Tiedotteet 2017

Ulkomaalaisvalvontaan ja harmaan talouden torjuntaan lisää tehoa uuden lainsäädännön avulla

Työsuojelun vastuualue

Suomeen töihin saapuvista ulkomaisista työntekijöistä on tehtävä 1.9.2017 alkaen ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Lähettävän yrityksen on tehtävä ilmoitus ennen työnteon aloittamista. Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella Tyosuojelu.fi- sivustolla.

Ennakkoilmoitukset tukevat omalta osaltaan viranomaisten työtä harmaan talouden estämiseksi. Ylitarkastaja Anu Ikonen Lounais-Suomen AVIn työsuojelun vastuualueelta kertoo, että ilmoitusvelvollisuuden yhtenä tarkoituksena on tehostaa Suomeen työntekijöitä lähettävien yritysten valvontaa lähetettyjen työntekijöiden direktiivin edellyttämällä tavalla.

" Ilmoitusten kautta saatavien tietojen perusteella pystymme kohdentamaan valvontaa aikaisempaa tehokkaammin reaaliaikaisesti. Lisäksi saamme jatkossa suuntaa-antavia tilastotietoja Suomeen työvoimaa lähettävien yritysten ja lähetettyjen työntekijöiden määrästä", Ikonen toteaa.

"Uuden lain myötä on siirrytty rikosoikeudellisista seuraamuksista hallinnollisiin seuraamuksiin eli laiminlyöntimaksuihin. Laiminlyöntimaksun (1000 -10 000 euroa) määrää alueellisesti toimivaltainen työsuojeluviranomainen. Muutos mahdollistaa aikaisempaa tehokkaamman seuraamusjärjestelmän yhdessä reaaliaikaisen valvonnan kanssa. Suomesta toiseen valtioon työhön lähettävän henkilön työnantajan on otettava selvää mahdollisista vastaavista velvollisuuksista kyseisessä valtiossa", Ikonen muistuttaa.

CFS HSE deputy manager Pia Vuorinen OL3-työmaalta Olkiluodosta kertoo mitä uudistus tarkoittaa työnantajan näkökulmasta.

"Ilmoitusmenettelyn käyttöönotto OL3-työmaalla on näkynyt jo pitkään lisääntyneenä tiedottamisena työmaan työnantajille. Viestintä aloitettiin jo ennen ilmoitusvelvollisuutta koskevan lainkohdan voimaantuloa kesäkuussa 2016, ja on jatkunut siitä lähtien", Vuorinen toteaa.

Tärkeä tuki on ollut yhteistyö ylitarkastaja Anu Ikosen kanssa, jonka kanssa on tavattu ja hän on ollut mukana työnantajille järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa. Yhtä oleellista on se, että materiaalia on työsuojeluhallinnon verkkosivuilla englanniksi. - Oleellista on myös yhteistyö työmaan urakoitsijoiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että myös uudet ulkomailla olevat työnantajayritykset saavat tiedon uudesta velvoitteesta, Pia Vuorinen tähdentää.

Ilmoitus on tilaaja- ja työpaikkakohtainen eli jos työtä tehdään useassa kohteessa tai usealle eri tilaajalle, kustakin tehdään oma ennakkoilmoituksensa. Ilmoitusta ei sen sijaan tarvitse tehdä, jos työntekijöitä lähetetään Suomeen yritysryhmän sisäisellä siirrolla enintään viideksi työpäiväksi. Rakennusalalla ilmoitus tehdään aina. Rakennusalan työssä ennakkoilmoitus ja täydennysilmoitus on toimitettava myös rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle.

Lisätietoja: ylitarkastaja Anu Ikonen, Lounais-Suomen AVI työsuojelun vastuualue, p. 0295 018 143

Anu Ikosen valokuva: https://www.flickr.com/photos/131135266@N07/36184332170/

Ilmoitusvelvollisuus:
 www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/lahetetty-tyontekija/ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä (sähköinen lomake):
www.tyosuojelu.fi/ennakkoilmoitus

Laki työntekijöiden lähettämisestä:
 www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160447

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii lähetettyjen työntekijöiden yhteysviranomaisena (Liaison Office). Yhteysviranomainen antaa sähköpostitse yleisluonteista neuvontaa Suomessa sovellettavasta lainsäädännöstä ja ohjaa ottamaan yhteyttä oikeaan viranomaiseen. Neuvontaa annetaan työntekijöitä Suomeen lähettäville yrityksille, vastaanottaville yrityksille Suomessa sekä lähetetyille työntekijöille työntekijöiden lähettämiseen liittyen.

Kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen postedworkersfin@avi.fi

 

More power to supervision of foreign workforce and prevention of grey economy

When foreign employees are sent to work in Finland employer must deliver prenotification of employees starting 1.9.2017 to health and safety authority. The posting company must do notification prior start of the works. Notification is to be done online at Tyosuojelu.fi.

Prenotifications support, for their part authorities work to prevent grey economy. Chief inspector Anu Ikonen from South-West Finland. AVI says that one of the objectives is to intensify the supervision of posting companies in line with Posted workers directive.

"The information we will receive via these notifications will help us to target our supervision on real time and also to collect statistical data about the number of companies posting as well as number of posted employees. The new act also allows transfer from criminal fines to administrative fee i.e. negligence fee (1000 -10 000 euros) set by regional AVI agency. Also Finnish company posting its employees to other country must in advance ensure the obligations to be complied within receiving country", reminds Ikonen.

CFS HSE deputy manager Pia Vuorinen from OL3-site Olkiluoto is telling what this amendment means from employer point of view.   

"The implementation of notification obligation has been known/recognised in OL3 site already for long, and has been seen as increased communication towards the site employers.  Communication was first started already well before the enforcement of actual section about notification, June 2016, and has been ongoing ever since", Vuorinen states.

Important support has been co-operation with chief inspector Anu Ikonen, with whom meetings have been organised and who has attended to the information events organised to the site employers. As important has been that support material about the act and amendment is available in English in AVI webpage. – Essential for the success in this change is the cooperation with site employers, that is only way to ensure that also new employers located abroad will receive information and guidance about this obligation, Pia Vuorinen emphasises.  

Notification is client and workplace specific, in other words is work is done in several site or for several clients, for each must be done separate notification. In construction site notification must be done always. In construction site notification must be forwarded to the builder and main contractor. 

For more information, please contact

Chief inspector Anu Ikonen, tel. +358 295 018 143

postedworkersfin@avi.fi

 


Päivitetty

Oikopolut