Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co. Oy:lle ympäristö- ja vesitalouslupa

Pohjois-Suomi

Aluehallintovirasto on myöntänyt Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co. Oy:lle ympäristöluvan biopolttoainejalostamon toimintaan Kemin Ajoksessa sekä vesitalousluvan veden ottamiseksi ja veden ottoputken rakentamiseksi Ajoksen Tuomilahteen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co. Oy:lle antamallaan ympäristölupapäätöksellä nro 36/2018/1 myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Kemin biopolttoainejalostamon toimintaan ja siihen liittyvään vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastointiin ja energian tuotantoon kaasukattilassa sekä oikeuden aloittaa biopolttoainejalostamon toiminta lupapäätöksen mukaisesti ja lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Aluehallintovirasto on lisäksi myöntänyt yhtiölle vesitalousluvan ottaa Perämerestä vettä biopolttoainejalostamon käyttöön Ajoksen pohjoispuolella sijaitsevasta Tuomilahdesta sekä rakentaa biopolttoainejalostamon veden ottoputken ja myöntänyt valmisteluluvan vesitaloushanketta varten.

Poikkeaminen ympäristölaatunormista sekoittumisvyöhykkeellä jätevesien purkupaikalla

Aluehallintovirasto on määrännyt biopolttoainejalostamon käsiteltyjen jätevesien purkupaikan ympäristön vesialueen 1 000 metrin säteellä purkuputken suusta (noin 150 ha) vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) tarkoittamaksi sekoittumisvyöhykkeeksi, jolla haitallisten aineiden pitoisuudet saavat ylittää ympäristölaatunormit.

Aluehallintovirasto on rajoittanut mereen johdettavia lämpö- ja ainepäästöjä yhtiön esitystä tiukemmiksi, luokitellut paineistetun kaasutuksen tuhkan jätteeksi sekä määrännyt ensimmäiselle toimintavuodelle tehostetun päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailun.

Mereen johdettavaa kokonaislämpöpäästöä on rajoitettu noin 46 prosenttia hakemuksessa esitetystä päästötasosta. Mereen johdettavaa kokonaislämpöpäästöä rajoittamalla vähennetään merkittävästi lämpöpäästöstä sekä veden laatuun että meren ekologiseen tilaan kohdistuvia haittavaikutuksia. Kokonaislämpöpäästöä rajoittamalla vähennetään lisäksi jääolosuhteiden muuttumista siten, että talviaikaiselle kalastukselle sekä virkistyskäytölle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa.

Käsitellylle jätevedelle on määrätty raja-arvot keskeisille pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pitoisuuksille sekä lisäksi kuormitusraja-arvo niistä olennaisimmille eli öljyhiilivedyille (C10–C40), BTEX-hiilivedyille (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja xyleeni), kokonaishiilivedyille (C5–C40), fenoleille sekä kokonaisfosforille.

Paineistetun kaasutuksen ja plasmakaasutuksen tuhka, jota muodostuu 30 000 tonnia vuodessa, on luokiteltu jätteeksi. Prosessissa muodostuvat hyötykäyttöön menevät rikkijakeet, fenoli ja ammoniakki on luokiteltu sivutuotteiksi silloin, kun rikkituotteet, fenoli ja ammoniakki täyttävät niille kemikaaleina asetetut laatuvaatimukset.

Yhtiö on määrätty toimittamaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ensimmäisen toimintavuoden tehostettuun tarkkailuun perustuva selvitys jäteveden laadusta ja vaikutuksista sekä päästöistä ilmaan 4 kuukauden kuluessa ensimmäisen toimintavuoden päättymisestä. Selvityksen perusteella aluehallintovirasto määrää sekoittumisvyöhykkeen uudelleen ja tarvittaessa täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa.

Vahinkoa estävät toimenpidevelvoitteet, korvaukset ja vakuudet

Aluehallintovirasto on määrännyt yhtiölle kalatalousvelvoitteen kalasto- ja kalastusvahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Yhtiön on istutettava hankkeen vesistövaikutusten alueelle vuosittain 40 000 kappaletta 1-kesäistä keskimitaltaan vähintään 6,0 cm mittaista kuhan poikasta. Yhtiön on lisäksi istutettava vedenottoputken rakentamistöitä seuraavana vuotena rakentamishankkeen vaikutusalueelle 30 000 kappaletta 1-kesäistä vaellussiian poikasta. Yhtiö on määrätty laittamaan kahden vuoden kuluessa toiminnan käynnistämisestä aluehallintovirastossa vireille ammattikalastajille ja kalastusmatkailuyrittäjille Kemin edustan merialueella mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamista koskeva asia, ellei niiden korvaamisesta sovita.

Yhtiön on ennen toiminnan aloittamista asetettava 60 000 euron suuruinen vakuus toiminnasta kaupallisille kalastajille ja kalastusmatkailuyrittäjille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta. Lisäksi asianmukaisten jätehuolto-, tarkkailu- sekä muiden toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi yhtiön on asetettava vakuus, jonka suuruus on 700 000 euroa. Ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai ympäristö- tai vesitalousluvan lupamääräysten muuttamisen varalle yhtiön on lisäksi asetettava vakuus, jonka suuruus on 200 000 euroa.

Lisätietoja:

Paula Airaksinen
ympäristöylitarkastaja
p. 0295 017 690

Päätökseen voi tutustua Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu) sekä internetissä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Päätös on nähtävänä 30.4.–30.5.2018 Simon kunnanvirastossa (Ratatie 6) ja sähköisesti Kemin kaupungin asiakaspalvelupisteessä (Valtakatu 13). Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30.5.2018 saakka.

Linkki päätökseen


Päivitetty