Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Nord Stream 2 AG hakee vesilain mukaista lupaa kahdelle maakaasuputkelle

Nord Stream 2 AG hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa kahden maakaasuputken asentamiseen Suomen talousvyöhykkeelle. Lisäksi hankkeelle on haettu myös valmistelulupaa. Samanaikaisesti haetaan valtioneuvostolta suostumusta putkilinjojen edellyttämän alueen käyttämiseksi talousvyöhykkeellä Talousvyöhykelain mukaisesti. Putkilinjan kokonaispituus Suomen talousvyöhykkeellä on noin 374 kilometriä. Maakaasuputkien linjaus kulkee olemassa olevan Nord Stream -putkilinjan läheisyydessä. Putkien arvioitu käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 lopulla.

Hakemus perustuu pääasiassa tehtyyn ympäristövaikutusten arviointiin (YVA), josta Uudenmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa. Sen mukaan YVA oli riittävä. Hakija on myös teettänyt arvioinnin hankkeen vaikutuksista Sandkallanin ja Kallbådanin Natura 2000 -alueisiin sekä Natura-arvioinnin tarveharkinnan kolmen muun Natura 2000 -alueen osalta.

Lupaa haetaan tutkimuksiin, merenpohjan muokkaustöihin, sotatarvikkeiden raivaukseen, putkenlaskuun, käyttöönoton valmisteluun, käyttöönottoon ja käyttöön, tarkkailuun sekä huoltoon, korjaukseen ja tekniseen tarkastukseen.

Ennen putken laskua asennuskäytävällä olevat sotatarvikkeet raivataan ja merenpohjaa muokataan paikoin kiviainesta kasaamalla. Koko Suomen osuus putkilinjasta lasketaan dynaamisesti asemoitavalla aluksella. Tämä vähentää sotatarvikkeiden raivauksen tarvetta ja sedimenttien leviämistä, koska alusten asemointiin ei käytetä ankkureita. Sotatarvikkeiden raivauksessa käytetään kuplaverhoja estämään vedenalaisen melun leviämistä hylkeiden kannalta tärkeimmillä alueilla.

Erityisesti sotatarvikkeiden raivaus ja kiviaineksen kasaaminen aiheuttavat melua ja veden samentumista. Vaikutukset kohdistuvat syville vesialueille ulkomerelle ja hakemuksessa vaikutukset on arvioitu pääasiassa vähäisiksi tai merkityksettömiksi. Sotatarvikkeiden raivauksesta aiheutuvat vaikutukset yksittäisiin harmaahylkeisiin on arvioitu olevan kohtalaiset.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuuluttaa asian 19.10.2017 - 20.11.2017 välisenä aikana, jolloin viranomaiset voivat lausua asiasta ja asianosaiset tehdä muistutuksia ja muut esittää mielipiteensä.Asiakirjat löytyvät aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelusta

Suomen hankealue (pdf)
 

Lisätietoja:
Ympäristöylitarkastaja Piia Nieminen, p. 0295 016 611 ja
ympäristöneuvos Ville Salonen, p. 0295 016 508.
etunimi.sukunimi@avi.fi

 

 

 


Päivitetty