Tiedotteet 2017

Uusi rahanpesulaki voimaan 3.7.2017, valvontarekisteri perusteilla

Etelä-Suomi

Tasavallan presidentti on 28.6.2017 vahvistanut uuden lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (rahanpesulaki) siihen liittyvine lakeineen. Laki tulee voimaan 3.7.2017. Uudella lailla ilmoitusvelvollisia ohjataan aiempaa selvemmin tunnistamaan ja arvioimaan omaan toimintaan liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä. Uusi rahanpesun valvontarekisteri luo puolestaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle paremmat edellytykset tavoittaa valvomansa ilmoitusvelvolliset ohjeistusta ja valvontaa varten.

Uusi rahanpesulaki kumoaa vuodesta 2008 voimassa olleen vanhan lain. Uudella lailla pannaan täytäntöön rahanpesua ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi eli niin sanottu neljäs rahanpesudirektiivi.

 Uuden lain keskeisenä periaatteena on riskiperusteisuus

Riskiperusteisuudella tarkoitetaan sitä, että lain soveltamisalaan kuuluvat toimijat velvoitetaan arvioimaan omaan toimintaansa liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja mitoittamaan omat toimintatapansa näiden riskien mukaan. Riskiperusteisuus mahdollistaa rahanpesulain velvoitteiden joustavan soveltamisen moninaiseen ilmoitusvelvollisten joukkoon. Laki velvoittaa kaikkia ilmoitusvelvollisia laatimaan riskiarvion 1.1.2018 mennessä.

Rahanpesun valvontarekisteri tehostaa tiedotusta, ohjeistusta ja valvontaa

Uuden lain myötä Etelä-Suomen aluehallintovirasto alkaa pitää rahanpesun valvontarekisteriä. 
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhteen rekisteriin kaikki ne aluehallintoviraston valvomat ilmoitusvelvolliset, jotka eivät vielä ole toimilupavalvottavia tai muuten velvollisia rekisteröitymään aluehallintoviraston ylläpitämään muuhun rekisteriin. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi kirjanpitäjät ja veroneuvontapalveluja tarjoavat. Rekisterin myötä ilmoitusvelvolliset on mahdollista tavoittaa tiedotusta, ohjeistusta ja valvontaa varten aiempaa tehokkaammin. Rekisteriä koskeva sääntely tulee voimaan vasta 1.7.2019.

Valvontaviranomaisen mahdollista määrätä rikemaksu

Laki tuo parannuksia myös valvontaviranomaisten toimivaltuuksiin. Rahanpesulain asettamien velvoitteiden laiminlyönnistä tai rikkomuksista on jatkossa valvontaviranomaisen mahdollista määrätä rikemaksu, julkinen varoitus tai seuraamusmaksu ilmoitusvelvolliselle. Valvomiensa ilmoitusvelvollisten lisäksi aluehallintovirasto määrää vastaavat hallinnolliset seuraamukset myös asianajajayhdistyksen valvomille ilmoitusvelvollisille.

Lisätietoa riskiarviosta, rahanpesun valvontarekisteristä ja muista uuden lain tuomista muutoksista ESAVIn valvomille ilmoitusvelvollisille julkaistaan aluehallintoviraston verkkosivuilla viikolla 27 osiossa Elinkeinot – Rahanpesulain valvonta – Tiedotteet ja ohjeet

Lisätietoa muualla verkossa:

Sisäministeriön tiedote

Eduskuntakäsittely

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista seuraavien ilmoitusvelvollisten osalta: valuutanvaihtoliikkeet, omaisuudenhoito- ja yrityspalveluita tarjoavat, kiinteistönvälitysliikkeet ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet, veroneuvontapalveluja tarjoavat, kirjanpitotehtäviä tarjoavat, laissa erikseen määriteltyjä oikeudellisia palveluita tarjoavat (pois lukien asianajajat), Finanssivalvonnan valvonnan ulkopuolella olevat rahoituslaitokset sekä liike- tai ammattitoimintana tavaroita myyvät tai välittävät, siltä osin kuin otetaan vastaan maksusuorituksena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa.

 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Timo Aalto, puh. 02950 16136

ylitarkastaja Viivi Jantunen, puh. 02950 16309

etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen AVI

 


Päivitetty

Oikopolut