Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Oppilaitoksille julkaistu päihde- ja pelikasvatusopas – varhainen puuttuminen kannattaa 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on yhteistyössä alueen kuntien kanssa koonnut oppilaitosten tueksi oppaan laadukkaan päihde- ja pelikasvatuksen toteuttamiseksi. Taustalla on kyselyissä esiin noussut tarve päihdekasvatukselle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 26.5.2020 julkaissut oppaan Päihde- ja pelikasvatus oppilaitoksissa – Opas suunnitelmien tekoon ja varhaiseen tunnistamiseen (pdf). Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää alueen oppilaitoksissa tehtävää päihde- ja pelikasvatustyötä, jotta lapset ja nuoret saavat yhdenvertaisemmat lähtökohdat terveellisen ja turvallisen elämän rakentamiseen. 

Keväällä 2019 tehdyssä kyselyssä selvisi, että Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa oppilaitoksissa päihdekasvatusta toteutetaan hyvin eri tavoin, mikä saattaa lapset ja nuoret eriarvoiseen asemaan. Kyselyn mukaan oppilaitokset toivoivat oman toimintansa tueksi suunnitelmallista ja koko kunnan kattavaa ohjeistusta ja toiminnan päivitystä. 

Ohjeita oppilaitosten johdolle ja opettajille

Opas perustelee erityisesti rehtoreille ja muille johtajille, miksi oppilaitosten päihde- ja pelikasvatusta tulisi entisestään kehittää. Päihdekasvatus tulisi terveystiedon ja ympäristöopin lisäksi sisällyttää muihin oppiaineisiin. On tärkeää, että päihdekasvatus opetussuunnitelmien lisäksi liitetään esimerkiksi opiskeluhuoltosuunnitelmaan ja luodaan positiivisia toimintatapoja, joilla tukea oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. 

Opas sisältää erityisesti opettajille tutkittua tietoa, menetelmiä ja ideoita, joilla toteuttaa päihde- ja pelikasvatusta osana arkityötä ja opetussuunnitelmia. Tavoitteena on, että opettaja voisi antaa oppilaille ikätasoisesti faktatietoa oppaassa esitetyn vuosikellon mukaan. Lisäksi opettaja löytää oppaasta tietoa, miten oppilaiden hyvinvointia voi vahvistaa mm. luomalla luokkaan hyvän ilmapiirin ja asettamalla selvät säännöt.

Oppaassa on varhaisen tuen ja tunnistamisen malleja, joihin voi tukeutua, jos oppilaille ilmaantuu päihde- ja peliongelmia. Se, että huoli otetaan puheeksi ja haitalliseen käyttäytymiseen puututaan, mahdollistaa avun ja tuen tarjoaminen varhaisessa vaiheessa. 

Kyselytutkimukset taustoittivat päihdekasvatuksen tilan

Lounais-Suomen aluehallintovirasto teki keväällä 2019 Varsinais-Suomen ja Satakunnan oppilaitoksille kyselyn, missä selvitettiin oppilaitosten päihdekasvatuksen toteutusta. Kysely lähetettiin alueen 317 oppilaitokseen, joista 87 vastasi siihen. Selvisi, että päihdekasvatuksen suunnitelmien ajantasaisuus vaihteli melko paljon. Kyselyn mukaan päihdeasioiden esille otto painottui 5.–6.-luokille, lukion ensimmäiselle luokalle ja ammatillisen opetuksen toiselle vuosikurssille. Hieman yllättäen 7.–9.-luokilla päihdekasvatusta annettiin vain noin 40 prosentissa vastanneista oppilaitoksista, vaikka päihdekokeilut usein tapahtuvat kyseisessä ikäryhmässä. 

Selvin päin Satakunnassa -hanke puolestaan keräsi joulukuussa 2019 lähes 500 nuorelta mielipiteitä oppilaitosten päihdekasvatuksen toteutukseen. Kyselyn mukaan satakuntalaiset nuoret haluaisivat, että päihteistä puhuttaisiin avoimesti, riittävän usein ja monipuolisesti. He toivovat saavansa päihdekasvatustunneilla tietoa erilaisista päihteistä sekä niiden haitoista ja vaikutuksista. Päihdekasvatusta toivottiin erityisesti 7. luokalle sekä nuorilta nuorille toteutettavina tunteina. 

Päihde- ja pelikasvatusoppaan tekemiseen osallistuivat ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt Jalo Niina (Turku), Marjanen Katja (Salo) ja Arja Iho (Raisio), opetuspuolen asiantuntijat Kristiina Kaupinsalo ja Joni Aurasuo Uudestakaupungista sekä Selvin päin Satakunnassa -hankkeen suunnittelijat Jenni Lahtinen ja Tellu Rosenqvist. Työryhmää veti Minna Lainio-Peltola Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Opas soveltuu käytettäväksi koko Suomen alueella. Aluehallintovirastot ohjaavat toimialueidensa ehkäisevää päihdetyötä, suunnittelevat ja kehittävät sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa sekä tukevat kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä. Valtakunnallista ehkäisevää päihdetyötä ohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Päihde- ja pelikasvatus oppilaitoksissa – Opas suunnitelmien tekoon ja varhaiseen tunnistamiseen (pdf)

Lisätietoa 

  • Minna Lainio-Peltola, ylitarkastaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
    Puh. 050 3128533, minna.lainio-peltola(at)avi.fi
  • Niina Jalo, suunnittelija, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
    Puh. 040 63 83 672, niina.jalo(at)turku.fi
  • Jenni Lahtinen, projektisuunnittelija, Selvin päin Satakunnassa-hanke
    Puh. 044 701 9705, jenni.lahtinen(at)porinperusturva.fi 

Päivitetty