Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut valvontapäätöksiä koskien lastensuojelulain mukaisten määräaikojen noudattamista

(Pohjois-Suomi)

Lisätietoja:
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Elisa Roimaa, puh. 0295 017 587, elisa.roimaa(at)avi.fi
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

 

Kuudessa kunnassa / kaupungissa ja neljässä kuntayhtymässä oli Pohjois-Pohjanmaalla ongelmia noudattaa lastensuojelulain mukaisia määräaikoja. Kainuussa ei huomautettavaa

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO ON ANTANUT VALVONTAPÄÄTÖKSIÄ KOSKIEN LASTENSUOJELULAIN MUKAISTEN MÄÄRÄAIKOJEN NOUDATTAMISTA

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toteutti alkuvuodesta 2013 kunnille ja kuntayhtymille sosiaalihuollon kuntakyselyn. Kuntakyselyn yhteydessä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto selvitti vuoden 2012 osalta lastensuojelun tilannetta kaikista alueensa kunnista / kuntayhtymistä.

Kyselyn perustella kuudessa kunnassa / kaupungissa ja neljässä kuntayhtymässä oli ongelmia noudattaa lastensuojelulain 26–27§:ien mukaisia määräaikoja. Kuntayhtymistä kaksi oli jo aluehallintoviraston valvonnassa ja yksi (1) seurannassa.

Lastensuojelulain 26§:n  2 momentin mukaan lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko asian vireille tulon johdosta ryhdyttävä 27 §:ssä tarkoitetun lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen vai onko asia selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin.

Lastensuojelulain 27§:n 2 momentin mukaan  lastensuojelutarpeen selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Huoltajalle ja lapselle on ilmoitettava selvityksen valmistuttua lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta. Samaten on ilmoitettava asiakkuuden päättymisestä kuitenkin ottaen huomioon, mitä asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 11 §:ssä säädetään. Asiakkuus päättyy, mikäli selvitys ei anna aihetta lastensuojelutoimenpiteisiin.

Huomautukset vastaisen varalle lastensuojelulain mukaisten määräaikojen noudattamisesta

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Aluehallintovirasto on valvontapäätöksessään 28.3.2013 huomauttanut vastaisen varalle Peruspalvelukuntayhtymä Kalliota lastensuojelulain 27§:n mukaisten lastensuojelutarpeen selvitysten valmistumisen osalta. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto edellytti valvontapäätöksessä, että Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta lastensuojelutarpeen selvitykset valmistuvat lain edellyttämässä määräajassa sekä selvittämään lastensuojelun resurssitarpeet siten, että resurssit vastaavat tarvetta ja mahdollistavat lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tarkoituksenmukaisen ja suunnitelmallisen työskentelyn.

Valvontapäätöksessä aluehallintovirasto on pyytänyt Peruspalvelukuntayhtymä Kalliota toimittamaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle selvityksen lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeen selvitysten käsittelyajoista ja antamaan selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on ryhtynyt asian korjaamiseksi.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Aluehallintovirasto on 19.6.2013 annetussa valvontapäätöksessä huomautettu Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymää vastaisen varalle lastensuojelulain 26§:n mukaisten lastensuojeluilmoitusten käsittelyaikojan ylittämisestä.

Valvontapäätöksessä aluehallintovirasto on edellyttänyt, että Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä jatkaa aloitettuja toimenpiteitä, jotta lastensuojeluilmoitukset käsitellään lain edellyttämässä määräajassa. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tulee antaa aluehallintovirastolle selvitys tehtyjen toimenpiteiden ja lastensuojeluilmoitusten käsittelyaikojen toteutumisesta.             

Peruspalvelunatayhtymä Selänne (ollut seurannassa)

Aluehallintovirasto on 19.6.2913 antamassaan päätöksessä todennut, että Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen lastensuojelulain 26–27§:n mukaiset käsittelyajat ovat toteutuneet lain edellyttämässä määräajassa.

Aluehallintovirasto on valvontapäätöksessään ilmaisut käsityksenään, että Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tulee toimintaa kehittäessään huomioida lastensuojelun resurssitarpeet siten, että resurssit vastaavat tarvetta ja mahdollistavat lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tarkoituksenmukaisen ja suunnitelmallisen työskentelyn.

Huomion kiinnittäminen vastaisuuden varalle lastensuojelulain mukaisten määräaikojen noudattamiseksi

Aluehallintovirasto 29.7.2013 antamat valvontapäätökset:

Kempeleen kunta

Aluehallintovirasto on kiinnittänyt Kempeleen kunnan huomiota vastaisuuden varalle lastensuojelulain 26–27§:ien mukaisten määräaikojen noudattamiseen.

