Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Lupa Voikosken vesivoimalaitoksen uudelle voimalaitosyksikölle ja kalatielle

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 11.5.2015 Oy Woikoski Ab:lle  vesilain mukaisen luvan uudelle rakennusvirtaamaltaan 40 m3/s voimalaitosyksikölle. Voikosken länsirannalla Mäntyharjun ja Kouvolan rajalla on vanha 1910-luvulla rakennettu vesivoimalaitos. Kosken itärannalle rakennetaan uusi voimalaitosyksikkö, joka pääosin korvaa vanhan voimalaitoksen. Vanhaa voimalaitosta ei kuitenkaan pureta, vaan sitä käytetään, kun vesistön virtaamat ovat uuden yksikön rakennevirtaamaa suuremmat sekä uuden koneyksikön huoltoseisokkien aikana.

Samalla kosken itärannalle rakennetaan luonnonmukainen kalatie, jonka kautta mahdollistetaan kalojen kulku alapuolisesta Vuohijärvestä kosken yläpuolelle ja takaisin. Aiemmin koski on ollut voimalaitospadon sulkema ja kalan kulku kosken ohi on estynyt. Kalatiehen on määrätty ohjattavaksi kesäaikaan 0,5 m3/s vettä ja talviaikaan 0,4 m3/s. Talviaikainen juoksutus mahdollistaa kalatien toimimisen myös lohikalojen lisääntymisympäristönä.

Yläpuolisen Sarkaveden vedenkorkeuksiin ei päätöksellä ole vaikutusta.

Lupapäätös sisältää lisäksi määräykset veden juoksuttamisesta voimalaitokselle, yläpuolisen vesistön pinnankorkeuksien tarkkailusta sekä kalatien toimivuuden tarkkailusta.

Voimalaitospäätös on voimassa toistaiseksi. Kalatien osalta päätös sisältää määräyksen, että lupamääräykset tulee tarkistaa kuuden vuoden kuluttua kalatien käyttöönotosta.

Päätös nro 26/2015/2         Dnro ISAVI/2536/2014

Lupatietopalvelu


Lisätietoja:
ympäristöneuvos Esko Vaskinen, puh. 0295 017 037
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty