Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

 

Talvivaaran kaivokselle uusi ympäristölupa
(Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt uuden ympäristöluvan Talvivaaran kaivoksen toiminnalle ja siihen liittyvälle uraanin talteenottolaitokselle.  Ympäristölupaa ei ole myönnetty suunnitellulle Kolmisopen avolouhokselle. Ympäristöluvassa asetettavien vakuuksien kokonaissumma on noussut 107 000 000 euroon. Nykyiset luvat toiminnalle ovat voimassa siihen asti, kunnes mahdolliset valitukset nyt tehdystä päätöksestä on käsitelty muutoksenhakutuomioistuimessa.

Aluehallintovirasto on ratkaissut Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista ja uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa koskevan hakemuksen. Hakemuksesta poiketen aluehallintovirasto on käsitellyt ympäristöluvan myöntämisen edellytykset uudelleen koko kaivostoiminnan osalta, koska toiminta on muuttunut olennaisesti verrattuna vuonna 2007 myönnettyyn ympäristölupaan nro 33/07/1. Päätös mahdollistaa Kuusilammen avolouhoksesta louhittavan malmin (15 Mt/v) rikastamisen ja metallituotannon jatkamisen tuotantotasolla 30 000 t/v nikkeliä. Päätös mahdollistaa lisäksi uraanin talteenoton metallitehtaalle johdettavasta liuoksesta.

Ympäristölupaa ei ole sen sijaan myönnetty Kolmisopen avolouhokselle ja siihen liittyville toiminnoille.  Kokonaisuutena arvioiden uuden avolouhoksen avaamiseen liittyy niin suuri ympäristön pilaantumisen vaara, ettei lupaa siihen voida kaivoksen nykytilanteessa myöntää. Annettu päätös ei estä hakemasta myöhemmin ympäristölupaa Kolmisopen avolouhokselle.   

Päästöjä vesiin on rajattu samoilla lupamääräyksillä kuin aluehallintoviraston keväällä 2013 antamassa vesien varastointia, puhdistamista ja vesistöihin johtamista koskevassa päätöksessä nro 52/2013/1. Aluehallintovirasto on jättänyt tutkimatta 5.3.2014 saapuneen hakemuksen täydennyksen mm. siltä osin kuin se on koskenut jätevesien raja-arvoja.

Ilmaan johdettavien päästöjen ja melupäästöjen osalta lupamääräyksiä on täsmennetty ja osin tiukennettu.  

Tarkentuneiden jätteiden laatutietojen perusteella kaivoksen keskeiset jätteet on luokiteltu vaarallisiksi jätteiksi. Metallitehtaalla muodostuva esineutralointisakka on laadultaan sellaista, että sitä ei voida sijoittaa nykyisellä loppusijoitusalueelle ilman sakan laatua merkittävästi parantavia välittömiä esikäsittelytoimenpiteitä. Raudan saostuksen ja loppuneutraloinnin sakkojen sijoittamista on mahdollista jatkaa rajoitetusti kipsisakka-altaalle.  Useita kertoja vuotaneelle kipsisakka-altaan 1 lohkolle 1 ei saa enää sijoittaa jätteitä. Sen viereisille lohkoille 2 ja 3 on sallittu jätteiden rajoitettu sijoittaminen vuoden 2015 loppuun asti. Metallitehtaan kaikkien sakkojen loppusijoittaminen on siirrettävä uusille rakennettaville kaatopaikoille viimeistään vuoden 2018 alusta.

Luvan saaja on määrätty asettamaan Kainuun ELY-keskukselle vakuus jätehuollon varmistamiseksi. Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 33/07/1 määrättyjen, jo asetettujen ja nyt annetun päätöksen mukaisten lisävakuuksien yhteissumma on 107 000 000 euroa.  Vakuutta nostavat etenkin liuoskierrosta poistetun ja siten jätteeksi muodostuneen vaarallisen kemikaalin käsittelykustannukset, vesienkäsittelyssä muodostuneiden sakkojen käsittelykustannukset ja kipsisakka-altaan 1 pintarakenteen tiukentunut vaatimustaso.    

Talvivaara Sotkamo Oy on 22.4.2014 perunut pyyntönsä saada aloittaa uraanin talteenottolaitoksen toiminta muutoksenhausta huolimatta. Päätös ja siinä annetut lupamääräykset voidaan panna täytäntöön kun asia saa lainvoiman. Mahdollisien valitusten käsittelyn ajan toiminnassa noudatetaan jätevesien johtamisen osalta keväällä 2013 annettua päätöstä ja muun toiminnan osalta vuoden 2007 ympäristölupaa.

Korvausvaatimuksia käsitellään aluehallintovirastossa tästä lupapäätöksestä erillään.

Yli 500 sivua sisältävä päätös on poikkeuksellisen laaja ympäristölupa-asiakirjaksi.  

Lupapäätös on nähtävillä  Pohjois-Suomen aluehallintoviraston nettisivuilla osoitteessa www.avi.fi/pohjois > Ympäristölupapäätökset, sekä Sotkamon ja Sonkajärven kunnissa ja Kajaanin kaupungin Kajaani Info:ssa 30.4.-30.5.2014. Päätökseen voidaan hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Muutoksenhakuaika päättyy 30.5.2014.

 

 

Lisätietoja:

  • Sami Koivula, ympäristöneuvos, 0295 017 651
    Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
  • Riitta Riihimäki, ympäristöneuvos, 0295 017 665
    Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

 

 

 


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet