Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Siikalatvan sosiaali- ja terveydenhuollon korjaustoimet tehty asiamukaisesti

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt lopettaa 2018 marraskuussa aloittamansa valvontatoimet Siikalatvan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä listaamistaan puutteista ja toteaa, että Siikalatvan kunta ryhtynyt asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Saatujen selvitysten perusteella Aluehallintovirasto antoi Siikalatvan sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat valvontapäätökset todeten, ettei asia anna aihetta muihin toimenpiteisiin aluehallintovirastossa. Siikalatvan kunnan tekemät korjaavat toimet ovat riittävät.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on vuosina 2017–2018 käsitelty ja vireille tullut useita Siikalatvan kuntaa koskevia sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-, oikaisu ja kanteluasioita. Asioiden käsittelyn yhteydessä on tullut esille Siikalatvan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen, päätöksentekoon ja palveluntuottajan valvontaan liittyviä epäkohtia. Siikalatvan kunta on kokonaisulkoistanut 1.1.2017 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:lle.

Sosiaali- ja terveyspalvelunsa ulkoistaneen Siikalatvan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on ollut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valvonnassa. Keskeisinä esille nousseina kysymyksinä olivat, miten Siikalatvan kunnan virkavastuulla hoidettavat tehtävät tosiasiallisesti hoidetaan, millä tavalla kunnan julkista vastaa käyttävien virkamiesten sijaisjärjestelyt hoidetaan, millainen on kunnan omavalvontasuunnitelma ja millä tavalla kunnan omavalvonta ja ulkoistettujen palvelujen valvonta sekä kunnan alueella toimivien yksityisten palveluntuottajien valvonta on järjestetty.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi maaliskuussa 2019 Siikalatvan kunnalle huomautuksen vastaisen varalle lainvastaisesta menettelystä sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain ja terveydenhuoltolain mukaisten palvelujen järjestämisessä ja yksityisten palveluntuottajien palvelujen valvonnassa. Aluehallintovirasto jatkoi lisäksi valvontaa ja pyysi kunnalta selvitykset siitä, millä tavalla kunta järjestää johtavan lääkärin sijaisjärjestelyt, millä tavalla kunta valvoo hankkimiaan yksityisiä terveydenhuollon palveluja sekä millä tavalla kunta valvoo alueensa yksityisiä terveydenhuollon palveluntuottajia.

Terveydenhuolto

Aluehallintovirasto katsoi saamansa selvityksen perusteella, että Siikalatvan kunta on järjestänyt
johtavan lääkärin tehtävät ja sijaisjärjestelyt asianmukaisesti ja kunnan hankkimia sekä alueella
toimivien yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien toimintaa valvotaan lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.  Aluehallintovirasto katsoi saamansa selvityksen perusteella, että
Siikalatvan kunnan tekemät toimet ovat riittävät virkavastuulla hoidettavien terveydenhuollon
tehtävien järjestämiseksi lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sosiaalihuolto

Aluehallintovirasto katsoi saadun selvityksen perusteella, että Siikalatvan kunnassa on
ryhdytty asianmukaisiin toimenpiteisiin sosiaalipalvelujen järjestämisen,
palveluntuottamisen valvonnan ja kunnan virkavastuulla hoidettavien tehtävien hoitamisen
osalta. Aluehallintovirasto kutenkin ilmaisi käsityksenään, että kunnan laatimaa sosiaalipalvelujen
omavalvontasuunnitelmaa tulee täsmentää. Lisäksi aluehallintovirasto ohjasi Siikalatvan
kuntaa omavalvonnan keinoin varmistamaan, että lakisääteisten sosiaalipalvelujen
järjestäminen ja yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien valvonta toteutuu lainsäädännön
edellyttämällä tavalla. Siikalatvan kunnan palveluksessa tulee olla riittävästi
sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ja muuta asiakastyöhön osallistuvaa henkilöstöä.  

Lisätiedot:
Yksikön päällikkö, lakimies Pirjo Mäkeläinen, puh. 0295 017 581
Lakimies Heli Kajava, puh. 0295 017 567

 


Päivitetty