Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tarve laajentaa yhteistyötä nousee keskiöön Itä-Suomen peruspalvelujen arviointituloksissa

Itä-Suomi

Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden haasteena Itä-Suomessa on harva asutus, väestön ikärakenne ja pitkät välimatkat. Arviointitulosten perusteella voidaan todeta, että peruspalvelut eivät toteudu yhdenvertaisesti kaikkien osalta. Resurssit suhteessa tarpeeseen ovat vähentyneet. Tehtäväalasta riippumatta yhteistyötä kunnan sisällä eri hallintokuntien kesken sekä kuntien ja muiden toimijoiden kesken, kuten esimerkiksi Kelan kanssa, on tarpeen laajentaa. Asennepuolella on tehtävää erityisesti nuorten osallisuuden vahvistamisessa.

Aluehallintoviraston lakisääteinen tehtävä on seurata, valvoa ja arvioida toimialueensa peruspalvelujen saatavuutta ja yhdenvertaista toteutumista. Peruspalvelujen arvioinnista tuotetaan sekä alueellinen että valtakunnallinen raportti. Nyt julkaistun vuotta 2017 koskevan raportin tarkoitus on nostaa esiin peruspalvelujen toteutumisen tilannetta Itä-Suomessa, tehdä sen pohjalta toimenpide-esityksiä ja saada paikalliset, alueelliset sekä valtakunnalliset toimijat ja päättäjät ottamaan huomioon kehittämistarpeet omissa päätöksissään ja toimenpiteissään. Arviointitulokset antavat myös tärkeää tietoa aluehallintoviraston ohjaus-, lupa- ja valvontatehtäviin.

Vuotta 2017 koskevan arvioinnin teemana oli yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuutta palvelujen saatavuudessa ja saavutettavuudessa tarkastellaan usean arviointikohteen, erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. Raportissa arvioidaan lasten osallistumista varhaiskasvatukseen, koulukuljetuksen saatavuutta, perustoimeentulotuen Kela-siirron vaikutuksia kunnan sosiaalityöhön, kulttuuripalvelujen saatavuutta kunnissa, nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, liikunnan edistämistä kunnissa, lasten lukutaidon ja lukemisen edistämistä kirjastoissa sekä valtakunnallisena arviointikohteena pelastusviranomaisten valvontatyötä.

Itä-Suomen alueen peruspalvelujen arvioinnin keskeisiä tuloksia

Joka neljäs lapsi Itä-Suomessa ei osallistu varhaiskasvatukseen - kuntien mahdollisuus rajata osallistumista heikentää lasten yhdenvertaista kohtelua
Itä-Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu kolme neljästä 1–6 -vuotiaasta lapsesta muun Suomen tapaan. Enemmistö heistä on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa ja kunnallisessa päiväkodissa. Lasten yhdenvertaista oikeutta varhaiskasvatukseen heikentää se, että kunnilla on oikeus rajata hoitoaikaa, palvelusetelin käyttöä ja kuntalisän maksua. Usein lapset, joiden varhaiskasvatusoikeutta on rajattu, hyötyisivät siitä eniten. Lue lisää …

Itä-Suomen lapsille kasautuvat pitkät koulukuljetusmatkat
Koulukuljetusoikeuden saaneiden oppilaiden määrä on laskenut vuodesta 2013 lähtien. Itä-Suomessa kuitenkin joka kolmas perusopetuksen oppilas on kuljetusoikeuden piirissä, kun heitä Manner-Suomessa on vain noin joka viides. Myös pitkiä matkoja kasautuu itäsuomalaisille oppilaille pienistä isoimpiin enemmän kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Tilanne johtuu osin idän kuntien suurista alueista ja harventuneesta kouluverkosta, osin reittisuunnittelun pulmista ja joukkoliikenteen vähyydestä. Lain määräaikojen ylitykset olivat myös yleisempiä Itä-Suomessa kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Lue lisää …

Perustoimeentulo siirtyi Kelalle - sähköisen asioinnin vaikeus ja pitkät välimatkat lisäsivät asiakkaiden turvautumista kunnan sosiaalityöhön Itä-Suomessa
Itä-Suomen maakunnissa ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemukset käsiteltiin vuonna 2017 pääsääntöisesti lakisääteisessä ajassa. Maakuntien välillä ei ollut käsittelyajoissa merkittäviä eroja. Kuntien avovastausten mukaan kiireellisen toimeentulotuen tarve kasvoi, mutta kiireellisiä hakemuksia tuli kuntiin vähän. Lue lisää …

Itä-Suomen kunnat edistävät kulttuuripalveluihin osallistumista yhteistyöllä - parhaiten palveluja on saatavilla kaupungeissa
Kunnissa on hyvin erilaiset lähtökohdat kulttuuripalvelujen järjestämiseen sekä kulttuuripalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden huomioimiseen. Lähes kaikissa kyselyyn vastanneissa Itä-Suomen alueen kunnissa oli vuonna 2017 tarjolla kunnassa vierailevia musiikin ja esittävän taiteen esityksiä, kulttuuritapahtumia, muuta musiikkitoimintaa sekä kulttuuriharrastustoimintaa. Ammattimaisten taide- ja kulttuurilaitosten, varsinkin teatteri- ja orkesteritoiminnan, tarjonta keskittyy asukasluvultaan suurimpiin kaupunkeihin. Lue lisää …

Nuorten kuulemisessa tulee tunnistaa nuorten tarpeet ja tavat toimia
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä niistä tiedottaminen on monipuolistunut Itä-Suomen kunnissa. Kaupungeissa on pieniin maaseutumaisiin kuntiin nähden monipuolisemmat vaikuttamismahdollisuudet. Itä-Suomen alueella nuoret pääsevät vaikuttamaan kunta- ja nuorisolain edellyttämiin asioihin hieman maan keskitasoa paremmin. Erityisesti liikuntaa koskeviin asioihin nuoret ovat päässeet vaikuttaman hyvin. Lue lisää …

Liikunnan edistämiseen kunnissa tulee turvata riittävä asiantuntijaresurssi
Itä-Suomen kuntien liikuntatoimen keskimääräiset toimintamenot asukasta kohden olivat pienemmät kuin koko maan keskimääräiset liikuntatoimen toimintamenot. Toimintamenot olivat vuonna 2016 Itä-Suomessa keskimäärin 114,26 euroa asukasta kohden ja ne olivat kasvaneet verrattuna vuoteen 2010. Kuntien välillä toimintamenoissa asukasta kohden oli suurta vaihtelua riippuen muun muassa kunnan liikuntapaikkatarjonnasta. Lue lisää …

Lasten lukutaitoa ja lukemista edistetään parhaiten toimijoiden yhteistyöllä
Hyvät ja monipuoliset lastenkirjakokoelmat innostavat lapsia lukemaan. Lasten lukemisen ja lukutaidon edistämiseen kirjastoilla on hyvät perinteisten aineistojen kokoelmat. Itä-Suomen kirjastoissa hankintojen kohdistaminen lastenaineistoihin onkin saanut lastenkirjojen lainausluvut nousuun. Uusia aineistomuotoja, kuten e-aineistoja ja pelejä, on kirjastoissa tarjolla vähemmän. Lue lisää …

Pelastusviranomaisten valvontatyössä ilmeni vaihtelua (valtakunnallinen arviointi)
Pelastustoimen alueilla ja viranomaisvalvontaan liittyvissä asioissa tuli esiin eroavaisuuksia. Valvonnan suunnittelussa ja toteutumisessa ilmeni hajontaa valtakunnallisesti, ja neljäsosa pelastuslaitoksista kykeni saavuttamaan asettamansa tavoitteet täysimääräisesti. Jälkivalvonta osoittautui myös haasteelliseksi: suurin osa pelastuslaitoksista ei kyennyt suorittamaan sitä valvontasuunnitelmaohjeen vähimmäistason mukaisesti. Lue lisää …

Aluehallintovirastojen arviot peruspalvelujen tilasta 2017

löytyvät sähköisenä osoitteesta www.patio.fi - Patio  - tieto paikallaan

 

Lisätietoja arvioinnista Itä-Suomen alueella
kirjastotoimen ylitarkastaja Eeva Hiltunen, p. 0295 016 513
ylijohtaja Sirkka Jakonen, p. 0295 016 900
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty