Anniskelun valvonta ja sanktiot

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo alueillaan alkoholijuomien anniskelua sekä mainonnan ja muun alkoholijuomiin liittyvän myynninedistämistoiminnan lainmukaisuutta. Valviran tehtäviin kuuluu alkoholijuomien anniskelun sekä mainonnan ja myynninedistämisen valvonta koko maassa.

Anniskelun valvonnan olennainen osa on luvanhaltijoiden omavalvonta. Toimipaikan järjestyksen valvonta kuuluu luvanhaltijalle ja henkilökunnalle. Tilanteen niin vaatiessa tulee kutsua toimivaltainen viranomainen, poliisi, valvomaan yleistä järjestystä anniskelupaikassa.

Valvontaviranomaisella on oikeus päästä tarkastamaan anniskelupaikan tiloja ja toimintaa sekä valvonnassa tarvittavia asiakirjoja. Viranomaisella on oikeus saada valvonnan kannalta tarpeelliset ilmoitukset, tiedot ja asiakirjat, kuten esim. anniskelun neljännesvuosi-ilmoitukset. Lisäksi valvontaviranomainen voi valvontaa varten ottaa korvauksetta näytteitä anniskeltavina olevista alkoholijuomista. AVI valvoo myös vakauslain noudattamista anniskelussa.

AVI valvoo alueillaan myös vähintään 1,2 ja enintään 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien anniskelua, vaikka niiden myynti tai anniskelu eivät olekaan luvanvaraista toimintaa.

AVI voi antaa anniskeluluvan haltijalle huomautuksen, kirjallisen varoituksen, asettaa anniskelun valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja tai korvauksetta rajoittaa anniskelulupaa supistamalla anniskeluaikaa, anniskelualuetta tai anniskeltavien alkoholijuomien lajeja. AVI voi myös korvauksetta peruuttaa anniskeluluvan joko määräajaksi tai pysyvästi. Näin voidaan menetellä, jos luvanhaltija on toiminnassaan rikkonut alkoholilakia tai sen nojalla annettuja säädöksiä, menettänyt luotettavuutensa tai luvan saamisen edellytykset tai mikäli anniskelupaikassa on ilmennyt järjestyshäiriöitä tai muita väärinkäytöksiä. Myös anniskelun raportointivelvollisuuksien laiminlyönti voi johtaa alkoholilain mukaisiin sanktiotoimenpiteisiin.

AVIn toimenpiteiden ohella poliisilla on alkoholilain nojalla oikeus sakottaa säädöksiä rikkonutta luvanhaltijaa tai anniskelupaikan henkilökuntaa. Poliisi voi järjestyksen ylläpitämisen niin vaatiessa tilapäisesti keskeyttää alkoholijuomien anniskelun ravintolassa enintään vuorokauden ajaksi.

Mikäli alkoholijuomia mainostetaan alkoholilain vastaisesti tai harjoitetaan muuta lain vastaista alkoholijuomien markkinointi- tai myynninedistämistoimintaa, AVI voi kieltää anniskelupaikkaa jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista toimintaa. Alkoholilain säädösten perusteella annettua alkoholijuomien markkinointi- tai myynninedistämistoimintakieltoa voidaan tehostaa muun muassa uhkasakolla. Anniskelupaikassa tapahtuneet mainontarikkomukset voivat lisäksi johtaa anniskelulupaan kohdistuviin sanktiotoimenpiteisiin.

Ennen alkoholilain mukaisen seuraamuksen määräämistä AVI antaa luvanhaltijalle mahdollisuuden vastineen antamiseen.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa