Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Kuopion kaupunki sai vesilain mukaisen luvan Puijonlaakson Sammakkolammelle – vesialueen saa osittain täyttää ja ruopata

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kuopion kaupungille vesilain mukaisen luvan Puijonlaaksossa sijaitsevan Sammakkolammen vesialueen osittaiseen täyttämiseen ja vesialueella tapahtuviin ruoppauksiin. Vesialueen osittaisen täytön tarkoituksena on mahdollistaa uuden maalatupohjan rakentaminen nykyisen rantaviivan vierelle Sammakkolammen luoteis- ja eteläosaan sekä leikkipuiston rakentaminen rannan tuntumaan lammen luoteispuolelle.

Myönnetyn luvan mukaan täytöt rakennetaan louheesta. Ruoppauksen määräksi on kairaustulosten perusteella arvioitu lammen eteläosan täyttöalueella noin 1 700 m3 ja luoteisosan täyttöalueella noin 700 m3, jolloin ruoppauksen kokonaismäärä olisi noin 2 400 m3. Sammakkolammen kokonaisvesitilavuus on 136 000 m3. Täyttömassoja arvioidaan tarvittavan lammen eteläosan täyttöalueella noin 4 000 m3 ja luoteisosan täyttöalueella noin 1 400 m3. Täyttöjen osuus lammen vesitilavuudesta on laskennallisesti noin neljä prosenttia.

Hanke parantaa ja lisää alueen virkistyskäyttöä ja mahdollistaa uuden leikkipuiston valmistumisen alueelle. Hankkeesta aiheutuvana menetyksenä voidaan pitää kaloille sopivien lisääntymis- ja poikasalueiden vähenemistä lammessa täyttöjen vuoksi sekä vesistön lyhytkestoista samentumista.

Virkistyskäytölle aiheutuvaa haittaa on lupamääräyksillä vähennetty rajaamalla veden laatuun vaikuttavat työvaiheet virkistyskäyttökauden ulkopuolelle sekä eristämällä työalueet muusta vesialueesta pohjaan ulottuvilla suojaseinillä. Kalastolle aiheutuvaa haittaa on vähennetty lupamääräyksellä loiventaa rajatulla, tarkoituksenmukaisella alueella täytön muutoin jyrkkärantaisia reunoja. Täyttöihin tulee käyttää puhtaita maa-aineksia ja ne on toteutettava niin, että ne sopeutuvat alueen luontaiseen vesistömaisemaan.

Kokonaisuutta arvioitaessa ovat hankkeen hyödyt huomattavia verrattuna siitä koituviin menetyksiin. Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan Kuopion kaupungille.

Lupapäätös nro 23/2020 on nähtävillä Lupa-Tietopalvelussa.
Päätökset löytyvät Lupa-Tietopalvelusta helposti, kun asia-kohtaan kirjoittaa päätöksen numeron.

Lisätietoja:
johtaja Johanna Ahonen, p. 0295 016 867
ympäristöylitarkastaja Keijo Lindberg, p. 0295 017 206
etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen AVI


Päivitetty