toimialueensa varautumista

Lisätietoja: Pelastusylitarkastaja Tom Tallberg, PSAVI, puhelin: 0295 017 556

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tukee ja luo edellytyksiä suomalaisen yhteiskunnan varautumiseen liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi omalla toimialueellaan. Varautumiseen liittyviä toimenpiteitä ohjaa yhteiskunnan turvallisuusstrategia. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johdolla toimivan valmistoimikunta on laatinut alueellinen toimeenpano - ohjelman, jossa on muun muassa käsitelty alueen uhkia ja riskejä ja eri toimijoiden rooleja.

Vuosille 2012–2014 varautumisen teemaksi valittiin myrskyskenaario. Myrsky aiheuttaa laajan sähkökatkon. Alueellisesti laajan ja pitkäkestoisen sähkökatkon yhteiskunnalliset vaikutukset ovat niin mittavia, että kouluttautumalla ja harjoittelemalla siihen saadaan luotua osaamista myös moneen muuhunkin yhteiskunnan häiriötilanteeseen.

Vuoden aikana toteutettava varautumisen koulutustapahtumat ovat opetustilaisuuksien ja tapahtumien sarja, joka sisältää mm. kunnan varautumisen peruskurssin, kriisijohtamiskoulutuksen ja valmiusharjoituksen sekä harjoitukseen liittyvän ennakkoseminaarin. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on suunnitella alueella nousujohteinen varautumisen polku ja kohdentaa opetus ja koulutustapahtumat tarkoituksenmukaisella tavalla. Aluehallintovirasto tilaa opetus- ja koulutustapahtumat Pelastusopistolta, joka tuottaa koulutustapahtumat ja valmistelee valmiusharjoituksen puitteet yhdessä aluehallintoviraston kanssa.

Vuonna 2012 järjestettiin JOKI12 valmiusharjoitus Jokilaaksojen alueella. Sen oppeja on hyödynnetty lokakuussa toteutettavassa KAINU13 valmiusharjoituksessa. KAINUU13 harjoituksesta lisää tässä. Vuonna 2014 varautumiseen liittyvät koulutus ja harjoitustapahtumat tullaan kohdentamaan uuden Oulun ja Koillismaan alueelle. Harjoituksen nimenä on OUKO14.


 

Kainuu13- valmiusharjoitus kehitti viranomaisten valmiutta - Kainuulaiset toimijat aktiivisina Kainuu13 –valmiusharjoituksessa

Lisätiedot: Johtaja Pasi Ryynänen, PSAVI, puhelin: 0295 017 555

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen vastuualueen johtaja Pasi Ryynänen on tyytyväinen valmiusharjoitukseen: "Kainuulaiset kunnat ja alueelliset toimijat olivat varautuneet Kainuu13 valmiusharjoitukseen hyvin. Vaikka itse harjoitus käynnistyi tiistaina 8.10. aamulla, osa toimijoista oli perustanut tilannekeskuksen tai kutsuneet johtoryhmän koolle jo maanantaina."

Pelastusopiston yliopettaja Johanna Franzén on niin ikään tyytyväinen harjoitukseen. "Kainuulaiset organisaatiot ovat lähteneet motivoidusti ja aktiivisesti mukaan harjoitukseen sekä sitä edeltäviin koulutuksiin." Aikaisemmin valmiusharjoitukset ovat painottuneet poikkeusoloihin, mikä nykyään koetaan melko epätodennäköisenä. Nyt, kun skenaariona oli sähkökatko, vesihuollon katkos ja näitä seurannut vatsatautiepidemia, kunnat kokivat harjoituksen todenmukaisena.

Kaiken kaikkiaan Kainuu13 harjoitukseen Kainuussa ja Oulussa osallistui hieman yli 300 kunnan, valtion ja yritysmaailman edustajaa. Kahden päivän harjoitusskenaariossa Kainuun yli pyyhkäisi karttaharjoituksessa raju myrsky, josta aiheutui sähkökatkoja, puita kaatui, kattoja lensi, talousvesi likaantui jne. Kahden päivän aikana analysoitiin yhteiskunnan häiriötilanteiden vaikutuksia eri hallinnonaloille sekä harjoiteltiin häiriötilanteiden hallitsemisessa tarvittavaa johdon päätöksentekoa ja toiminnan yhteensovittamista sekä kriisiviestintää.

Harjoituksen päätavoitteina olivat

  • testata ja harjaannuttaa Kainuun kuntien, kuntayhtymien ja pelastuslaitoksen organisaatioita yhteiskunnan häiriötilanteissa erityisesti kriisijohtamisen käynnistämisen, yhteistoiminnan ja kriisiviestinnän osalta
  • testata ja harjaannuttaa aluehallintoviranomaisten organisaatioita yhteiskunnan häiriötilanteissa erityisesti tilannekuvan, yhteistoiminnan (AVI-ELY ja AVI-KUNNAT) sekä kriisiviestinnän osalta.

Harjoituksen tavoitteina oli lisäksi organisaatioittain testata ja kehittää valmiussuunnitelmien toimivuutta, harjoitella ja kehittää osallistuvien organisaatioiden kriisijohtamisen toimintamalleja ja kehittää tilannetietoisuuden muodostamisen periaatteita.

Viime syksynä valmiusharjoitus JOKI12 järjestettiin Jokilaakson pelastuslaitoksen alueen kunnille ja syksyllä 2014 vastaava harjoitus on Oulu-Koillismaa pelastusliikelaitoksen alueen kunnille.


 

Kuntahanke 2012–2015
"Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015"

Lisätietoja: Johtaja Päivi Suorsa, PSAVI, puhelin: 0295 017 500

Kuntatyönantajiin kohdistuvaa valvontaa toteutetaan koko runkokauden 2012–2015 kestävässä valtakunnallisessa valvontahankkeessa "Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015".  Katso Työsuojelun valtakunnalliset sivut.

Valvontahankkeen keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan parantaminen.  Valvontaa kohdistetaan kunnan koko organisaatioon eli ylimpään johtoon, toimialan/tulosalueen johtoon sekä toimialan/tulosalueen eri työpaikkoihin ja toimipisteisiin.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelu-vastuualue on tehnyt Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa noin 300 valvontahankkeen tarkastusta. Yli puolet niistä on kohdistunut sosiaali-ja terveydenhuoltoon sekä koulutukseen mukaan lukien päivähoito.

Hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa ovat mukana Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä, KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt.


 

Sisäisen turvallisuuden alueellisen toimeenpanosuunnitelman "Turvallisempaan huomiseen Pohjois-Suomessa" toteutus on käynnistynyt hyvin

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Tapio Saavalainen, PSAVI, puhelin: 0295 017 544

Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteena on entistä selkeämmin arjen turvallisuuden parantaminen. Tavoitteena on, että alueelliseen toimeenpanosuunnitelmaan kirjattuja esityksiä pohditaan kuntatasolla ja ne otetaan osaksi paikallista turvallisuussuunnittelua ja sen toteutusta.  Kunnilla ja eri yhteistyökumppaneilla on keskeinen rooli turvallisuuden lisäämisessä. Hyvä sisäinen turvallisuus edellyttää viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä, toimivia rakenteita sekä ihmisten itsensä osallistumista. Turvallisuudella luodaan hyvinvointia ja hyvinvoinnilla turvallisuutta.

Pohjois-Suomen toimeenpanosuunnitelmassa korostuvat erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi, vanhusten erityiskysymykset sekä harvaan asutuksen haasteet turvallisuustyössä. Erityisesti nuorten varhainen tuki sekä nuorten ongelmien ja yhteiskunnallisesti kielteisten ilmiöiden vähentäminen ovat vahvasti esillä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto seuraa alueellisen toimeenpanosuunnitelman toteutumista. Syyskuun alussa laadittiin alueellinen seurantaraportti. Sekä valtakunnallisessa ohjelmassa että alueellisessa toimeenpanosuunnitelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteutus, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, on käynnistynyt hyvin.

 Aluehallintoviraston johdon tekemien kuntakäyntien yhteydessä sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma on otettu esille yleiskuvan saamiseksi siitä, miten kunnat ovat suhtautuvat toimeenpanosuunnitelmaan, miten sitä on käsitelty ja miten sitä hyödynnetään kuntien omassa turvallisuussuunnittelussa ja toteutuksessa.

Arjen turvaan, erityisesti ikääntyneiden kotitapaturmien ja asumisen turvallisuuden lisäämiseksi toteutetaan kunnissa myös toimenpiteitä mm. turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä.

Kolmannen sektorin naisjärjestöjen kanssa on käynnistymässä yhteistyö kotitapaturmien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Peruspalvelujen arviointiprosessi sekä kunnille tehtävä kysely tuottavat tarkempia tietoja turvallisuuteen liittyvien ilmiöiden kehittymisestä sekä toimeenpanosuunnitelman toteutuksesta. Myös sähköisen hyvinvointikertomuksen hyödyntämistä sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman toteutuksen seurannassa ja arvioinnissa tullaan hyödyntämään.

 

Päivitetty