Alueellinen toiminta

Aluehallintovirasto (AVI) osallistuu sisäisen turvallisuuden strategian alueelliseen toteutukseen ja tukee seuraavia strategiassa määritettyjä toimenpiteitä:

  • nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen
  • yhteiskunnan ja yksilöiden kriisinkestokyvyn parantaminen
  • uuden teknologian hyödyntäminen ja innovaatiopalvelujen tuottaminen
  • toimivan ohjausjärjestelmän luominen vastaamaan sisäisen turvallisuuden ilmiöihin
  • kuntien ja tulevien maakuntien turvallisuussuunnittelun tukeminen.

 

 

Tietoa alueelta

Kokonaisturvallisuus – Länsi- ja Sisä-Suomi

Suomalaisen yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja kokonaisturvallisuuden perusteet on määritelty Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa vuodelta 2010. Strategian toimeenpanon tavoitteet, valtioneuvoston periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta, turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjaukset ja hallitusohjelma ovat kokonaisturvallisuutta ohjaavia asiakirjoja.  Yhteiskunnan turvallisuusstrategian tavoitteena on turvata yhteiskunnan toimintakyky, säilyttää Suomen valtion itsenäisyys ja edistää kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia.

Tavoitteen saavuttamiseksi turvallisuusstrategiassa määritellään yhteiskunnan elintärkeät toiminnot eli ne perusasiat, joiden jatkuminen on pystyttävä takaamaan kaikissa olosuhteissa. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian  lisäksi laadittiin  valtioneuvoston (SM062:00/2011) päätökseen perustuen Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman linjausten mukainen kolmas sisäisen turvallisuuden ohjelma, joka on voimassa 2015 loppuun asti. Lue lisää sisäisen turvallisuuden sivulta. Valtakunnallisen kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman rinnalle laadittiin AVIen johdolla ns. alueelliset toimeenpanosuunnitelmat.

Valtakunnan tasolla Turvallisuuskomitea aloitti toimintansa helmikuussa 2013. Turvallisuuskomitea on kokonaisturvallisuuteen liittyvä ennakoivan varautumisen pysyvä ja laajapohjainen yhteistoimintaelin ja se  avustaa valtioneuvostoa ja ministeriöitä laajoissa kokonaisturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Valtakunnan tasolla  varautumisen yhteensovittamisesta vastaa Turvallisuuskomitea, aluetasolla aluehallintovirasto. Lisätietoa Turvallisuuskomitean sivuilta.

Kokonaisturvallisuustyö Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta perustuu laajamittaiseen viranomaisyhteistoimintaan. Yhteensovittamisella tarkoitetaan viranomaisyhteistoiminnan sekä viranomaisten, kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyön koordinointia, ennakoivaa kokonaisturvallisuussuunnittelua, informaatio-ohjausta ja yhteistoimintaa.

Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta koostuu kahdesta laajasta kokonaisuudesta: valmiussuunnittelu ja varautuminen sekä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelu. Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminnan avulla muodostetaan siviiliyhteiskunnan tilannekuva, jossa on huomioitu yhteiskunnan häiriötilanteet sekä laaja-alaisen turvallisuussuunnittelun ml.sisäisen turvallisuus tila. Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn kokonaisturvallisuusstrategia valmistui 28.8.2012. Kokonaisturvallisuusstrategia (pdf, 2,8 Mt)

Kokonaisturvallisuuden yhteistoiminta

Varautumisen ja valmiussuunnittelu käsittää julkissektorin, yritysten ja kolmannen sektorin varautumisen ja valmiussuunnittelun sekä muun varautumisen  ja valmiussuunnittelun. Kokonaisuuteen kuuluvat mm. alueella järjestettävät valmiusharjoitukset, varautumiskoulutukset ja alueelliset maanpuolustuskurssit sekä valmiustoimikuntien työ. Lisätietoa varautumisesta.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelun tavoitteena on tukea kuntien ja muiden toimijoiden hyvinvointi- ja turvallisuustyötä ja kannustaa painopisteen siirtämistä ennakoivaan, poikkihallinnollisempaan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitteluun.  Eri toimijoiden yhteistyöllä haetaan parhaita toimintatapoja, joilla edistetään ja lisätään kansalaisten hyvinvointia ja  turvallisuutta eri elämänvaiheissa: lapsuudessa, nuoruudessa ja ikääntyessä sekä  parannetaan turvallisuutta kouluissa ja työpaikoilla. Painopisteitä ovat mm.syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan vahvistaminen, väkivallan ja rikollisuuden sekä päihdehaittojen ehkäisy, terveyden edistäminen ja arjen turvallisuus sekä harmaan talouden torjunta. Lisätietoa: Sähköinen työtila.

Organisointi

Länsi- ja Sisä-Suomen toimialueella toimii kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaryhmä, kokonaisturvallisuuden sihteeristö sekä useita teemaryhmiä ja kehittämisverkostoja. joiden työskentelyyn osallistuu eri alojen asiantuntijoita. Alueella työskentelee myös kolme valmiustoimikuntaa. Perusteilla on koko alueen yhteinen valmiustoimikunta. Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaa johtaa ylijohtaja Jorma Pitkämäki.

Lisätietoja:

Kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, p. 0295 018 507 (kokonaiskoordinointi, hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelu ml. sisäinen turvallisuus)

Johtaja Tarja Wiikinkoski, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, p. 0295 018 800 (kokonaiskoordinointi, varautuminen ja valmiussuunnittelu ja tilannekuvatoiminta)

 


Päivitetty