Tiedotteet 2017

Omavalvonta on riskienhallintaa - aluehallintovirasto ohjaa tunnistamaan sosiaalipalvelujen tuottamiseen sisältyviä riskejä

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on selvittänyt omavalvonnan tilaa ja toimivuutta vanhustenhuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä sekä lastensuojelulaitoksissa. Omavalvonnan tilaa ja toimivuutta koskeva selvitys tehtiin osana valtiovarainministeriön rahoituksella vuoden 2017 aikana toteutettua valvontakampanjaa, jossa tarkastelun kohteena omavalvonnan lisäksi olivat vanhustenhuollon osalta lääkehoidon toteuttaminen ja lastensuojelun osalta rajoitustoimenpiteet.

Omavalvonnalla tarkoitetaan sosiaalihuollon toimintayksiköiden omatoimista laadun tarkkailua, riskien kartoitusta ja asiakasturvallisuuden varmistamista sekä näiden toimintojen kirjallista kuvausta. Valvontaviranomainen ohjaa palveluntuottajia tarkoituksenmukaisen omavalvonnan toteuttamisessa. Sosiaalihuoltoa säätelevään lainsäädäntöön sisältyy vahva velvoite omavalvonnan toteuttamiseen, jonka ohjaamiseksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on antanut omavalvontaa koskevan määräyksen (1/2014).

Aluehallintovirasto arvioi valvontakampanjassa mukana olleiden toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat Valviran määräyksen pohjalta rakennetun kysymyspatteriston avulla. Aineisto käsitti 21 vanhuspalveluyksikköä ja 31 lastensuojelulaitosta.

Vanhustenhuollossa tunnistamattomia riskejä ei voi hallita

Vanhustenhuollon toimintayksiköissä tarkasteluun valittiin riskienhallinta, asiakkaan asema ja oikeudet sekä asiakasturvallisuus. Lisäksi tarkastelun kohteena oli joitakin yksittäisiä asioita, joiden katsottiin vaikuttavan vanhustenhuollon asiakaspalvelun laatuun.

Selvityksessä tarkasteltiin niin ikään sitä, missä määrin vanhustenhuollon toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat ovat yhdenmukaisia Valviran määräyksen kanssa. Selvityksen tarkoituksena oli tuoda esiin, mitkä omavalvonnan osa-alueet vaativat kehittämistä toimiakseen tarkoituksenmukaisena osana vanhustenhuollon toimintayksiköiden laadun varmistusta ja riskienhallintaa.

Selvityksen tuloksena todettiin, että omavalvontasuunnitelmia on laadittu vanhustenhuollossa monilta osin kattavasti. Selvityksen aineisto antaa kuitenkin viitteitä myös selkeistä puutteista tietyillä osa-alueilla. Keskeisin huomio on, että riskien hallinnan merkitystä toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa ja laadun takaamisessa ei ole sisäistetty riittävissä määrin. Riskien tunnistaminen osana riskien hallinnan kokonaisuutta auttaa varautumaan riskien toteutumiseen ja helpottaa siten myös mahdollisista haittatapahtumista toipumista.

Lastensuojelulaitosten omavalvonta kaipaa yksilöintiä

Lastensuojelulaitosten omavalvontasuunnitelmissa riskit oli kuvattu hyvin yleisellä tasolla, mutta juuri kyseisen toimintayksikön toimintaan ja asiakaskuntaan liittyviä riskien tunnistaminen ja kuvaaminen oli vähäistä. Riskienhallinnan ydinajatus on kuitenkin se, että juuri kyseisen toiminnan tai toimintayksikön riskit on tunnistettu. Toinen keskeinen huomio on, että omavalvontasuunnitelmiin ei ollut riittävällä laajuudella ja tarkkuudella kirjattu, miten henkilöstön osaaminen ja perehdytys asiakastyöhön ja omavalvontaan toteutetaan.

Uudet säädökset tulee huomioida omavalvonnan suunnittelussa ja toteuttamisessa

Lainsäädäntöön sisältyviä uusia velvoitteita ei ole kattavasti huomioitu lastensuojelulaitosten eikä vanhustenhuollon toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmissa. Esimerkiksi sosiaalihuoltolain 48 § velvoittaa henkilökuntaa ilmoittamaan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa olevasta epäkohdasta tai ilmeisestä epäkohdan uhasta. Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus oli kirjattu vain vajaaseen kolmannekseen lastensuojelulaitosten omavalvontasuunnitelmista ja vanhustenhuollon omavalvontasuunnitelmista ilmoitusvelvollisuus oli huomioitu noin puolessa omavalvontasuunnitelmista. Aluehallintovirasto pitää tärkeänä, että palvelujen tuottajat seuraavat säädösmuutosten vaikutuksia omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Selvitykset AVIn nettisivuilla:
Omavalvonta ympärivuorokautisessa vanhustenhuollossa
Omavalvonta lastensuojelulaitoksissa


Lisätietoja:
sosiaalihuollon ylitarkastaja Ritva-Liisa Juntunen (lastensuojelu), p. 0295 016 106
sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi Vainio (vanhustenhuolto), p. 0295 016 091
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Päivitetty

Oikopolut