Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Tapahtumalavojen pystytys- ja purkutyöt ovat työturvallisuusmääräyksien noudattamista edellyttävää rakennustyötä

Työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomainen muistuttaa tapahtumajärjestäjiä siitä, että tapahtuma- ja esiintymislavat ovat rakennelmina sellaisia, joiden pystytys- ja purkutyö on rakennustyötä.

Tästä syystä näihin töihin sovelletaan valtioneuvoston antamaa asetusta rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). Tapahtumalavan pystyttämisessä ja purkamisessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Lisäksi tapahtumalavan rakennustyön päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet.

On huomioitava, että vaikka kunnan rakennusvalvonta ei vaatisi lavan rakentamiseen tai purkuun liittyen rakennuslupaa, ilmoitusta tai toimenpidelupaa, sovelletaan työhön kyseistä asetusta.

Sen sijaan esimerkiksi pelkkä valmiiden wc-tilojen tai myyntiteltan pystytys ei ole edellä kuvatun asetuksen mukaista rakennustyötä, mikäli niiden yhteydessä ei tapahdu muuta rakennustyötä tai ne eivät sijaitse yhteisen rakennustyömaan urakka-alueella.

Päätoteuttaja on velvollinen huolehtimaan rakennustyön ennakkoilmoituksen tekemisestä työsuojeluviranomaiselle, mikäli työmaa on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää. Tämä koskee myös työmaata, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää.

Lisäksi yhteisellä rakennustyömaalla, jossa työskentelee useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja, on huolehdittava myös työturvallisuuslain (738/2002) 6 luvun mukaisista velvollisuuksista.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Anette Lehtonen, p. 0295 018 184, sähköposti: anette.lehtonen@avi.fi
Aluehallintovirasto työsuojelu

Asiassa sovellettava lainsäädäntö:

Lisätietoa asiassa löytyy seuraavilta sivuilta:

https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/rakennusala

https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/rakennustyon-ennakkoilm

 

 

 

 

 

 

 


Päivitetty