Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Varhaiskasvatuksen valvonta aluehallintoviraston, Valviran ja kuntien yhteistyötä

Yhteydenotot aluehallintovirastoon kasvaneet julkisuudessa esiintyneiden varhaiskasvatukseen liittyvien epäkohtien myötä. Aluehallintovirasto tiedottaa, jos vakavia epäkohtia havaitaan.

Syyskuussa 2018 voimaan tullut laki varhaiskasvatuksesta toi uusia velvoitteita kunnille. Kunnista tehtiin yksityisen varhaiskasvatuksen osalta tasavertainen valvontaviranomainen aluehallintovirastojen ja Valviran rinnalle. Kunnan valvontavelvoite on kirjattu lakiin selkeästi.


Valvonnan toteuttamisperiaatteet

Julkisen sektorin varhaiskasvatuksen valvonta kuuluu alueen aluehallintovirastolle ja Valviralle.

Yksityisen sektorin varhaiskasvatuspalveluiden valvonta on uuden lain myötä entistä korostuneemmin ensisijaisesti kunnalla itsellään. Jos kunta havaitsee alueensa yksityisessä palvelutuotannossa ongelmia, sen on aloitettava välittömästi valvontatoimet. Valviran valvontavastuulle kuuluvat tapaukset, jotka ovat laajuudeltaan valtakunnallisia tai koskevat useamman aluehallintoviraston aluetta.

Yksityisen perhepäivähoidon osalta kunnalla on velvollisuus ylläpitää luetteloa kaikista alueellaan toimivista perhepäivähoitajista.

Kunta voi järjestää valvonnan haluamallaan tavalla, eikä siitä raportoida aluehallintovirastolle. Tekemistään valvontatoimenpiteistä kuntien tulee kuitenkin ilmoittaa aluehallintovirastolle tapauskohtaisesti. Aluehallintovirasto voi myös tarvittaessa antaa kunnalle ohjausta havaittujen epäkohtien arvioinnissa.


Yhteydenotot lisääntyneet

Alkuvuoden uutisointi on selkeästi lisännyt aluehallintovirastoille tehtyjen, varhaiskasvatusta koskevien, kyselyjen määrää.

Aluehallintovirasto tutkii ja ratkaisee esiin tulleet epäkohdat tapauskohtaisesti. Emme anna tietoja keskeneräisistä asioista. Tiedotamme erikseen, jos havaitsemme vakavia epäkohtia. Toimenpiteitä ei tällä hetkellä ole vireillä, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin aktiivisen valvonnan seurauksena.

Aluehallintovirastoilta voi pyytää tilaston virastokohtaisesta valvonnan määrästä yksityisen ja julkisen varhaiskasvatuksen osalta vuosina 2017-2018. Tilaston voi tilata osoitteesta viestinta@avi.fi


Epäkohtailmoitusten yleisimmät syyt

Aluehallintovirasto saa epäkohtailmoituksia sekä julkisista että yksityisistä palveluntuottajista. Yksityisiä palveluntuottajia koskevien ilmoitusten määrät vaihtelevat aluekohtaisesti. Lounais-Suomessa ja Etelä-Suomessa yksityisiin kohdistuvia ilmoituksia tulee hieman enemmän kuin julkisia, mutta tähän vaikuttaa myös yksityisten palveluiden tarjonnan lisääntyminen.

Epäkohtailmoitukset liittyvät eniten varhaiskasvatuksen ryhmäkokoihin ja lasten ja kasvattajien välisiin suhdelukuihin. Ryhmäkoko ja suhdeluku on määritelty laissa. Varhaiskasvatuslain mukaan yhdessä päiväkodin ryhmässä saa olla enintään neljä lasta yhtä kasvattajaa kohden, jos lapset ovat alle 3-vuotiaita. Jos lapset ovat yli 3-vuotiaita, lapsia saa olla enintään kahdeksan.

Mitoituksen laskemiseen vaikuttaa kuitenkin myös osa-aikaisesti hoidossa olevien lasten määrä. Lapsia voi olla osa-aikaisesti 13 yhtä kasvattajaa kohden.

Toinen keskeinen epäkohtailmoitusten aihe liittyy yksityisten päiväkotien tukipalveluiden, kuten siivous ja ruoanlaitto, järjestämiseen sekä johtamiseen. Päiväkodin vastuuhenkilön ei tarvitse olla fyysisesti paikalla, ja hän voi olla samanaikaisesti vastuussa useammista yksiköistä. Tämä haastaa osaltaan vastuuhenkilön mahdollisuutta tarkastaa päivittäin, että päiväkodeissa toteutettava varhaiskasvatus täyttävät niille asetetut vaatimukset.


Yksityisten palveluiden osuus kokonaisuudesta

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelukokonaisuudesta on Suomessa vähän alle 20 %. Osuuksissa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja. Esimerkiksi joissakin kunnissa yksityisten palveluiden osuus varhaiskasvatuksessa voi olla jopa yli 40 %, kun joissakin pienemmissä kunnissa yksityisiä palveluita ei ole lainkaan tarjolla. Yksityisten palveluiden osuus kasvaa koko ajan. 

Yksityisen päiväkodin perustaminen edellyttää rekisteröitymistä aluehallintovirastolle. Rekisteröinti on samalla palveluntuottajiin kohdistuvaa ennakoivaa valvontaa. Rekisteröinnin yhteydessä palvelutuotannon edellytykset tutkitaan laajasti.

Rekisteröintien määrä on voimakkaassa kasvussa. Esimerkiksi vuonna 2017 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto käsitteli 55 rekisteröintiä ja viime vuonna 91. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Eniten yksityisiä päiväkoteja on perustettu Etelä-Suomeen.


Aluehallintoviraston valvonta ja resurssit

Aluehallintovirastoissa varhaiskasvatuspalveluita valvoo vakituisesti neljä ylitarkastajaa. Tänä vuonna on lisäksi palkattu kolme määräaikaista ylitarkastajaa. Resurssit ovat niukat.

Aluehallintovirasto valvoo kuntien ja yksityisten palveluntuottajien tuottamaa varhaiskasvatusta reaktiivisesti ilmoitusten ja esiin nousseiden epäkohtien perusteella. Ennakoivaan valvontatoimintaan resurssit eivät riitä. Ennakoiva valvonta on kuitenkin tavoitteena ja jatkossa valvontaa on tarkoitus tehdä valtakunnallisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa valmistellaan tämän vuoden aikana.

Julkisuuteen tulleiden väärinkäytösten vuoksi aluehallintovirasto on varautunut lisäämään tarkastuksia. Aluehallintovirasto tutkii kaikki tapaukset, joissa on syytä epäillä lakirikkomuksia.

Tarkastuksen seurauksena aluehallintovirastot voivat määrätä toiminnanharjoittajille erilaisia seuraamuksia. Ensisijaisesti varhaiskasvatuksen järjestäjille annetaan aina tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa. Lievimmillään seuraamus voi olla hallinnollista ohjausta, joita ovat huomion kiinnittäminen ja huomautuksen antaminen. Sen jälkeen vakavuusjärjestyksessä toimenpiteitä ovat määräyksen antaminen, uhkasakon asettaminen, toiminnan keskeyttäminen ja viimeisenä toimenpiteenä käyttökielto. Aluehallintovirasto, Valvira tai kunta voi myös tehdä varhaiskasvatusrikkomuksesta ilmoituksen poliisille.

Kaikkia näitä seuraamuksia on vuosien varrella käytetty.
 

Lisätietoja:
Johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue
Puhelin 0295 018 815

viestinta@avi.fi

 


Päivitetty

lomakkeet