Pohjois-Suomen AVIn uutiskirje 1/2014

 


Opetus- ja kulttuuritoimi  -vastuualue | Opetustoimi | Kirjastotoimi
Nuorisotoimi | Liikuntatoimi | HYTE -päivät 2014


 

Opetus- ja kulttuuritoimi  -vastuualue

Kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä oppilaitos- ja päiväkotirakentamisen tehtävät ja niitä hoitava henkilöstö siirtyivät ELY-keskuksista aluehallintovirastoihin 1.1.2014 lukien. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta siirtyneestä ja aluehallintovirastossa opetustoimen tehtäviä hoitaneesta henkilöstöstä muodostettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue. Vastuualueella työskentelee tällä hetkellä kahdeksan henkilöä. Vastuualueen johtajana toimii Veijo Kosola.

Linkki: http://www.avi.fi/web/avi/opetus-ja-kulttuuri#.Uz5hxL_yW1s

Takaisin sivun alkuun

 

Opetustoimi

Opetustoimen asioita aluehallintovirastossa hoitavat

Linkki: http://www.avi.fi/web/avi/opetus#.U0dkSknyXIU

 

Oikeusturva

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueella käsitellään vastuualueen toimialoihin liittyvät oikeusturva-asiat. Opetustoimen lainsäädännössä on säädetty ne asiat, joihin voi hakea muutosta valittamalla aluehallintovirastoon. Suurin osa valituksista liittyy oppilaaksi ottamiseen ts. siihen, että huoltajat eivät ole tyytyväisiä, mikä kunnan kouluista on osoitettu heidän lapsensa koulupaikaksi. Aluehallintovirasto käsittelee myös kanteluja. Tällöin tutkitaan, onko koulun/oppilaitoksen toiminta kantelussa esitetyssä asiassa ollut lainmukaista. Viime vuosina vireille on tullut yhteensä noin 50 valitusta ja kantelua.

Linkki: http://www.avi.fi/web/avi/oikeusturva1#.Uz5h8b_yW1s

Oppilaitos- ja päiväkotirakentaminen

Vuodenvaihteessa tapahtuneen uudistuksen yhteydessä oppilaitos- ja päiväkotirakentamiseen liittyvät tehtävät siirtyivät aluehallintovirastojen hoidettavaksi.  

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun oppilaitos- ja päiväkotirakentamisen tehtäviä hoitaa erikoissuunnittelija Marjatta Huhtala Lapin aluehallintovirastosta, puhelin 0295 017 394, sähköposti marjatta.huhtala(at)avi.fi .

Linkki: http://www.avi.fi/web/avi/oppilaitosrakentaminen#.Uz5iF7_yW1s

Osaava-ohjelma

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti kansallisen Osaava-ohjelman vuoden 2010 syksyllä. Ohjelman tavoitteena on edistää sivistys- ja oppilaitosjohdon sekä opetuksessa ja opetuksen tukitehtävissä työskentelevän henkilöstön mahdollisuuksia kehittää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan. Päämäärinä on kehittää opetustoimen täydennyskoulutusrakenteita, edistää yhteisöjen työhyvinvointia , vahvistaa tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä tukea opetustointa laadun kehittämisessä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on koordinoida ja ohjata Osaava-ohjelmassa toimivia paikallisia verkostoja. Aluehallintovirasto tekee päätökset Osaava-ohjelman avustuksista, kerää hanketoiminnasta laadullista ja määrällistä tietoa, järjestää verkostotapaamisia ja infotilaisuuksia sekä osallistuu kansalliseen Osaava-ohjelman vuosittaisen toimintakertomuksen laadintaan. Pohjois-Suomen alueella on vuosittain myönnetty rahoitus keskimäärin kymmenelle Osaava-verkostolle.

Täydennyskoulutus

Aluehallintovirastot saavat vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän määrärahan opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämiseksi. Koulutustilaisuuksien kohderyhmänä ovat esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstö. Osallistujina on myös opetustoimeen kiinteästi liittyvien verkostojen, kuten sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisotyön, henkilöstöä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää vuosittain noin 40 täydennyskoulutustilaisuutta. Koulutusten sisällöt suunnitellaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Täten alueelliset koulutustarpeet pystytään ottamaan huomioon koulutusohjelmaa laadittaessa. Kansalliseen opetustoimen kehittämiseen ja ohjaamiseen liittyvät koulutukset valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Aluehallintovirasto kerää jokaisesta tilaisuudesta osallistujien palautteen, jonka perusteella koulutusta kehitetään vastaamaan asiakkaiden toiveita.

Kansainvälinen yhteistyö

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tekee kansainvälistä yhteistyötä, jossa partnereina painottuvat Venäjä ja Saksa. Aluehallintovirasto pyrkii edistämään ja tukemaan kansainvälisiä yhteyksiä ja kansainvälisyyskasvatusta alueen opetustoimessa järjestämällä kumppanitapaamisia ja -vierailuja sekä täydennyskoulutusta aiheesta.

Varhaiskasvatuksen ohjaus, valvonta ja kantelut

Varhaiskasvatus on vuoden 2013 alusta kuulunut kokonaisuudessaan opetustoimen hallinnon alaan. Hallinnollinen siirtymä sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön on merkinnyt sitä, että päivähoitoon liittyvät ohjaus, valvonta ja kantelut ovat sijoittuneet aluehallintovirastoissa vuodesta 2013 lähtien opetustoimelle. Aiemmin tehtävä kuului sosiaalihuollon virkamiehille. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä alueella tarjoamalla asiakasohjausta, lainsäädäntöön liittyvää normiohjausta ja täydennyskoulutusta.

Takaisin sivun alkuun

 

Kirjastotoimi

Aluehallintoviraston kirjastotoimen tavoitteena on, että kirjasto- ja tietopalvelujen merkitys osana alueellista kehitystä, osaamista ja hyvinvointia lisääntyy. Aluehallintovirasto edistää kirjasto- ja tietopalvelujen saatavuutta ja laatua kansalaisten perus- ja lähipalveluna.

Kirjastotoimen asioita aluehallintovirastossa hoitavat

Linkki: http://www.avi.fi/web/avi/kirjastot#.U0djiUnyXIU

 

Informaatio-ohjaus ja täydennyskoulutus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää lyhytkestoista täydennyskoulutusta kirjastohenkilöstölle. Parhaillaan on meneillään Lapin aluehallintoviraston kanssa yhteinen kirjastonjohtajien täydennyskoulutus, johon kuuluu viisi lähiopetuspäivää ja verkkotehtäviä. Käytössä on videoneuvottelu ja sosiaalisen median eri muodot. Tälle keväälle on tulossa lisäksi kirjastoautohenkilöstön täydennyskoulutuspäivä 6.6. Rovaniemellä, myös yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston kanssa.

Syksyn koulutuksia suunnitellaan parhaillaan. Teemoina on luvassa Lukuintoa, luettelointia, turvallisuutta ja hankepäivät sekä Kajaanissa että Oulussa.

Kuntien kirjastopalvelujen järjestämiseksi annetaan paljon informaatio-ohjausta puhelimitse ja sähköpostitse sekä käymällä kunnissa paikan päällä. Viime aikoina kunnissa on eniten askarruttanut kirjastopalvelujen laadun turvaaminen talouden kiristyessä.

Valtionavustukset yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen

Vuoden 2013 valtionavustukset yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen sekä lasten ja nuorten kirjastopalveluja ja lukuharrastusta edistäviin hankkeisiin jaettiin maaliskuussa. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleisille kirjastoille jaettiin avustuksia yhteensä 340 000 euroa. Kirjastojen hankkeet löytyvät hankerekisteristä: http://hankkeet.kirjastot.fi/

Perustamishankkeet

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tukee kuntien kirjastojen uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeita sekä kirjastoautojen uusimista. Kunnat tekevät esityksiä hankkeistaan rahoitussuunnitelmaan, aluehallintovirasto asettaa ne kiireellisyysjärjestykseen ja opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa rahoitussuunnitelman ja osoittaa vuosittain sen pohjalta aluehallintovirastolle valtuuden myöntää valtionavustuksia perustamishankkeisiin. Rahoitussuunnitelmassa 2014-2017 on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueelle yksi hanke.

