Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta parannusehdotuksia maakuntauudistukseen sekä valtion lupa- ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointiin

Vastauksessaan valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön Hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoinnista Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt parannusesityksiä sekä tarkennuksia lakiehdotuksiin. 

Alkoholihallinnon tehtävät on suunnitelmista poiketen tarkoituksenmukaista koota yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon Luovaan

Aluehallintovirastojen nykyiset alkoholihallinnon tehtävät on suunnitelmista poiketen tarkoituksenmukaista koota maakuntien sijaan yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi yhdessä Valviran alkoholihallinnon tehtävien kanssa perustettavaan uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon Luovaan. Alkoholihallinnon sijoittuminen tulevaan valtakunnalliseen virastoon turvaisi yhtenäiset valtakunnalliset toimintatavat ja tulkinnat. Yrittäjien tasapuolinen kohtelu olisi helpommin toteutettavissa ja toiminta olisi kustannustehokkaampaa kuin usean maakunnan alueelle pirstaloituneena.

Valtion lupa- ja valvontavirastolle on muodostettava alueellinen monialainen strukturoitu organisaatio

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston mielestä Valtion lupa- ja valvontavirastolle on muodostettava alueellinen monialainen strukturoitu organisaatio, joka vastaa alueellisesta yhteistyöstä alueen muiden toimijoiden kuten maakuntien ja kuntien kanssa. Tämä edellyttäisi vähintään viittä aluetoimipaikkaa.

Viraston muuttuessa valtakunnalliseksi täytyy edelleen huomioida alueellisen läsnäolon ja alueellisen asiantuntemuksen tarve. Lisäksi viraston monialaisuus ja poikkihallinnollisen toiminnan tarve on lain perusteluissakin useaan otteeseen todettu tarpeelliseksi. Poikkihallinnollisuus ei ole vain ylhäältä alaspäin suuntautuva prosessi, vaan sen sisältöön vaikuttaa oleellisesti alhaalta, asiakaspinnasta nouseva konkretia. Poikkihallinnollisuus vaatii välitöntä kontaktia asiakkaiden sekä muiden alueellisten ja paikallisten asiantuntijoiden sekä toimijoiden välillä.  

Alueellisesti strukturoitu organisaatio mahdollistaisi myös Pohjois-Suomelle tärkeän verkostoihin perustuvan alueellisen kansainvälisen yhteistyön.

Ohjauksen merkitys tärkeä uuden valtion lupa- ja valvontaviraston tehtävissä

Valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevan lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa toistuu monissa eri yhteyksissä käsite 'ohjaus' ja viraston ohjaustehtävää korostetaan tärkeänä ennakollisena ja vuorovaikutteisena toimintatapana. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto esittääkin, että uuden viraston nimi sisältäisi myös nykyaikaisuutta korostavan ohjaustehtävän. Nimeksi tulisi tällöin Valtion lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto, josta käytettäisiin nimilyhennettä Luova.

Alueellisen varautumisen yhteensovittaminen, tukeminen ja valvonta sekä sisäisen turvallisuuden edistäminen

Aluehallintovirastojen yhteisen näkemyksen mukaan alueellisen varautumisen yhteensovittaminen, tukeminen ja valvonta tulee säätää perustettavan Valtion lupa- ja valvontaviraston tehtäväksi huolimatta siitä, että nykyiset aluehallintovirastojen pelastustoimea koskevat tehtävät siirtyisivätkin sisäministeriön tehtäväksi.

Uusi virasto tulee olemaan valtioneuvoston alainen ja kaikkien ministeriöiden yhteinen ja poikkihallinnollinen, monialainen toimija, jolla on laajimmat edellytykset toimia varautumiseen liittyvien tehtäväkokonaisuuksien yhteensovittajana, tukijana sekä valvojana.

Uusi virasto tulee hoitamaan useiden ministeriöiden tehtäviä ja toimimaan 18 paikkakunnalla, mistä johtuen sillä on myös edellytykset huomioida varautumisen yhteensovittamistehtävässään alueelliset ja paikalliset olosuhteet, rakenteet ja toimintamallit ja tukea maakuntia niiden alueellisessa varautumistehtävässä.

Useampaa maakuntaa koskevat valmiusharjoitukset ovat osa valtakunnallista poikkeusoloihin varautumista, jossa alueellisten erityispiirteiden ja toimijoiden tunteminen on olennaista yhteistyön varmistamiseksi. Aluehallintovirastojen näkemyksen mukaan valmiusharjoitusten järjestämisen tulee olla yksi uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston tehtävistä.

Alueelliset maanpuolustuskurssit ovat yksi keskeinen keino edistää alueellista varautumista ja tietoisuutta yhteiskunnan uhkista sekä valtion ja muiden toimijoiden varautumisjärjestelyistä. Alueellisten maanpuolustuskurssien järjestämiseksi tarvitaan puolustusvoimien rinnalle vahva valtiollinen ja alueella toimiva siviiliviranomainen.  Perustettava Valtion lupa- ja valvontavirasto on tulevaisuudessa ainoa alueella toimiva valtion viranomainen, joka soveltuu alueellisten maapuolustuskurssien järjestäjäksi.

Aluehallintovirastot esittävät, että laajamittaiseen maahantuloon liittyvät tehtävät siirrettäisiin uudistuksen yhteydessä ELY-keskuksista Maahanmuuttoviraston sijaan uuteen Lupa- ja valvontavirastoon, josta rakentuu eri hallinnonalat tunteva ja laaja-alainen varautumisen toimija. Samalla on huomioitava riittävä resursointi.

Sisäiseen turvallisuuteen liittyvät tehtävät, erityisesti ohjaus- ja koulutustehtävät tukevat sisäisen turvallisuuden strategian jalkauttamista. Sisäministeriöstä tätä työtä suoraan alueille on vaikea organisoida. Pelastusviranomaisten resurssit eivät yksin riitä monialaisen työn toteutukseen. Sisäisen turvallisuuden valtion alueellinen koordinaatio tulisi vastuuttaa alueilla toimivalle uudelle monialaiselle Valtion lupa-ja valvontavirastolle.

Peruspalvelujen arviointi Valtion lupa- ja valvontaviraston lakisääteiseksi tehtäväksi

Peruspalvelujen arvioinnilla luodaan tilannekuvaa nykytilanteesta sekä kehittämistarpeista. Tässä työssä voidaan hyödyntää tehokkaasti Patio-järjestelmää. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto esittää, että arviointitehtävä on uuden LUOVA-viraston lakisääteinen tehtävä ja se huomioidaan myös maakuntalaissa.

Lisätietoja
ylijohtaja Terttu Savolainen, p. 050 583 9912
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

 

 


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet