Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Muistutus on ensisijainen, kantelua ketterämpi toimenpide sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden epäkohtien tuomiseksi käsittelyyn 

Pohjois-Suomi

Vuoden 2015 alusta voimaan tulleet muutokset lakeihin potilaan asemasta ja oi­keuksista sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta vahvistivat muis­tutusmenettelyn asemaa keinona selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä potilaan tai asi­akkaan kokemia tai havaitsemia epäkohtia. Samalla vahvistettiin entises­tään toimintayk­sikköjen omavalvonnan merkitystä. Muutokset ovat mahdollista­neet kanteluiden siirtä­misen valvontaviranomaiselta (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira tai aluehallintovirasto) käsiteltäväksi ensin muistutuksena siinä toimintayksikössä, jota asia koskee.

Valvira on ohjeistanut terveydenhuollon toimintayksiköitä muistutusten käsittelyssä. Vastaava ohjeistus soveltuu myös sosiaalihuollon toimintayksi­köihin.

Aluehallintovirastoon on tullut edelleen runsaasti kanteluja, jotka olisi sekä kantelijan että kantelun kohteen kannalta ollut tarkoituksenmukaisinta käsitellä kanteluproses­sin sijaan ensisijaisesti muistutusmenettelynä. Vuoden 2015 jälkeen on siirretty yh­teensä yli 250 sosiaali- ja terveydenhuollon kantelua muistutuksena käsiteltäväksi: tilasto toimialoittain vuosina 2015-2018. Näissä tilanteissa kantelu on koskenut asiaa, joka olisi voitu käsitellä, tarvittaessa oikaista ja ryhtyä nopeasti toi­mintayksikössä tar­vittaviin toimenpiteisiin ilman aikaa vievää kanteluprosessia.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että usein on tarkoituksenmukaisinta, että asia käsitellään nopeasti siinä toimintayksikössä, johon asiakkaan tai potilaan moite tai tyytymättömyys on kohdistunut. Tämä antaa toimintayksiköille mahdollisuuden myös valvoa paremmin oman toimintansa laatua omavalvonnan keinoin. Tiedotta-malla henkilöstöä sekä asiakkaita ja potilaita muistutusmenettelyn käytöstä, var­mistamalla riittävät sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut sekä pitämällä esillä heidän yhteystietojaan kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä, edistetään asian käsittelyn kohdentumista tarkoituksenmukaisesti.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää vuoden 2019 aikana ajankohtais­asioista työkokoukset kuntien, kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatehtäviä hoitaville viranhaltijoille 6.6.2019 sekä alueen sosiaali- ja potilasasiamiehille syksyllä 2019 (kutsut ja ohjelmat valmistu­vat myöhemmin).

 

Lisätietoja:
päällikkö Pirjo Mäkeläinen, sosiaali- ja terveyspalvelut -yksikkö, p. 0295 017 581
johtaja Hanna Toiviainen, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, p. 0295 017 680

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty