Asuntokauppalain tarkoittamat turva-asiakirjat

Rakennusvaiheessa olevan asunnon ostajan suojaksi on asuntokauppalaissa säädetty niin sanotuista turva-asiakirjoista. Perustajaosakkaan on rakentamisvaiheen aikana huolehdittava siitä, että yhtiötä, sen taloussuunnitelmaa ja rakentamis- ja korjausrakentamishanketta koskevat asiakirjat (turva-asiakirjat) luovutetaan säilytettäväksi ennen kuin asunto-osakkeita aletaan tarjota ostettavaksi.  Turva-asiakirjojen säilyttäjän on painatettava osakekirjat, säilytettävä ne ja seurattava, että vakuudet vastaavat asetettuja vaatimuksia.

Aluehallintovirasto (AVI) toimii turva-asiakirjojen säilyttäjänä silloin, kun osakeyhtiö ei hanki talletuspankilta tai muulta luottolaitokselta luottoa. Vaihtoehtoisena säilyttäjänä voi toimia näissäkin tapauksissa pankki tai luottolaitos.

AVI perii turva-asiakirjojen säilyttämisestä maksun liiketaloudellisin perustein valtioneuvoston maksuasetuksen mukaisesti arvonlisäveroineen.

 

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

Oikopolut

lait ja asetukset

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa