Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehdasta koskeva ympäristö- ja vesitalouslupahakemus nähtäville (Pohjois-Suomi, Lappi)

 

Metsä Fibre Oy hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta Kemiin suunnitellun uuden biotuotetehtaan ympäristö- ja vesitalouslupaa (Dnro PSAVI/7988/2019). Metsä Board Oyj ja Metsä Fibre Oy hakevat samalla hakemuksella tehdasintegraatin yhteisen uuden jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa. Aluehallintovirasto tiedottaa hakemuksesta kuuluttamalla 27.5.–3.7.2020. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusajan sähköisesti nähtävillä aluehallintovirastojen lupatietopalvelussa (https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1694991). Hakemuksesta voi esittää kuulutusaikana muistutuksia ja mielipiteitä.

Lupahakemus koskee Metsä Fibre Oy:n suunnitteleman uuden biotuotetehtaan rakentamista ja toimintaa Metsä Groupin nykyiselle tehdasalueelle Kemiin. Tehtaan tuotantokapasiteetti on yhteensä 1,5 miljoonaa tonnia sulfaattisellua vuodessa. Tehdasintegraattiin varaudutaan rakentamaan tulevaisuudessa myös muita biotuotelaitoksia. Hakemuksen mukaan investointipäätös uuden tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan syksyllä 2020 ja tehdas voisi käynnistyä vuonna 2023. Nykyisen Metsä Fibre Oy:n sellutehtaan toiminta pääosin loppuu uuden tehtaan käynnistyttyä. Tehdasalueella sijaitsevan Metsä Board Oyj:n kartonkitehtaan toiminta jatkuu entisellään.

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastoon 20.9.2019. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja hakemuksen puutteiden vuoksi hakija on täydentänyt hakemustaan useita kertoja, viimeisimmän kerran 20.5.2020. Hakemus on täydennysten myötä muuttunut siten, että muun muassa tehtaan jäähdytysvesikierto suljetaan vesistöön kohdistuvan lämpökuorman pienentämiseksi ja jätevesien käsittelyä tehostetaan. Muutosten seurauksena toiminnan päästöt vesiin ja vesistövaikutukset ovat pienentyneet merkittäviltä osin siitä, mitä hankkeesta vastaava esitti YVA-menettelyn aikana. Jäähdytys- ja jätevesien purkupaikat pysyvät nykyisinä.

Miten lupaprosessi etenee:

Kuulutusajan jälkeen aluehallintovirasto pyytää luvan hakijoilta selityksen aluehallintovirastolle toimitetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä. Selityspyynnössä hakijoille varataan tilaisuus vastata esitettyihin vaatimuksiin ja tarvittaessa täsmentää hakemusta vaatimusten pohjalta. Aluehallintoviraston tavoitteena on antaa päätös hakemusasiasta syksyllä 2020.  

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet voidaan antaa viimeistään 3.7.2020 sähköisellä muistutuslomakkeella, joka on osoitteessa www.avi.fi/muistutus, tai sähköpostitse tai postitse aluehallintovirastoon.

 

Lisätietoja                          Ympäristöylitarkastaja Mari Kangasluoma, puh. 0295 017 677

 

Jakelu                                 MEDIA


Päivitetty