Aluehallintovirasto on velvoittanut Kempeleen kuntaa antamaan aluehallintovirastolle selvityksen siitä, millaisiin toimenpiteisiin Kempeleen kunta on ryhtynyt lastensuojelulain 26–27§:ien mukaisten käsittelyaikojen saattamiseksi lainmukaiselle tasolle sekä selvityksen lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeen selvitysten määristä ja käsittelyajoista.                                                                                                         

Kuusamon kaupunki

Aluehallintovirasto on kiinnittänyt Kuusamon kaupungin huomiota vastaisuuden varalle lastensuojelulain 27§:n mukaisen määräajan noudattamiseen lastensuojelutarpeen selvitysten käsittelyssä.

Aluehallintovirastoon velvoittanut Kuusamon kaupunkia antamaan aluehallintovirastolle selvityksen siitä, millaisiin toimenpiteisiin Kuusamon kaupunki on ryhtynyt edellä mainitun lastensuojelulain 27§:n mukaisen käsittelyajan saattamiseksi lainmukaiselle tasolle.

Limingan kunta

Aluehallintovirasto on kiinnittänyt Limingan kunnan huomiota vastaisuuden varalle lastensuojelulain 27§:n mukaisen määräajan noudattamiseen lastensuojelutarpeen selvitysten käsittelyssä.

Aluehallintovirasto on valvontapäätöksessä ilmaissut käsityksenään, että Limingan kunnan tulee jatkaa lastensuojeluprosessin kehittämistä. Toimintaa kehittäessään kunnan tulee huomioida lastensuojelun resurssitarpeet siten, että resurssit vastaavat tarvetta ja mahdollistavat lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tarkoituksenmukaisen ja suunnitelmallisen työskentelyn.

Taivalkosken kunta

Aluehallintovirasto on kiinnittänyt Taivalkosken kunnan huomiota vastaisuuden varalle lastensuojelulain 27§:n mukaisen määräajan noudattamiseen.

Taivalkosken kunnassa lastensuojelutarpeen selvityksistä muutaman käsittelyaika ylitti määräajan, mikä johdosta aluehallintovirasto tulee jatkossa seuraamaan lastensuojelulain 27§:n mukisen määräajan toteutumista valtakunnallisesti toteutettavien lastensuojelunmääräaikakyselyjen avulla.

Muhoksen kunta

Aluehallintovirasto on todennut, että Muhoksen kunnan lastensuojelulain 27§:n mukaiset lastensuojelutarpeen selvitykset ovat valmistuneet lain edellyttämässä määräajassa.

Aluehallintovirasto on valvontapäätöksessä ilmaissut käsityksenään, että Muhoksen kunnan tulee toimintaa kehittäessään huomioida lastensuojelun resurssitarpeet siten, että resurssit vastaavat tarvetta ja mahdollistavat lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tarkoituksenmukaisen ja suunnitelmallisen työskentelyn.

Aluehallintovirasto 31.7.2013 antama valvontapäätös:

Oulunkaaren kuntayhtymä

Aluehallintovirasto on todennut, että Oulunkaaren kuntayhtymässä lastensuojelulain 26–27§:ien mukaiset lastensuojeluilmoitukset ja lastensuojelutarpeen selvitykset on käsitelty lain edellyttämässä määräajassa.

Aluehallintovirasto on valvontapäätöksessä ilmaisut käsityksenään, että Oulunkaaren kuntayhtymän tulee jatkaa lastensuojelun kehittämistä ja toimivien toimintakäytänteiden sekä riittävien resurssien avulla mahdollistaa sosiaalityöntekijöiden tarkoituksenmukainen ja suunnitelmallinen työskentely.                                                                                        

Tilannetta seurataan

Aluehallintovirasto on edellyttänyt, että Peruspalvelukuntayhtymä Kalliota ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymää toimittavat aluehallintovirastolle selvityksen toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi ja niiden vaikutuksista sekä käsittelyaikojen tilanteen 15.10.2013 mennessä.

Kempeleen kunnan ja Kuusamon kaupungin osalta aluehallintovirasto on edellyttänyt annettavaksi selvityksen toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi ja käsittelyajoista 13.12.2013 mennessä.

Muiden päätöksen saaneiden kuntien ja kuntayhtymien osalta tullaan jatkossakin seuraamaan lastensuojelulain mukaisten määräaikojen noudattamista kunnallisen lastensuojelun valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) tulee jatkossa pyytämään kunnilta tai kuntayhtymiltä kaksi kertaa vuodessa tietoja siitä, kuinka lastensuojelulaissa säännellyt asioiden käsittelymääräajat ovat toteutuneet. Terveyden – ja hyvinvoinninlaitos luovuttaa tiedot edelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) ja edelleen aluehallintovirastoille (AVI) niiden sosiaalihuollon ohjaus- ja valvontatehtävää varten.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) tulee toteuttamaan määräaikojen toteutumiseen liittyvän ensimmäisen kyselykierroksen pilotointi- kyselynä loppuvuodesta 2013 ja 1.1.2014 lukien kaksi kertaa vuodesta.


Päivitetty