Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Ympäristölupa Finnpulp Oy:n biotuotetehtaalle, Savon Sellu Oy:n kartonkitehtaan ympäristöluvan määräykset tarkistettu 

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Finnpulp Oy:lle ympäristöluvan biotuotetehtaan toimintaan Kuopion kaupungin Sorsasalossa. Ympäristölupa käsittää selluloosatehtaan, kuoren kaasutuslaitoksen, biohiililaitoksen, biokaasulaitoksen, tehtaan energiantuotannon sekä erillisen jätevedenpuhdistamon. Sellutehtaan tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia havusellua vuodessa. Samalla aluehallintovirasto on myöntänyt Finnpulp Oy:lle vesilain mukaisen luvan. Lupa sallii veden ottamisen Kallaveden Virtasalmesta teollisuuslaitosten käyttövedeksi, vedenottorakenteiden ja tehtaan jätevesien viemäriputken rakentamisen vesistöön, vesialueen täyttöön sekä vedenotto- ja viemäriputken rakentamista varten tarpeellisten ruoppausten tekemisen.

Aluehallintovirasto on hylännyt luvan saajan pyynnön saada aloittaa tehtaan toiminta sekä toimintaan liittyvien vesilain mukaisten rakentamistoimenpiteiden valmistelu mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Tehtaan vesi- ja ilmapäästöille on annettu päästörajat, jotka ovat Euroopan komission parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) päätelmien mukaiset. Tehtaan vesistöpäästöjen raja-arvoja harkittaessa on erityisesti otettu huomioon, että vesistöpäästöjen seurauksena Kallaveden vesimuodostuman ekologinen tila (hyvä) ei muutu ja että tehtaan jätevesien johtamisesta ei aiheudu vesistön pilaantumista tai sen vaaraa Kelloselällä tai sen alapuolisilla vesialueilla. Luvan mukaiset vesistöpäästöt eivät myöskään ennalta arvioiden vaaranna Kuopion Veden vedenottamoiden toimintaa Itkonniemessä ja Hietasalossa. 

Biotuotetehtaan jätevesille on annettu kahdet päästörajat. Silloin kun käsitellään pelkästään biotuotetehtaan jätevesiä, vesistöön joutuvat päästöt ovat enintään seuraavat:

Päästö

Kuukausikeskiarvo

Vuosikeskiarvo

CODCr

30 t O2/d

24 t O2/d

AOX

450 kg/d

400 kg/d

Fosfori

25 kg/d

20 kg/d

Typpi

 

420 kg/d

Kiintoaine

1 200 kg/d

1 000 kg/d

Sulfaatti

 

55 t/d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikäli jätevedenpuhdistamolle johdetaan myös Savon Sellun ja Ekokem Oy:n tuotantolaitosten jätevedet, jätevesien mukana vesistöön joutuvat päästöt ovat enintään seuraavat:
 

Päästö

Kuukausikeskiarvo

Vuosikeskiarvo

CODCr

36 t O2/d

30 t O2/d

AOX   

450 kg/d

400 kg/d

Fosfori

30 kg/d

25 kg/d

Typpi

 

1 500 kg/d

Kiintoaine

1 600 kg/d

1 300 kg/d

Sulfaatti

 

60 t/d

 

Vesistöön johdettavan jäteveden päästörajat on ollut tarpeen määrätä hakemuksessa esitettyä tiukemmiksi alapuolisen vesistön pilaantumisen estämiseksi. Fosforin päästöraja-arvo on ollut tarpeen määrätä BAT-vertailuasiakirjan vaihteluväliä alhaisemmaksi, koska fosfori on minimiravinne alapuolisessa vesistössä. Lisäksi sulfaatille on ollut tarpeen määrätä päästöraja-arvo. Päätöksessä asetettujen päästörajojen saavuttaminen edellyttää tehtaan jätevedenpuhdistamon tehostamista lupahakemuksessa esitetystä joko kemiallisella saostuksella tai muulla tertiäärivaiheen käsittelyllä.

Tehtaan toiminnasta aiheutuvalle melulle on annettu melurajat erikseen vakituiselle ja loma-asutukselle. Tehtaan aiheuttama melu ei saa ylittää ympäristön asuinalueilla päivällä (klo 7–22) keskiäänitasoa 55 dB(A) eikä yöllä (klo 22–7) 50 dB(A). Loma-asumiseen käytettävillä alueilla ovat keskiäänitasot päivällä enintään 50 dB(A) ja yöllä 45 dB(A). Tavoitteena on, että melutaso ei ylitä päivällä (klo 7–22) loma-asumiseen käytettävillä alueilla keskiäänitasoa 45 dB(A) eikä yöllä (klo 22–7) 40 dB(A). Tehtaan aiheuttama melu kohdistuu osittain taajama-alueelle ja osittain taajaman lievealueelle, missä on sekä vakituista asutusta että loma-asutusta.  Tämä on otettu huomioon melurajoja määrättäessä.  Päätöksessä on lisäksi annettu lupamääräykset tehtaan jätehuollosta, tarkkailusta ja raportoinnista sekä raaka-aineiden ja kemikaalien varastoinnista.

Luvan saaja on määrätty maksamaan vuosittain korvauksia yhteensä 12 100 euroa 26:lle Potkunsaaressa ja sen pohjoispuolella sijaitsevissa saarissa sijaitsevien loma-asuntojen omistajalle tehtaan jäähdytysvesien aiheuttamasta virkistyskäyttöhaitasta jäähdytysvesien vaikutusalueella. Samoin vuosittain tulee maksaa korvauksia yhteensä 23 082 euroa 45:lle vesialueiden omistajalle ja haltijalle tehtaan jätevesien johtamisesta Kallaveteen aiheutuvasta kalastuksen tuoton alenemisesta. Luvan saajalle on määrätty myös 55 000 euron kalatalousmaksu. Ammattikalastajille ja Vaajasalon jäätielle mahdollisesti aiheutuvat vahingot on määrätty selvitettäväksi ja korvaukset ratkaistaan erikseen myöhemmin, mikäli osapuolet eivät pääse korvauksista sopimukseen.

Samanaikaisesti Finnpulp Oy:n biotuotetehtaan ympäristöluvan kanssa on myös tarkistettu Savon Sellu Oy:n kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräykset. Tehtaan vesi- ja ilmapäästöille on annettu päästörajat, jotka ovat Euroopan komission parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) päätelmien mukaiset. Tehtaan vesistöpäästöjä koskevat lupamääräykset ovat Suomessa vallitsevan käytännön mukaisesti muutettu laskettavaksi vuosi- ja kuukausikeskiarvoina aiemman kolmen kuukauden liukuvan keskiarvon sijasta. Vesipäästöjen lupamääräykset ovat tasoltaan aiemman päätöksen mukaiset. Tehtaan melurajat on muutettu yhteneväisiksi Finnpulp Oy:n ympäristöluvassa määrättyjen melurajojen kanssa. Lisäksi luvan saaja on määrätty mittaamaan laitoksen aiheuttama melutaso vuoden 2017 aikana. Laitoksen melutilanne tulee tarkistaa mittauksin ja laatia meluntorjuntasuunnitelma, jossa on kartoitettava mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve.


Päätökset ovat luettavissa aluehallintoviraston sivulla www.avi.fi/lupa-tietopalvelu sekä Kuopion kaupunginkansliassa ja Siilinjärven kunnanvirastossa 31.3.–2.5.2017. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuaika päättyy 2.5.2017

Päätös nro 14/2017/1, Dnro ISAVI/1171/2016 (Finnpulp Oy)
Päätös nro 15/2017/1, Dnro ISAVI/1388/2016 (Savon Sellu Oy)

 

Lisätietoja:
ympäristöneuvos Ahti Itkonen, puh. 029 501 7022
ympäristölakimies Veli-Matti Uski, puh. 029 501 6502
ympäristöylitarkastaja Riitta Ikäheimo, puh. 029 501 6481 (Finnpulp Oy:n ympäristölupa)
etunimi.sukunimi@avi.fi

Itä-Suomen AVI


Päivitetty