Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Vartijapalvelujen käyttäminen vanhustenhuollon palveluissa

Sosiaalihuollon palveluissa palvelun laatu ja asiakkaan oikeusturva ovat ensisijaisen tärkeitä. On hyvä, että sosiaalihuollossa voidaan hyödyntää erilaisia toimintamuotoja, mutta vastuu palvelujen laadusta on lähtökohtaisesti palvelujen tuottajalla ja palvelujen järjestäjällä.

Turvallisuusalan koulutus ei anna valmiuksia toimia sosiaalihuollossa (kuten tehostettu palveluasuminen ja kotipalvelut) sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille kuuluvissa tehtävissä. Vartijat eivät täytä hoitoon ja hoivaan osallistuvan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia, eivätkä he voi olla osa hoitohenkilökuntaa tai osallistua käytännön hoito- tai hoivatyöhön.

Vartijapalveluita on käytetty enenevissä määrin esimerkiksi yöaikaisen kotipalvelun järjestämisessä. Palvelu, jossa ainoastaan välitetään ja vastaanotetaan hälytykset, ei ole sosiaalihuollon palvelujen tuottamista. Jotta asiakas- ja potilasturvallisuus voitaisiin riittävissä määrin varmistaa, ei kotiin annettavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yöaikaista toimintaa voi jättää vartijapalveluiden varaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottaja tekee hoidon/hoivan tarpeen arviointia ja hoivaan tai huolenpitoon liittyviä toimenpiteitä.

Kotiin annettavien palveluiden lisäksi vartijoita on käytetty tehostetun palveluasumisen yksiköissä tarvittaessa paikalle kutsuttavana aputyövoimana. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä henkilöstön määrän ja koulutuksen tulee vastata iäkkäiden henkilöiden palvelun tarvetta. Mikäli tilanteet edellyttävät ulkopuolisen henkilön säännöllistä hälyttämistä toimintayksikköön, ei hoitajamitoitus todennäköisesti ole riittävä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tietosuoja ja asiakastiedot ovat tärkeässä roolissa. Vartijat eivät ole sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joten heidän koulutus ei riitä asiakastietojen asianmukaiseen kirjaamiseen ja käsittelyyn. Hoito- ja hoivatilanteiden kirjaaminen vaatii ammattitaitoista henkilökuntaa, jotta asiakkaan hoidon asianmukainen jatkuvuus voidaan turvata. Esimerkiksi kotiin annettavissa palveluissa on tärkeää, että tieto yön aikaisista tapahtumista kulkeutuu asianmukaisesti kotipalvelun päivävuoron ja kotisairaanhoidon tietoisuuteen.

Sellainen palvelu, joka sisältää turvapuhelinhälytyksen vastaanottamisen perusteella tehtävät avustuskäynnit, hoidon- ja hoivan tarpeen arvioinnin, sekä mahdollisia hoitoon ja huolenpitoon liittyviä toimenpiteitä, voidaan lukea sosiaalihuollon ilmoituksenvaraiseksi palveluksi.

Vartiointiliikkeen tuottama vartijapalvelu puolestaan ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Palvelu, jossa ainoastaan välitetään ja vastaanotetaan hälytykset ilman että palvelun tuottaja tekee hoidon/hoivan tarpeen arviointia ja hoivaan tai huolenpitoon liittyviä toimenpiteitä, ei myöskään ole sosiaalihuollon palvelujen tuottamista.

Lisää asiasta Valviran verkkosivuilta: http://www.valvira.fi/-/vartijapalvelut-sosiaalihuollossa-tutustu-uuteen-verkkosisaltoon

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017 (pdf, 1.084 Mt)http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80132/06_2017_Laatusuositusjulkaisu_fi_kansilla.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ilpo Karonen, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja, p. 0295 016 135, etunimi.sukunimi@avi.fi
Päivi Vainio, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 029 5016091, etunimi.sukunimi@avi.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Satu Syrjälä sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 016 944, etunimi.sukunimi@avi.fi

Lapin aluehallintovirasto
Päivi Salminen, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 017 376, etunimi.sukunimi@avi.fi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Marjo Henrichson, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 018 164, etunimi.sukunimi@avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Niina Siirilä, sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö, p. 0295 018 563, etunimi.sukunimi@avi.fi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Pirjo Mäkeläinen, lakimies, p. 0295 017 581, etunimi.sukunimi@avi.fi

Lisätietoja Valvirassa:
Elina Uusitalo, ylitarkastaja, p. 0295 209 334, etunimi.sukunimi@valvira.fi


Päivitetty