Tilastot

Yleisten kirjastojen vuoden 2013 tilastot julkistettiin 4.4. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastoissa annettiin yhteensä 9,3 miljoonaa lainaa ja käyntejä oli yhteensä 4,6 milj. Kirjastot järjestivät yhteensä 2 407 tapahtumaa, joissa oli osallistujia yhteensä 61 619. Lisätietoja:  http://tilastot.kirjastot.fi/

Peruspalvelujen arviointi

Kirjastotoimen tämän vuoden arviointikohde oli kirjastotoimen henkilöstöresurssien määrän ja laadun kehitys.

Kansainvälinen toiminta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto osallistuu kirjastoalan kansainväliseen yhteistyöhön. Aluehallintovirasto on mukana järjestämässä kirjastoseminaaria suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin 30.9.-1.10. Oulussa. Lisäksi aluehallintovirasto tukee kirjastohenkilöstön osallistumista kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin.

Takaisin sivun alkuun

 

Nuorisotoimi

Nuorisotoimen tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisotoimi toteuttaa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman alueelliset tavoitteet ja edistää nuorisolain uudistuksen toimeenpanoa. Nuorisotoimi kehittää, vastaa ja yhteensovittaa aluetason nuorisopolitiikkaa nuorisolain mukaisesti. Nuorisotoimi toimii sekä aluehallinnon sisäisissä että ulkoisissa verkostoissa ja yhteistyössä kuntien sekä nuorisojärjestöjen kanssa.

Nuorisotoimen asioita aluehallintovirastossa hoitavat

Linkki: http://www.avi.fi/web/avi/nuoriso#.U0dj-0nyXIU

 

Monialainen viranomaisyhteistyö

Nuorisolain 7 a §:n edellyttämä kuntien nuorten palvelu- ja ohjausverkostojen toiminta on osa nuorisotakuun totetuttamista kuntatasolla. Verkostojen tehtävänä on parantaa nuorille suunnattujen palvelujen keskinäistä toimivuutta ja vaikuttavuutta. Aluehallinnon nuorisotoimen tehtävänä on tukea verkostojen toimintaa mm. antamalla informaatio-ohjausta. Viime vuonna nuorisotoimen asiantuntija vieraili kymmenen Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnan verkoston palaverissa. Vierailujen aikana keskusteltiin laissa mainituista tehtävistä ja niiden toteuttamisesta mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Valtakunnallisesti vertailtuna Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen verkostojen tilanne on hyvä, koska kaikkissa kunnissa on joko perustettu verkosto tai sitä ollaan valmistelemassa.

Nuorten työpajatoiminta

Nuorten työpajatoiminnan päätehtävä on tukea nuoren elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista, varhaista tukea ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista. Työpaja tarjoaa nuorille mahdollisuuden osallistua ohjattuun ja tuettuun työntekoon, räätälöityyn koulutuspolkuun tai mahdollisuuden työllistyä avoimille työmarkkinoille. Aluehallinnon nuorisotoimet jakavat vuosittain harkinnanvaraista valtionavustusta nuorten työpajatoiminnan toteuttajille henkilökunnan palkkaamiseen ja muihin toiminnan kustannuksiin. Vuonna 2014 valtionavustushakemuksia on tullut 26, joille kevään aikana tullaan myöntämään yhteensä 1 660 000 €. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan nuorten työpajoilla työskentelee noin 150 työntekijää ja pajoissa käy vuosittain noin 1 500 nuorta.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Aluehallinnon nuorisotoimen tehtävänä on tukea kuntien etsivää nuorisotyötä sekä informaatio-ohjauksella että harkinnanvaraisella valtionavustuksella. Tänä vuonna etsivän nuorisotyön valtionavustushakemuksia on tullut 26 kappaletta yhteensä 49 etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Jokaista etsivää nuorisotyöntekijä kohti tullaan myöntämään 30 000 €. Hallitusohjelman mukaan etsivää nuorisotyötä tullaan levittämään kaikkiin Suomen kuntiin. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan tilanne on erittäin hyvä. Ainoastaan Pyhännällä ei ole tällä valtionavustuksella palkattua etsivää nuorisotyöntekijää. Etsivät nuorisotyöntekijät tavoittivat viime vuonna Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella yhteensä 1 659 nuorta. Puolet näistä nuorista sijoittui toimenpiteeseen kolmen kuukauden sisällä ja 80 % puolen vuoden sisällä.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta

