Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Sosiaalihuollossa kanneltiin vuonna 2018 eniten lastensuojelusta

Länsi- ja Sisä-Suomi

Sosiaalihuollon kanteluiden määrä Länsi- ja Sisä-Suomen alueella kasvoi hieman edellisvuodesta. Reilu kolmasosa ratkaisuista kanteluista liittyi lastensuojeluun.

Vuonna 2018 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa tuli vireille 202 sosiaalihuollon kantelua, mikä on kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Sosiaalihuollon kanteluita ratkaistiin yhteensä 177. Eniten kanteluita, noin 36 prosenttia, ratkaistiin lastensuojelusta. Seuraavaksi yleisimpiä olivat vanhustenhuoltoon (19 prosenttia) ja vammaispalveluihin (13 prosenttia) liittyvät ratkaisut.

Noin 34 prosenttia sosiaalihuollon kanteluista siirrettiin muistutusmenettelyyn kuntiin tai toimintayksiköihin. Muistutus on kantelua kevyempi ja nopeampi menettely, jota voidaan käyttää palvelussa havaitun virheen korjaamiseksi.

Huomautus tai huomion kiinnittäminen annettiin sosiaalihuollon kanteluissa yhteensä noin 11 prosentissa ratkaisuista. Yksi huomautus annettiin vammaispalveluista ja yksi kehitysvammahuollosta. Huomion kiinnittäminen lastensuojelun palveluihin annettiin viidessä kunnassa ja vanhustenhuoltoon kuudessa kunnassa. Vammaispalveluihin liittyvä huomion kiinnittäminen annettiin viidessä kunnassa ja kehitysvammahuollosta yhdessä kunnassa. Lisäksi aluehallintovirasto ilmaisi käsityksensä toiminnassa todetuista vähäisemmistä puutteista seitsemässä kantelupäätöksessä.

Viranomainen voi huomautuksella ohjata lainvastaisesti toiminutta siten, etteivät todetut virheellisyydet toistuisi. Huomautus on huomion kiinnittämistä ja käsityksen ilmaisemista painokkaampi kannanotto virheiden korjaamiseksi.

Kanteluratkaisuissa esillä asiakkaan aseman parantaminen

Lastensuojelun kanteluissa tuli esiin vanhempien lastenhuoltoasiaan liittyvän sosiaalityön ja samanaikaisen lastensuojelutyöskentelyn haastavuus. Lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen etävanhemman tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuuksiin kiinnitettiin huomiota. Muun muassa tiedottamisessa ja asiakassuunnittelussa nähtiin parantamisen varaa. Huomiota kiinnitettiin myös hyvään hallintotapaan, sillä kirjauksissa oli havaittu virheitä.

Vanhustenhuollon kanteluratkaisut liittyivät palvelutarpeen arvioinnin ja tehostetun palveluasumisen ateria- ja lääkehuollon sekä muun avun saamisen riittävyyteen. Vaativan hoitotyön toteuttaminen vuokra-asumisen yhteydessä vaatii paljon hoitopalvelun tuottajan, palvelun tilaajan ja omaisten välistä yhteistyötä, mikäli asukas itse ei kykene ilmaisemaan omaa näkemystään ja tahtoaan hyvinvoinnistaan ja oikeuksistaan. Tyytymättömyys yhteistyöhön ja tiedon kulkuun oli myös usein yhtenä kanteluihin johtavana syynä.  

Vammaispalveluihin liittyvissä ratkaisuissa kiinnitettiin huomiota useisiin asioihin: asiakkaan tiedusteluihin vastaamatta jättämiseen, henkilökohtaisen avun toteuttamiseen täysimääräisesti, kirjallisten päätösten tekemiseen säädetyssä määräajassa, salassapitoon ja avustamisen kohtuuttomiin viiveisiin asumispalvelussa. Kehitysvammahuollon ratkaisuissa kiinnitettiin huomiota erityshuolto-ohjelman tekemiseen ja valitusviranomaisen päätöksen toimeenpanoon.

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Juha Mieskolainen, p. 0295 018 561

Ylitarkastaja Lea Liukku, p. 0295 018 559  

Lakimies, oikeusturvayksikön päällikkö Päivi Lahtinen, p. 0295 018 533 

etunimi.sukunimi@avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty

lomakkeet