Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Lapsella on oikeus esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen 

Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on mahdollisuus käyttää kunnan järjestämisvastuulla olevia varhaiskasvatuspalveluita, mikäli siihen on tarvetta huoltajien työssä käynnin, opiskelun tai lapsen tarvitseman tuen takia. Lisäksi huoltajien on syytä varmistaa, että esiopetuksen vaatimukset toteutuvat, jos lapsi osallistuu esiopetuksen tai täydentävän varhaiskasvatuksen korvaavaan kerhotoimintaan

Perusopetuslain mukaan lasten on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa esiopetukseen. Esiopetukseen ilmoitettujen lasten tulee osallistua esiopetukseen säännöllisesti, jotta esiopetukselle asetetut tavoitteet voivat toteutua.
 
Esiopetusta toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös havaita lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat mahdolliset ongelmat, puuttua niihin ja ennalta ehkäistä vaikeuksien syvenemistä. 

Kaikki palvelut eivät välttämättä täytä esiopetuksen vaatimuksia 

Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville lapsille oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Esiopetusta voidaan järjestää koulussa, päiväkodissa tai muussa soveltuvassa paikassa. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään perusopetuslain mukaisesti.
 
Huoltajien on huolehdittava, että lapsi osallistuu perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn esiopetukseen. Mikäli kunta ei ole hyväksynyt palveluntuottajan toimintaa esiopetukseksi, silloin se ei ole perusopetuslain mukaista. Esiopetukseen kuuluu opetuksen lisäksi oppilashuolto ja perusopetuslain mukainen oppilastuki.

Täydentävä varhaiskasvatus esikoululaisen tukena 

Varhaiskasvatuslain mukaan esiopetusikäisellä lapsella on oikeus saada osa-aikaista varhaiskasvatusta päiväkodissa tai perhepäiväkodissa, jos siihen on tarvetta huoltajien työssä käynnin, opiskelun tai lapsen tarvitseman tuen takia. Perusopetuslain perusteella kunnan on siten esiopetuspaikoista päättäessään huomioitava, että lapsella on mahdollisuus saada varhaiskasvatusta osa-aikaisesti joko päiväkodissa tai perhepäiväkodissa.
 
Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, sen osalta noudatetaan varhaiskasvatuslakia ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan tarvittavat tukitoimeenpiteet. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu. 
 
Kuntien järjestämä perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on suunnattu vain oppivelvollisuusikäisille lapsille. Koulujen tiloissa pidettävän mahdollisen kerhotoiminnan järjestämisessä on huomattavia eroja verrattuna päiväkodissa tai perhepäivähoidossa toteutettuun täydentävään varhaiskasvatukseen muun muassa ruokailun järjestämisessä, henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa ja ryhmäkokoon liittyen. 

Kerhotoiminnassa ei esimerkiksi ole tarjolla aamupalaa lapsille, eikä henkilöstön ja lasten välistä henkilöstömitoitusta ole säädelty mitenkään. Myöskään ryhmäkokoon ei ole asetettu rajoituksia.

Lisätietoa:

  • Ulla Soukainen, ylitarkastaja, puh. 0295 018 057, ulla.soukainen(at)avi.fi
  • Malin Eriksson, överinspektör, tfn 0295 018 618, malin.eriksson(at)rfv.fi
     

Päivitetty