Tiedotteet 2017

Ympäristölupa Höljäkän kyllästämöalueen maaperän kunnostukseen

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 9.3.2017 ympäristöluvan ScanPole Oy:lle, Metsä Board Oyj:lle ja Stora Enso Oyj:lle. Lupa koskee Nurmeksessa sijaitsevan Höljäkän kyllästämöalueen pilaantuneen maaperän ja kyllästämöalueelta Suuri Everikinlampeen johtavan ojan kunnostamista.

Kyseessä on pilaantunut teollisuuskiinteistö, jonka maaperässä ja pohjavedessä on laajalla alueella aiemmasta kyllästämötoiminnasta peräisin olevia haitta-aineita, erityisesti CCA-metalleja (kromi, kupari ja arseeni) ja polyaromaattisia hiilivetyjä (ns. PAH-yhdisteitä). Kyllästämöalueen pilaantunut maaperä kunnostetaan poistamalla pilaantuneita maa-aineksia ja korvaamalla ne puhtailla tai kyllästämöalueelta peräisin olevilla lievästi pilaantuneilla maa-aineksilla. Tämän jälkeen kunnostetut alueet suurimmalta osin asfaltoidaan. Kunnostetut alueet, joita ei asfaltoida, peitetään puhtaalla maa-aineksella. Pilaantuneita maa-aineksia poistetaan pääosin noin puolen metrin syvyydeltä. Kyllästämörakennuksen läheisillä alueilla, missä on todettu korkeimmat haitta-ainepitoisuudet, kunnostus on kuitenkin ulotettava tätä syvemmälle. Kyllästämöalueelta lampeen johtavasta ojasta poistetaan pilaantuneet maa-ainekset ja oja maisemoidaan puhtaalla maalla.

Kunnostus tehdään osa-alueittain useiden vuosien aikana. Se tulee aloittaa viimeistään kahden vuoden kuluttua ympäristölupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja sen on oltava valmis viimeistään vuoden 2025 lopussa. Kunnostettavalla alueella muodostuvat haitta-ainepitoiset vedet tulee tarvittaessa käsitellä ennen niiden johtamista ympäristöön. Vesien laatua ja vaikutuksia vesistössä tarkkaillaan.

Alueella tehtyjen tutkimusten perusteella on tehty riskinarvio. Sen mukaan maaperään hakemuksen mukaisesti jätettävät haitta-aineet eivät aiheuta terveydellistä riskiä ja niiden ekologiset riskit jäävät vähäisiksi. Kyseiset haitta-aineet liukenevat pääosin niukasti veteen ja liikkuvat hitaasti. Niitä voi kulkeutua kuitenkin kunnostuksen jälkeenkin vesien mukana ulos kyllästämöalueelta eikä näitä kulkeutumisreittejä voida kokonaan katkaista. Ympäristölupapäätöksellä hyväksytyllä kunnostusmenetelmällä voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää sekä maaperässä olevien haitta-aineiden kokonaismäärää että niiden kulkeutumisriskiä vajovesien mukana. Luvanhaltijat on myös velvoitettu pitkäaikaiseen pohjavesipilaantuman levinneisyyden seurantaan ja kyllästämöalueelta salaojavesinä purkautuvien pohjavesien käsittelyyn.

Päätös Nro 12/2017/1        Dnro ISAVI/28/04.08/2013

Lisätietoja:
ympäristöylitarkastaja Tiina Ristola, puh. 029 501 7034


Päivitetty

Oikopolut