Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Terrafamelle ympäristölupa geotuubisakkojen loppusijoittamiseen vaarallisen jätteen kaatopaikalle nykyiselle paikalleen - maapohjaiseen Urkin altaaseen sakkoja ei saa sijoittaa

(Pohjois-Suomi)

Aluehallintovirasto on myöntänyt Terrafame Oy:lle ympäristöluvan geotuubeissa olevien vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamiseen avolouhoksen eteläpäähän muodostuvalle vaarallisen jätteen kaatopaikalle. Sakkojen sijoittamiseen maapohjaiseen Urkin altaaseen sekä käyttämiseen kipsisakka-altaiden muotoiluun ei ole myönnetty lupaa. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään 29.9.2017 Terrafame Oy:lle antamallaan ympäristölupapäätöksellä nro 782017/1 myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamiseen geotuubeissa avolouhoksen eteläpäässä oleville geotuubikentille 1, 2, 4, 5 ja 6 ja samalla luokitellut ne vaarallisen jätteen kaatopaikoiksi. Yhtiön on asetettava muodostuvaa uutta kaatopaikkaa koskeva vakuus, jonka suuruus on 3 000 000 €. Aluehallintovirasto on hylännyt ympäristölupahakemuksen siltä osin kuin se koskee vesienkäsittelysakkojen ja -lietteiden sijoittamista maapohjaiseen Urkin altaaseen ja käyttämistä kipsisakka-altaan lohkon 1 pinnan muotoilussa.

Geotuubikenttä

Yhtiö saa loppusijoittaa geotuubikentille Tammalammen ja Maauimalan tilapäisistä vesienkäsittely-yksiköistä geotuubeihin pumpattavia ja geotuubeissa jo olevia sakkoja sekä lietteitä enintään 450 000 m3. Sakkojen on oltava siirrettynä geotuubikentille vuoden 2018 loppuun mennessä. Muodostuva vaarallisen jätteen kaatopaikka sijaitsee kokonaisuudessaan kaivospiirin alueella Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksella, avolouhoksen eteläpäässä. Yhtiön hakemus loppusijoituspaikkojen luokittelusta kaivannaisjätteiden jätealueiksi on hylätty ja kaatopaikan luokitus on määrätty sille sijoitettavan jätteen luokituksen mukaisesti.

Tilapäiset vesienkäsittely-yksiköt ja niihin liittyvät geotuubikentät on rakennettu ja otettu käyttöön konkurssiin menneen Talvivaara Sotkamo Oy:n toimesta tilanteessa, jossa kaivoksen vesitaseen paisumisen ja kipsisakka-altaan vuodon seurauksena alkuperäinen vesienkäsittelykapasiteetti ei ollut enää riittävää.

Riskitarkastelun perusteella geotuubikentiltä ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. Alueen korkeusasema on sellainen, että alue tulee kuivamaan avolouhoksen suuntaan myös tilanteessa, jossa toiminta alueella on lopetettu.  Moreenipohjaiset kentät on tiivistetty HDPE-kalvolla, ja suotovedet johdetaan kalvotettuja ojia pitkin vesienkäsittelyyn. Geotuubikentälle on lisäksi hakemuksesta poiketen määrätty rakennettavaksi kaatopaikkasetuksen mukaiset pintarakenteet, joilla estetään tehokkaasti suotovesien muodostuminen kaatopaikan sulkemisen jälkeen. Aluehallintovirasto on lisäksi määrännyt yhtiön seuraamaan geotuubikentiltä tapahtuvaa veden poistumista ja geotuubien painumista säännöllisesti sekä täydentämään kaivoksen pohjavesitarkkailua.

Perustelut Urkin altaaseen hylkäämiselle jätteiden loppusijoituspaikkana

Luvan saajalla on ollut tarkoitus muodostaa kaivosalueella sijaitsevalle Urkin altaalle kaatopaikka, jonka pinta-ala olisi noin 6 ha ja sakkakerroksen paksuus 7–12 metriä. Urkin altaaseen on ollut tarkoitus sijoittaa sakkoja ja pilaantuneita maita yhteensä 300 000–350 000 m3. Hakemus jätteiden loppusijoittamisesta Urkin altaaseen on hylätty, koska kaatopaikka-asetuksen mukaan kaatopaikkaa ei saa sijoittaa suolle tai kallioperän ruhjealueelle, jos kaatopaikkaveden kokoaminen ja käsittely on teknisesti vaikea toteuttaa kaatopaikan käytön tai jälkihoidon aikana. Urkin allas sijaitsee kaivoksen kipsisakka-allasvuotojen päästöjen rajoittamisen seurauksena tehdyn tilapäispadon rajaamasta alueesta, joka on pääosin vanhaa suoaluetta. Alueen alapuolisessa kallioperässä kulkee ruhjevyöhyke, joka aiheuttaa merkittävän kalliopohjaveden ja suotoveden kulkeutumisriskin Lumijoen suuntaan. Vaarallisen jätteen loppusijoittaminen maapohjaiselle alueelle ei ole myöskään parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista toimintaa päästöjen rajoittamisessa. Päätöksen seurauksena luvan saajan on suunniteltava uudelleen näiden sakkojen ja pilaantuneiden maiden käsittely.

Lisätietoja:
ympäristöneuvos Sami Koivula, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, puh. 0295 017 651

Päätös on nähtävänä 29.9.–30.10.2017 Sotkamon kunnanvirastossa (Markkinatie 1) ja Kajaani Infossa (Pohjolankatu 13) sekä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä, Linnankatu 3, Oulu sekä internetissä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Päätökseen saa hakea muutosta 30.10.2017 saakka.


Päivitetty