Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Kuusamon uudelle jätevedenpuhdistamolle ympäristölupa (Pohjois-Suomi)

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Kuusamon uuden jätevedenpuhdistamon toimintaan. Lupapäätöksen mukainen toiminta saadaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnalle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Kuusamon uuden jätevedenpuhdistamon toimintaan. Jätevedenpuhdistamo sijoittuu noin neljä kilometriä länteen Kuusamon keskustasta, Mäntyselän alueelle. Samalla päätöksellä on myönnetty lupa viemäriputken rakentamiseen Torankijärveen ja jätevedenpuhdistamolla käsiteltyjen jätevesien johtamiseen viemäriputkea pitkin Torankijärveen.

Luvan saajalle on myönnetty oikeus aloittaa toiminta lupapäätöksen mukaisesti ja lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksellä on lisäksi myönnetty luvan saajalle pysyvä käyttöoikeus Kirkonkylän yhteiselle vesialueelle viemäriputken sijoittamista varten Torankijärveen.  Ympäristöluvassa ei ole käsitelty viemäriputken sijoittamista maa-alueelle.

Pilaantumisen ehkäisemistä koskevat määräykset

Päätöksessä on määrätty Torankijärveen johdettavalle käsitellylle jätevedelle jätevedenpuhdistamon kokoluokkaan nähden tiukat päästöraja-arvot. Ne vastaavat jätevedenpuhdistamoilla käytössä olevaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja ovat osin niitä tiukempia. Raja-arvojen määräämisessä on otettu erityisesti huomioon vastaanottavan vesistön heikentynyt tila. Torankijärveen johdettavaa fosforikuormitusta on pitoisuusraja-arvon lisäksi rajoitettu vuotuista kokonaiskuormitusta rajoittavalla lupamääräyksellä, koska Torankijärven ekologisen tilan paraneminen ei mahdollista kuormituksen lisäämistä nykyisestä tasosta.

Päätöksessä on lisäksi annettu lupamääräyksiä Torankijärven ja Kuusamojärven Kirkkolahti–Haaposelän tilan parantamismahdollisuuksien selvittämisestä, koska varsinkin Torankijärven tila on heikentynyt pitkään jatkuneen jätevesien johtamisen seurauksena. Tilan parantaminen edellyttää jätevedenpuhdistamolta tulevan kuormituksen pienentämisen lisäksi myös mittavia kunnostustoimenpiteitä etenkin Torankijärvelle. Pienentämällä Torankijärven kuormitusta uudelle jätevedenpuhdistamolle määrättyjen päästöraja-arvojen mukaisesti ja selvittämällä muita mahdollisuuksia hillitä Torankijärven ja Kuusamojärven Kirkkolahti–Haaposelän vesimuodostuman rehevöitymiskehitystä luodaan edellytyksiä sille, että edellä mainittujen vesistöjen tilaa voidaan saada nykyistä paremmaksi.

Päätöksen nähtävilläpito

Päätökseen voi tutustua internetissä osoitteessa https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1505661. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Kuusamon kaupungin verkkosivuilla. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 26.2.2020 saakka.

Lisätietoja                          Ympäristöneuvos Jaakko Pirttijoki, puh. 0295 017 662

                                              Ympäristöneuvos Sami Koivula, puh. 0295 017 651


Päivitetty