Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2016

Opiskeluhuolto tarjoaa perustason mielenterveyspalveluja nuorille – palvelujen saatavuudessa kuitenkin puutteita

Nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen opiskeluhuollossa on tärkeää, sillä koulu- ja opiskeluikäisillä nuorilla erilaisten mielenterveysongelmien ja -oireiden esiintyminen on yleistä. THL:n Kouluterveyskyselyn 2015 mukaan esimerkiksi ahdistuneisuusoireilua on kymmenesosalla nuorista ja he käyttävät opiskeluhuoltopalveluja selvästi keskimääräistä enemmän. Opiskeluhuollon palvelut ovat entistä paremmin käytettävissä peruskouluissa ja lukioissa, mutta ammatillisissa oppilaitoksissa terveydenhoitaja-, psykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuus on heikentynyt. Alueellisia eroja havaitaan sekä käytettävissä olevissa opiskeluhuoltopalveluissa että henkilöstövoimavaroissa, mikä asettaa oppilaat ja opiskelijat eriarvoiseen asemaan eri puolilla maata.

 

THL selvitti osana aluehallintovirastojen vuotta 2015 koskevaa peruspalvelujen arviointia nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuutta opiskeluhuollossa eri näkökulmista. Selvitys perustuu Kouluterveyskyselyn, TEAviisarin ja Vaikuttavat mielenterveysinterventiot osana opiskeluterveydenhuoltoa -tiedonkeruun tietoihin.

Ammattioppilaitoksissa opiskeluhuollon palvelut ovat heikoimmin saatavilla

Opiskeluhuollon palvelujen (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut) saatavuus on pääosin kehittynyt myönteisesti. Palvelut ovat entistä paremmin käytettävissä peruskouluissa ja lukioissa, mutta ammatillisissa oppilaitoksissa terveydenhoitaja-, psykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuus on heikentynyt. Tulos on huolestuttava, sillä ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilla tiedetään olevan keskimääräistä enemmän terveys- ja hyvinvointiongelmia. Koulujen ja oppilaitosten välillä on havaittavissa alueellisia eroja sekä käytettävissä olevissa opiskeluhuoltopalveluissa että henkilöstövoimavaroissa, mikä asettaa oppilaat ja opiskelijat eriarvoiseen asemaan eri puolilla maata.

Vaikka palvelujen saatavuudessa voidaan havaita myönteisiäkin kehityssuuntia, opiskeluhuoltopalvelut tarvitsevat kehittämistä.  Palveluja on edelleen tarjolla liian vähän ja niiden helppo saatavuus ei toteudu myöskään nuoren näkökulmasta. THL:n Kouluterveyskyselyn 2015 mukaan osa vastaanotolla käyneistä nuorista kokee terveydenhoitajalle ja lääkärille pääsyn melko tai erittäin vaikeaksi. Samoin kokee osa kuraattori- ja psykologipalveluja käyttäneistä perusopetuksen oppilaista sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista.

Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö raportoi puutteita palvelujen riittävyydessä

Suurin osa kunnista on järjestänyt terveydenhuoltolain mukaisia ehkäiseviä mielenterveyspalveluja opiskeluterveydenhuollossa. Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö arvioi tarjolla olevat terveydenhoitajapalvelut pääosin riittäviksi, mutta raportoi puutteita lääkäripalveluissa, terveyskeskuksen ja opiskeluhuollon psykologipalveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen verkostoissa. Henkilöstö raportoi puutteita myös opiskelijoiden mielenterveysongelmien hoidon järjestämisessä ja niiden verkottumisessa opiskeluhuollon palveluihin.

Hallituksen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa pyritään kohdentamaan voimavaroja ehkäiseviin palveluihin ja asiakaslähtöisiin palvelukokonaisuuksiin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Kouluihin ja oppilaitoksiin jalkautuvien nuorisopsykiatrian palvelujen sekä moniammatillisen yhteistyön ja konsultaatioiden kautta voidaan nuorten mielenterveyspalveluja tuoda entistä vahvemmin osaksi kouluissa ja oppilaitoksissa tarjottavia opiskeluhuollon palveluja. Tämä edistää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, varhaisen tuen ja hoidon laatua ja siten parantaa nuorten varhaista avun ja tuen saantia.

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2015 -raportti löytyy ainoastaan sähköisenä osoitteesta: www.patio.fi.

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Joka toinen vuosi tehtävällä peruspalvelujen arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista maan eri osissa. Arvioinnin valtakunnalliset tulokset ovat valmistuneet.   Alueellisista tuloksista tiedotetaan viikolla 23. Lisää tietoa peruspalvelujen arvioinnista aluehallintovirastojen nettisivuilta www.avi.fi – palvelut – peruspalvelujen arviointi.
 

Lisätietoja:
TtM, asiantuntija Kirsi Wiss, p. 029 524 7705
kirsi.wiss@thl.fi
Dos. TtT, erikoistutkija Outi Kanste, p. 029 524 6246
outi.kanste@thl.fi
Dos. VTT, erikoistutkija Laura Kestilä, p. 029 524 8795
laura.kestila@thl.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos


Päivitetty