Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Päiväkotien ja oppilaitosten tilat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen käyttöön 14.5.2020 alkaen

Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen käytettävät tilat otetaan käyttöön aluehallintovirastojen määräyksissä asetetuilla edellytyksillä. Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava hygieniasta ja vastattava yksityiskohtaisista järjestelyistä.

Aluehallintovirastot ovat tehneet 12.5.2020 valtioneuvoston linjauksen ja sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannon perusteella tartuntatautilain mukaiset päätökset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilojen käyttämisestä.

Päätösten mukaan varhaiskasvatusta ja opetusta antavien päiväkotien ja oppilaitosten tiloja voidaan käyttää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen antamiseen sillä edellytyksellä, että tiloja käytettäessä noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 11.5.2020 kunnille antamaa ohjetta. Kunnat vastaavat toiminnan käytännön suunnittelusta ja järjestämisestä osana tartuntatautilaissa määriteltyä kunnan tehtävää tartuntatautien vastustamistyössä.

Aluehallintovirastojen määräykset ovat voimassa 14.5.-13.6.2020 välisen ajan. Päätökset on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona. Tiedoksiannot ja päätökset löytyvät verkkosivuillamme osoitteesta http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjän huolehdittava hygieniasta

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestäjä on velvollinen järjestämään toiminnan varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Varhaiskasvatuslain 10 § edellyttää, että lasten varhaiskasvatusympäristö toimitiloineen ja toimintavälineineen on terveellinen ja turvallinen. Vastaavasti perusopetuslain 29 §:n 1 momentin mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Perusoikeuksien ja lapsen edun toteutumiseksi on välttämätöntä, että voimassaolevat rajoitustoimenpiteet puretaan hallitusti siten, että varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjät noudattavat ohjeistuksia hygienia- ja muista järjestelyistä. Yksityiskohtaisista järjestelyistä päättävät koulutuksen järjestäjät.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 11.5.2020 antama ohje pitäytyy turvallisia järjestelyjä koskeviin yleisohjeisiin (väljyys, hygienia, ryhmät erillään ym.), koska olosuhteet ja käytännön järjestelyt ovat erilaisia eri kouluissa ja kunnissa. Koulut tuntevat tarpeensa parhaiten ja voivat tehdä omaan tilanteeseensa sopivia turvallisia ratkaisuja tämän pohjalta.

Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen esim. yläkouluissa on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan. Myös välitunnit ja kouluruokailu on järjestettävä oman luokan tai ryhmän kanssa. Isoja kokoontumisia ei järjestetä. Väljyyden lisäämiseksi perusopetuksen järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi tyhjillään olevia toisen asteen oppilaitosten opetustiloja.

Tärkeintä on välttää tarpeettomia aikuisten välisiä kontakteja. Henkilöstön ei pidä siirtyä yksiköstä toiseen. Hygieniaohjeita on noudatettava tarkasti. Yksityiskohtaisista järjestelyistä päättävät koulutuksen järjestäjät.

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Koulussa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Kunnan sivistystoimi ja kunnan tartuntataudeista vastaava yksikkö ohjeistavat tarvittaessa tarkemmin käytännön toimenpiteissä.

Lisätietoja:

Usein kysytyt kysymykset – COVID-19 (avi.fi):

vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät päätöksiimme ja niiden soveltamiseen erilaisissa tapauksissa.

Puhelin 0295 016 710, sähköposti: opetus.koronainfo@avi.fi

Hyödyllisiä linkkejä:

Koronaviruksesta usein kysyttyä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla (minedu.fi)

Opetushallitus: Opetustoimi ja koronavirus (oph.fi)

THL: Ajankohtaista koronaviruksesta (thl.fi)


Päivitetty