› Graafinen versio

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Ympäristölupa Onttolan ampumaradoille

Itä-Suomi

Aluehallintovirasto on tarkistanut Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen vuonna 2006 Onttolan ampumaradoille antaman toistaiseksi voimassa olevan luvan lupamääräykset.

Luvan myöntämisen edellytykset ampumaratojen toiminnalle on ratkaistu jo ympäristökeskuksen aiemmassa päätöksessä. Toiminnanharjoittaja on teetättänyt ja toimittanut hakemuksessa selvitykset melutilanteesta, meluhaittojen vähentämisestä sekä maaperän ja pohjaveden suojelusta, jotka vaadittiin alkuperäisessä luvassa. Lisäksi asutukselle melusta aiheutuvaa viihtyvyyshaittaa vähentää merkittävästi hakijan päätös lopettaa alueen siviiliammunnat vuoden 2015 alusta lukien. Alueelle jää viranomaiskäyttöön 150 ja 300 metrin kivääriradat sekä pistoolirata. Ratojen pääkäyttäjänä tulee olemaan rajavartiosto ja vähäisemmässä määrin poliisi sekä puolustusvoimat.

Jäljelle jäävien ratojen melusuojauksia parannetaan mm. korottamalla meluvalleja ja uudistamalla ampumapaikkojen rakenteita. Pohjaveden pilaantumista ehkäistään poistamalla metalleja sisältävää maata, rakentamalla luotiloukkoja, päällystämällä alueita sekä asentamalla suoto- ja pintavesien keruujärjestelmät.

Nyt annetussa lupapäätöksessä on annettu määräyksiä mm. melun torjunnasta, toiminta-ajoista, maaperän puhdistamisesta, vesien keräilystä ja tarkkailusta. Vuoden 2014 loppuun saakka alueen käyttöajat pysyvät entisellään, mutta tämän jälkeen ammuntoja on pääosin enää arkipäivisin klo 8–16 välisenä aikana. Tarkistettu lupa mahdollistaa käytön seuraavasti: maanantaista perjantaihin klo 8–20 ja lauantaisin klo 10–15. Radat voivat olla käytössä sunnuntaisin enintään viisi kertaa vuodessa klo 10–15 välisenä aikana.

Alueen kunnostustöiden tulee olla pääosin tehtynä vuoden 2018 loppuun mennessä ja kokonaan lopetettavien ratojen pilaantuneen maaperän puhdistustöiden vuoden 2020 loppuun mennessä.

Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamishakemus on jätettävä aluehallintovirastolle viimeistään 31.12.2025.

Päätös Nro 114/2013/1       Dnro ISAVI/281/04.08/2010

Lisätietoja:
ympäristöneuvos Kari Varonen, puh. 029 501 7036
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Oikopolut