Kuvituskuva - Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Virasto toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueella. Päätoimipaikka sijaitsee Turussa.

Tiedotteet

Ratsastuspalveluiden turvallisuus pääosin hyvällä tasolla Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

(Lounais-Suomi)

Lounais-Suomen aluehallintoviraston teettämän valvontaprojektin raportista käy ilmi, että alueella vuoden 2012 elo-lokakuun aikana tarkastetuissa kohteissa ratsastuspalvelujen kokonaisturvallisuus oli hyvällä tasolla. Palveluntarjoajien toiminnassa tai talliympäristön ja tilojen rakenteissa ei ollut vakavia puutteita.

Aluehallintoviraston ja kuntien terveystarkastajien yhdessä suorittamien ratsastustallien tarkastusten tavoitteena oli parantaa tallien asiakasturvallisuutta ja muistuttaa palvelun tarjoajien vastuusta turvallisuuden ylläpitämisessä. Projektin aikana tarkastettiin kuudessa ympäristöterveydenhuollon valvontayksikössä yhteensä 41 ratsastustallia eli 40 % kaikista alueen kohteista. Osallistuneet valvontayksiköt olivat Lieto, Pori, Rauma, Salo, Turku ja Uusikaupunki.

Ratsastuspalveluja tarjoavien toimijoiden tulee laatia toiminnastaan turvallisuusasiakirja, jonka avulla toiminnanharjoittaja tekee palveluntarjoamiseen liittyvää omavalvontaa ja osoittaa kirjallisesti hallitsevansa toiminnan kannalta tarpeelliset turvallisuusasiat. Kuudella tallilla ei ollut turvallisuusasiakirjaa. Näille talleille annettiin kehotus laatia asiakirja annetussa määräajassa.

Parhaiten turvallisuusasiakirjoissa oli huomioitu palveluntarjoajien yhteystiedot, turvallisuusasioista vastaavat, ohjeet ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten, suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä eri olosuhteissa sekä palveluun osallistuvien terveydentilaa, kuntoa, kokemusta, koulutusta ym. vastaavia seikkoja koskevat vaatimukset sekä onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden kirjaaminen.

Kaikkein vähimmälle huomiolle olivat jääneet menettelytavat kuluttajaturvallisuuslaissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden noudattamiseksi vakavien onnettomuuksien tai läheltä piti -tapausten sattuessa ja turvallisuusasiakirjan saattaminen koko henkilökunnan käyttöön. Tämä näkyi myös toiminnassa.

Toiminnassa parhaiten hoidettuja asioita olivat mm. hyvin määritellyt vastuuhenkilöt, varusteiden asianmukaisuus ja asiakkaiden enimmäismäärää koskevan ohjeen noudattaminen. Asiakkaiden ikä-, kunto- ja taitovaatimukset oli huomioitu hyvin. Olosuhteet ja myös ulkopuolisten henkilöiden turvallisuus palvelun aikana oli otettu hyvin huomioon.

Huomautettavaa saivat turvallisuuteen liittyvä perehdyttäminen ja kouluttaminen, pätevyys- ja koulutusvaatimukset sekä onnettomuustilanteiden kirjaaminen ja niiden hyödyntäminen turvallisuustoiminnan kehittämisessä. Tarkastuksissa ratsastustallien tilat ja rakenteet olivat puitteiltaan hyvässä kunnossa.

Projektissa tarkastettiin 16 Suomen Ratsastajainliitto ry:n (SRL) tallijärjestelmään kuuluvaa ja 25 järjestelmään kuulumatonta tallia, jotka kuitenkin ovat olleet viranomaisen tiedossa. Erot turvallisuusasioissa näiden tallien välillä olivat pienet.

Turvatekniikan keskus Tukes on antanut suosituksen, jonka mukaan ratsastustallit ja muut ratsastuspalvelut pyritään tarkastamaan kerran kahdessa vuodessa. Palvelut kuuluvat kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) piiriin.


Lisätietoja:

Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Nina Rostiala, p. 0295 018 108

 

 

 

 


Ajankohtaista