Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Valvonnalla ja ohjauksella parempia palveluja niin vanhuksille kuin lapsille - vuosi 2019 aluehallintoviraston toiminnassa   

Aluehallintovirastojen työssä korostuivat vuonna 2019 erityisesti vanhustenhuollon, lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen palvelujen riittävyys ja laatuun liittyvät ongelmat. Palveluntuottajien vastuullisuus sekä viranomaisten valvonnan toimivuus ja kyky puuttua ongelmatilanteisiin korostuivat palveluntuottajien omavalvonnan pettäessä. Uusia työntekijöitä palkattiin lastensuojelun, vanhus- ja vammaishuollon sekä varhaiskasvatuksen valvontaan. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustuksia myönnettiin yli 56 miljoonaa euroa yli 1800 hankkeelle. 

Vuonna 2019 kantelujen määrä lisääntyi aluehallintovirastoissa 26 prosenttia. Valtaosa kanteluista liittyi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Vireille tulleiden sosiaalihuollon valvonta-asioiden määrä kasvoi merkittävästi aiemmista vuosista. Aluehallintovirastoille ilmoitetuista epäkohdista suurin osa liittyi vanhustenhuoltoon. Mielenterveys- ja päihdepalveluista tuli vähän asiakkaiden ja omaisten yhteydenottoja, mutta valvontojen yhteydessä havaittiin lisävalvonnan tarvetta ja vastaavia epäkohtia kuin vanhus- ja vammaispalveluissa.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut kaikissa kuudessa aluehallintovirastossa esitettynä erikseen ja yhteensä. Kanteluiden määrä on kasvanut viiden vuoden aikana selvästi. Vuodesta 2018 vuoteen 2019 kasvua oli 29 % (2715 kantelua v. 2018 ja 3239 kantelua v. 2019). Lisätietoa löydät Patio-palvelusta (linkki tiedotteessa).

Kuva 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut, vireille tulleet vuosina 2015−2019.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ennakoivaan ohjaukseen panostettiin järjestämällä alueellisia tilaisuuksia ja tekemällä ohjaus- ja arviointikäyntejä kuntiin ja palveluntuottajien luo. Myös palveluntuottajien omavalvontaa tuettiin koulutuksilla ja seudullisilla tilaisuuksilla. Suunnitelmallista valvontaa tehtiin aluehallintoviraston ja Valviran yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman mukaisesti.  

Kunnissa tehty valvonta osoitti, että osa kunnista ei tiedosta velvollisuuttaan valvoa ostopalveluita. Kuntien vähäinen valvonta näkyi aluehallintovirastoon tulleiden epäkohtailmoitusten ja kantelujen määrässä. Aluehallintovirastot joutuivat myös käyttämään aiempaa vahvempia valvonnan keinoja. 

56 miljoonalla eurolla hyvinvointia ja toimintaa

Vuonna 2019 aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustuksia myönnettiin yli 56 miljoonaa euroa yli 1800 hankkeelle kuntiin. Avustuksilla tuettiin erityisesti hyvinvointipalvelujen tasavertaista saatavuutta ja ehkäistiin lasten ja nuorten syrjäytymistä. Avustuksilla palkattiin esimerkiksi 475 etsivän nuorisotyön ammattilaista ja tuettiin 232:ta nuorten työpajaa.  

Opetus- ja kulttuuritoimen koulutustilaisuuksia järjestettiin vuoden 2019 aikana yli 700 ja osallistujia oli reilut 25 000 ympäri Suomen. Aluehallintoviraston täydennyskoulutuksilla vahvistetaan erityisesti opetus- ja kasvatusalan henkilöstön osaamista. Tietoa koulutuksista ja niihin osallistumismahdollisuuksista jaettiin entistä suunnitelmallisemmin viestinnän eri kanavilla. 

Pelastustoimi lisäsi ohjaus- ja valvontakäyntejä 

Pelastustoimen valvonnalla varmistettiin, että pelastustoimen palvelutaso on riittävä suhteessa alueen onnettomuusriskeihin ja -uhkiin.  Ennakoivaa ohjausta lisättiin tekemällä pelastuslaitoksiin ohjaus- ja valvontakäyntejä.  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjesti metsäpalojen tähystyslentotoiminnan koko Suomessa.  Metsäpalojen tähystyslentotoiminnalla varmistettiin, että maastopalot havaitaan ajoissa ja ehkäistään niiden leviäminen suuriksi metsäpaloiksi.  

Aluehallintovirastot huolehtivat osaltaan alueellisen varautumisen yhteensovittamisesta.  Turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset suuntasivat aluehallintovirastojen toimintaa mm. sisäministeriön tukemiseen väestönsuojelutehtävissä sekä muissa poikkeusoloja koskevissa kansallisissa järjestelyissä. Turvallisuusympäristön muutokset huomioitiin myös alueellisilla maanpuolustuskursseilla ja alueellisissa valmiusharjoituksissa. 

Ympäristöluvissa useat käsittelyajat lyhenivät

Ympäristölupavastuualueet saavuttivat suurimman osan käsittelyaikatavoitteista, ja useat käsittelyajat myös lyhenivät vuoteen 2018 verrattuna. Yhteensä vesi- ja ympäristölupa-asioita tuli vireille 1 063 kappaletta ja ratkaisuja annettiin 1 132 kappaletta. 

Ympäristölupavastuualueiden ratkaisut tehtiin laadukkaasti. Kiireellisiin investointihankkeisiin ja merkittävää pilaantumisen vaaraa aiheuttaviin hankkeisiin liittyvät lupa-asiat saatiin ratkaistua ilman ylimääräisiä viivytyksiä.

Työsuojelussa tehtiin 24 000 tarkastusta 

Vuonna 2019 aluehallintoviraston työsuojelussa tehtiin noin 24 000 tarkastusta. Tarkastuksista 87 % tehtiin työpaikoilla ja loput asiakirjojen perusteella.  

Työsuojeluviranomaisiin otettiin yhteyttä etenkin verkkopalvelun ja valtakunnallisen puhelinneuvonnan kautta. Verkkopalvelussa vierailtiin vuoden aikana noin 1,9 miljoonaa kertaa ja puhelinneuvonta vastasi 21 300 puheluun. 

Määräraha kasvoi, uusia työntekijöitä etenkin ohjaavaan työhön ja valvontaan

Vuonna 2019 aluehallintoviraston toimintamääräraha oli 68,5 miljoonaa euroa, joka oli 4,2 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Määrärahan lisäys mahdollisti uusien työntekijöiden palkkaamisen.  Vuoden 2019 lopussa aluehallintovirastossa oli 1 250 työntekijää, joka on 3,9 prosenttia edellisvuotta enemmän.  

Virastoissa panostettiin entistä enemmän valvontaan ja ohjaukseen. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen valvontaan käytetty työaika kasvoi noin 40 %. Kasvu johtuu pääosin siitä, että lastensuojelun ja sosiaalihuollon valvontaan palkattiin lisää työntekijöitä. Myös opetus- ja kulttuuritoimen, varautumisen ja työsuojelun tehtäviin käytettiin suhteellisesti enemmän työaikaa, kuin vuonna 2018. 

Kustannukset toiminnoittain aluehallintovirastoissa 2017, 2018 ja 2019: ohjaus ja valvonta, luvat, oikeusturva, rahoitus ja varautuminen. Ohjauksen ja valvonnan kustannukset kasvoivat selvästi vuonna 2019. Myös varautumisen kulut kasvoivat vuonna 2019. Oikeusturva = kantelujen ja oikaisuvaatimusten käsittely, rahoitus = valtionavustusten ja valtionkorvausten käsittely, varautuminen = maanpuolustuskurssien ja valmiusharjoitusten järjestelyt. Lisätietoa löydät Patio-palvelusta (linkki tiedotteessa).

Kuva 2: Kustannukset toiminnoittain 2017, 2018 ja 2019.

Aluehallintovirastojen bruttomenot vuonna 2019 olivat 70 miljoonaa euroa (+ 7,5 prosenttia): 

  • 70,1 % henkilöstökuluja 
  • 15,9 % palvelujen ostoja   

Maksullisen toiminnan tulot olivat 14,5 miljoonaa euroa (13,6 miljoonaa euroa vuonna 2018): 

  • 36,1 % alkoholilainsäädännön mukaiset maksut 
  • 31,7 % ympäristöluvat 
  • 23,8 % sosiaali- ja terveydenhuollon maksut

Lue lisää:

Aluehallintovirastojen tilinpäätös 2019 löytyy Patiosta (patio.fi) ja verkkosivuiltamme (avi.fi). 

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
Opetus- ja kulttuuritoimi 
Pelastustoimi ja varautuminen
Ympäristöluvat 
Työsuojelu

Lisätietoja:  

Hallintojohtaja Satu Koskela, p. 0295 016 594  
Talouspalvelupäällikkö Markku Pennanen, p. 0295 016 069 
etunimi.sukunimi@avi.fi 
Aluehallintovirasto


Päivitetty