Fortum sai luvan poiketa väliaikaisesti Oulujärven säännöstelystä

Aluehallintovirasto antoi Fortum Power and Heat Oy:lle luvan poiketa väliaikaisesti Oulujärven säännöstelyä koskevan luvan mukaisesta juoksutusmääräyksestä ja Oulujärven vedenkorkeusmääräyksestä.

Aluehallintovirasto on päätöksellään nro 153/2020 myöntänyt Fortum Power and Heat Oy:lle suppotulvavaaran ehkäisemiseksi luvan poiketa väliaikaisesti, kuitenkin enintään 31.1.2021 saakka, Pohjois-Suomen vesioikeuden 5.12.1974 antaman päätöksen nro 125/74/II lupamääräyksen 4 a) pakkojuoksutusmääräyksestä ja luvan ryhtyä hakemuksessa tarkoitettuihin vaarantorjuntatoimiin säännöstelemällä Oulujärven vedenkorkeutta ja vedenjuoksua. Vedenkorkeus saadaan Oulujärvessä nostaa enintään tasolle NN +123,30 metriä, kun se päätöksen nro 125/74/II mukaisesti saisi tähän aikaan vuodesta olla Oulujärvessä enintään tasolla NN +123,00.

Päätös saadaan panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan saaja on vastuussa vaarantorjuntatoimien toisen omaisuudelle välittömästi aiheuttamista vahingoista ja luvan saajalle on päätöksessä annettu mm. määräys arvioida vaarantorjuntatoimista aiheutuneet vahingot yhdessä vahinkoa kärsineiden kanssa.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusaika päättyy 4.1.2021

Päätös on nähtävillä osoitteessa https://ylupa.avi.fi.

 

Lisätietoja                          Jaakko Pirttijoki, puh.0295 017 662


Päivitetty