Aluehallinnon nuorisotoimen tehtävänä on avustaa paikallista lasten ja nuorten harrastustoimintaa, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistaminen sekä uusien monipuolisten elämysten saaminen yhdessä ikäistensä kanssa. Toimintaa voidaan suunnata myös syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan sekä monikulttuuriseen harrastustoimintaan paikallisen tarpeen mukaan. Nuorisotoimi seuraa paikallisen harrastustoiminnan toteuttamista ja laatii yhteenvedon harrastustoiminnan järjestäjien lähettämistä raporteista. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla toimii noin 700 tällä avustuksella tuettua kerhoa, joissa käy lähes 10 000 lasta ja nuorta. Lisäksi toimijat järjestävät päiväleiritoimintaa koulujen loma-aikoina. Tänä vuonna avustushakemuksia on tullut 75 kappaletta ja jaettavaa määrärahaa on käytettävissä 185 000 €. Valtionavustuspäätökset tullaan tekemään toukokuun aikana.

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma

Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Ohjelmaa kutsutaan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi. Se sisältää nuorisolain mukaisesti tavoitteet alle 29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi. Valtioneuvosto hyväksyi nykyisen vuosien 2012-2015 lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 8.12.2011. Ohjelma sisältää hallituskauden valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopoliittiset tavoitteet sekä suuntaviivat alueelliselle ja paikalliselle ohjelmatyölle. Se toteuttaa omalta osaltaan hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseksi. Aluehallinnon nuorisotoimet jakavat vuosittain harkinnanvaraista valtionavustusta paikallisiin nuorisotyön kehittämishankkeisiin, jotka toteuttavat osaltaan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman strategisia tavoitteita. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella tänä vuonna avustusta sai kuusi hanketta, joille myönnettiin yhteensä 110 000 €. Hankkeiden tavoitteena on nuorten taide- ja kulttuuriosaamisen kehittäminen, Venäjää opiskelevien sekä muita heikommassa asemassa olevien nuorten kansainvälistyminen, nuorten osallisuuden lisääminen nuorisotakuuprosessissa ammatillisen koulutuksen rajapinnoilla, Walkers-toiminnan jatkuminen ja vahvistuminen Oulun alueella, osallistavan maahanmuuttajatyön vakiinnuttaminen Oulun alueella ja opiskelijoiden osallisuuden lisääminen Ylivieskan alueella.

Koulutukset ja seminaarit

Nuorisotoimen tehtäviin kuuluu myös koulutusten ja seminaarien järjestäminen nuorten parissa työtä tekeville. Suurin osa koulutustilaisuuksista järjestetään syksyllä ja suunnittelu tehdään keväällä. Ensi syksyksi on jo suunniteltu etsivän nuorisotyön päivät 29.-30.10. ja alueelliset nuorten työpajapäivät 12.–13.11. Keväälläkin koulutuksia järjestetään ja tänä keväänä nuorisotoimi järjesti Oulussa yhteistyössä Mielenterveysseuran kanssa kaksipäiväisen koulutuksen, joka oli räätälöity nuorten parissa työtä tekeville. Koulutuksen tavoitteena oli mielenterveyden avaaminen voimavarana ja elämäntaitona, mielenterveystaitojen tietopaketin ja työvälineiden tarjoaminen nuorisotyön tueksi ja nuorisotyöntekijän ammatillinen vahvistuminen ja työhyvinvoinnin tukeminen. Suuren suosion vuoksi koulutuspäivät tullaan järjestämään uudelleen syksyllä. Viime vuonna järjestettiin yhteensä 15 koulutusta, joissa kävi yhteensä 940 osallistujaa.

Nuori Kulttuuri

Nuori Kulttuuri on kulttuurisen nuorisotyön muoto, jolla voidaan rohkaista, kannustaa ja innostaa nuoria kulttuurisiin harrastuksiin. Nuori Kulttuuri –toimintaan kuuluu vuosittain järjestettävä valtakunnallinen tapahtuma, johon valitaan esityksiä ja esiintyjiä aluetapahtumista. Tämän vuoden Nuori Kulttuuri –tapahtuman aiheena on tanssi. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään Tampereella 11.-15.6. Pispalan Sottiisi  -tapahtuman ja valtakunnallisen Nuori Kulttuuri Moves -tanssikatselmuksen yhteistyönä. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla on järjestetty neljä aluetapahtumaa, joista pääsee jatkoon noin kymmenen esitystä. Aluehallinnon nuorisotoimen tehtävänä on mm. maksaa aluetapahtumissa tuomareina toimineiden palkkio- ja matkakustannukset.

Takaisin sivun alkuun

 

Liikuntatoimi

Alueellinen liikuntatoimi edistää liikuntalain ja valtakunnallisten liikuntapoliittisten linjausten toteutumista alueellisesti vaikuttamalla yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin resurssiohjauksen, neuvonnan ja koulutuksen avulla.

Liikuntatoimen asioita aluehallintovirastossa hoitavat

Linkki: http://www.avi.fi/web/avi/liikunta#.U1YwQ0nyXIU

 

Liikuntapaikkarakentaminen

Alueellinen liikuntatoimi tukee liikuntapaikkarakentamista investointiavustuksin sekä informaatio-ohjauksella. Aluehallintovirasto antaa lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle niistä liikuntapaikkahakemuksista, joiden kustannusarvio on yli 700 00 € ja tekee avustuspäätökset niistä liikuntapaikkojen hankehakemuksista, joiden kustannukset ovat alle 700 000 €. Lasten ja nuorten päivittäistä liikuntaa edistävät lähiliikuntapaikat ovat painopisteenä aluehallintoviraston avustamissa hankkeissa. Valtionavustukset ovat haussa aina vuoden loppuun mennessä ja päätökset tehdään toukokuun aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut alueellisiin hankkeisiin noin 0,7 -1,0 M€ vuosittain, jolla on voitu tukea noin 10-15 liikuntapaikan rakentamista. Aluehallintoviraston antaa myös liikuntapaikkarakentamisen avustusprosessiin liittyvää rakennusteknistä ohjausta ja neuvontaa. 

Linkki: http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Liikuntapaikkojen_ja_vapaa-aikatilojen_perustamishankkeet?lang=fi

Liikunnan kehittämistoiminta

Kehittämisavustuksilla tuetaan lasten ja nuorten liikuntaa. Hankkeiden keskeisimpänä tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten päivittäistä liikuntaa siten, että suositusten mukainen yksi tunti liikuntaa päivässä toteutuisi mahdollisimman monen lapsen osalta. Koulupäivän liikunnallistaminen, Liikkuva koulu -hankkeen tavoitteiden mukaisesti, on painopisteenä hankkeiden arvioinnissa. Avustukset ovat vuosittain haussa helmikuun loppuun mennessä ja avustuspäätökset tehdään toukokuun loppuun mennessä. Vuosittain tuetaan 10-15 kehittämishanketta.

Linkit: http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/lasten_ja_nuorten_liikunnan_kehittamisavustukset.html?lang=fi

www.liikkuvakoulu.fi

Uutena kehittämisavustuksena on vuodesta 2014 myönnetty tukea aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan. Päätavoitteena on terveytensä kannalta liian vähän tai ei lainkaan liikkuvan aikuisväestön aktivointi liikunnallisen elämäntapaan. Lisäksi tavoitteena on edistää työyhteisöliikuntaa sekä omatoimista liikuntaa ja arkiliikuntaa. Avustukset ovat vuosittain haussa syyskuun loppuun mennessä.

Linkki: http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Terveyttx_edistxvxn_liikunnan_hankkeet?lang=fi

Aluehallintovirasto tukee kehittämisavustuksilla myös maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan avulla. Kehittämisavustuksella tuetaan hankkeita, jotka edistävät maahanmuuttajien aktiivista osallistumista liikunnan harrastustoimintaan. Avustuksia voidaan myöntää maahanmuuttajalasten ja  -nuorten liikuntaan, perheliikuntaan, aikuisten maahanmuuttajien terveyttä edistävään liikuntaan sekä edellytysten luomiseen urheilu- ja liikuntaseurojen maahanmuuttajille tarkoitetulle toiminnalle. Erityiskohderyhmänä ovat naiset ja tytöt sekä vaikeimmin tavoitettavat ryhmät. Tällä avustuksella tuetut kotouttamishankkeet ovat käynnissä Oulussa, Pudasjärvellä ja Kajaanissa.

Linkki: http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Kehittxmisavustus_kunnille_maahanmuuttajien_kotouttamiseen_liikunnan_avulla.html?lang=fi

Informaatio-ohjausta

Aluehallintovirasto järjestää kunnille ja muille liikunnan toimijoille koulutusta ja informaatio-ohjausta liikuntapalvelujen ja liikunnan olosuhteiden kehittämisestä ja edistämisestä, ajankohtaisista liikuntapoliittisista tavoitteista, toimenpiteistä sekä resursointimahdollisuuksista. Syksyn koulutusohjelmassa on tarjolla liikuntakaavoituskoulusta, liikuntapaikkarakentamisen valtionavustustenhaun koulutuspäivä sekä koulupäivän liikunnallistamiskoulutusta.

Peruspalvelujen arviointi

Alueellinen liikuntatoimi toteuttaa peruspalvelujen arvioinnin liikuntatoimen osalta. Tämän vuoden arviointikohteena on liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus. Alueellisen arvioinnin tulokset julkaistaan kesäkuun alussa.  Valtakunnallinen arviointiraportti löytyy osoitteesta:

http://www.avi.fi/documents/10191/1056378/Aluehallintovirastojen+keskeiset+arviot+peruspalvelujen+tilasta+2013/8f3ce5bb-147f-4f30-b8b1-44c353d53385

Alueellinen liikuntaneuvosto

Aluehallintoviraston liikuntatoimen asiantuntijaelimenä toimii alueellinen liikuntaneuvosto. Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä on alueellisen liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisten ja periaatteellisesti tärkeiden asioiden käsittely, kuten

 • lausunnon antaminen aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustushakemuksista ja rahoitussuunnitelmaesityksistä
 • aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen liikuntapolitiikkaa ja alueellisen liikuntatoimen edistämistä koskevissa asioissa
 • osallistuminen ministeriön osoittamiin kansainväliseen liikuntayhteistyöhön liittyviin tehtäviin.

 

Takaisin sivun alkuun

 

HYTE -päivät 2014 - pohjoisen ihmisen hyvä tulevaisuus

Lisätietoja: Ylitarkastaja Raija Fors, raija.fors(at)avi.fi, puh. 0295 017 559

Kolmatta kertaa järjestettävät Hyvinvointi- ja terveyspäivät  22. - 23.9.2014 tarjoavat runsaan ohjelmallisen kokonaisuuden, jossa pohjoisen ihmisen hyvää tulevaisuutta tarkastellaan useista eri näkökulmista.

 • Miten turvaamme pohjoisen ihmisen hyvän tulevaisuuden?
 • Kuuluuko pohjoisen ihmisen ääni uudessa sotessa?
 • Miten vahvistamme pohjoisen lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä?
 • Sote uudistus ja työvoiman saatavuus Pohjois-Suomessa?
 • Mikä on kansalaisten näkökulma hyvinvointiin?
 • Kansainvälistä ja monikulttuurista väriä Pohjois-Suomessa?
 • Miten hyvinvointia ja terveyttä mitataan ja tuotetaan?
 • Maailma muuttuu – seuraako vai sakkaako Suomi muutoksessa?

 

Päivät on tarkoitettu peruskuntien ja kuntayhtymien johdolle, luottamushenkilöille, käytännön toimijoille, moniammatillisille työryhmille, julkisen, yksityisen, järjestöjen ja seurakuntien palveluksessa oleville asiantuntijoille, koulutuksen- ja tutkimuksen ammattilaisille ja muille hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisestä kiinnostuneille tahoille.

HYTE-päivät syyskuussa 2014 Oulussa  Hotelli-ravintola Lasaretissa, tervetuloa !

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen toukokuussa.

Takaisin sivun alkuun
 

Päivitetty