Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Ohjaus- ja valvontakäynti Siun soten Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyteen 

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto teki 22.5.2019 ympäristöterveydenhuollon ohjaus- ja valvontakäynnin Siun soten Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyteen. Aluehallintoviras­ton valvonnan painopisteenä oli terveydensuojelulain mukainen koulujen ja oppilai­tosten viranomaisvalvonta Pohjois-Karjalan alueella.

Ohjaus- ja valvontakäynti toteutettiin vuonna 2018 annetun kanteluratkaisun seurauk­sena. Aluehallintovirasto halusi ohjauksen sekä valvonnan keinoin käydä läpi ja arvi­oida kunnan terveydensuojeluviranomaisen valvontaa sekä epäiltyjen terveyshaitto­jen käsittelyprosesseja. 
Aluehallintoviraston suorittamassa valvonnassa ei havaittu merkittäviä puutteita tai poikkeamia.

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden toiminnassa ei havaittu myöskään lainvastaista menettelyä tai laiminlyöntejä. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydellä on keskeinen rooli kuntien sisäilmatyöryh­missä. Itä-Suomen aluehallintoviraston suorittaman kokonaisarvioinnin perusteella valvonta- ja tarkastusmenettelyiden yhdenmukaisuudessa havaituissa eroissa on kyse laadullisesta vaihtelusta. 

Aluehallintovirasto kiinnitti huomiota myös valvontakohteiden riskinarviointiin. Suunni­telman mukaista valvontaa kohteissa oli toteutettu pääosin valtakunnallisen valvonta­ohjelman yleiseen riskinarviointiin perustuen. Kohteille tulisi kuitenkin laatia kohde­kohtainen riskinarviointi ottaen huomioon toiminnan luonne ja laajuus sekä vallitseva tilanne valvonnan näkökulmasta. Näin riskinarviointi voi vaikuttaa myös valvontamää­riin, jolloin valvontaa kohdistetaan riskiperusteisesti ongelmakohteisiin. Kohteissa oli suoritettu myös jälkivalvontaa, mikäli epäkohtien kuntoon saattaminen tai poistami­nen oli sitä viranomaisen näkemyksen mukaan edellyttänyt. 

Itä-Suomen aluehallintovirasto edellyttää Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydeltä kir­jallista selvitystä toimenpiteistä ja aikataulusta, joihin se aikoo ryhtyä tai on jo ryhtynyt edellä todettujen epäkohtien korjaamiseksi sekä valvontatoimien yhdenmukaista­miseksi. Selvitys tulee antaa marraskuun 2019 loppuun mennessä.

Lisätietoja
ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Hölttä, p. 0295 016 826, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty