Tiedotteet 2017

Kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteet säilyneet lähes
ennallaan, mutta uuden lain edellyttämä toimeenpano ontuu

Etelä-Suomi

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat pysyneet ennallaan tai hieman heikentyneet vuodesta 2013 kaikissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen viidessä maakunnassa. Vahvimmat rakenteet ovat Etelä-Karjalan kunnissa. Eniten kehitettävää on Uudellamaalla. Uuden lain määräyksien toimeenpanossa on kuitenkin merkittäviä puutteita.

Ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava kunnallinen toimielin on nimetty, tai toimielin on valtuuttanut tehtävät jonkin toisen monialaisen työryhmän hoidettavaksi 27 kunnassa. Alueen 26 kunnassa ei ole nimetty lain vaatimaa toimielintä. Seitsemässä kunnassa ei tiedetty, onko kunnassa nimetty ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa toimielintä.

Ehkäisevän päihdetyön järjestämisessä voidaan katsoa olevan huomattava puute, mikäli kyseistä toimielintä ei ole nimetty. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä määrää, että kunnan tulee nimetä toimielin, joten yli puolet alueen kunnista eivät täytä lain mukaista velvoitetta huolehtia ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista.

Toimielimen puuttumisesta johtuvaa rakenteellista epäkohtaa lisää se, että myös ehkäisevän päihdetyön käytännön työtä toimeenpaneva monialainen työryhmä puuttuu osassa samoja kuntia, joissa ei ole kunnallista toimielintä. Monialainen työryhmä on 40:ssä alueen kunnassa. Lisäksi 4 kunnassa toimi useimmiten nuoriin keskittynyt monialainen työryhmä.

Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö toimi 51:ssä Etelä-Suomen AVIn toimialueen 62 kunnasta. Nimitetty yhdyshenkilö oli 43 kunnassa, jonka lisäksi kahdeksan kuntaa ilmoitti, että kunnassa toimii yhdyshenkilö, jota ei ole virallisesti nimitetty. Tilanne on hieman heikentynyt vuodesta 2013, jolloin 53 alueen kuntaa ilmoitti yhdyshenkilön toimivan joko kunnallisena tai seudullisena.

Edellisen valtuustokauden 2013 - 2016 aikana 45 kuntaa ilmoitti laatineensa tai päivittäneensä joko päihdesuunnitelman, yhdistetyn päihde- ja mielenterveyssuunnitelman, hyvinvointikertomuksen ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman tai jonkin muun suunnitelman, joka kattaa kaikki ikäryhmät ja jotka pitää sisällään myös ehkäisevän päihdetyön. Viidessä kunnassa on valmisteilla vastaava suunnitelma.

Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa. Valtion ja kuntien velvollisuutena on luoda työlle riittävät rakenteet. Ehkäisevää päihdetyötä tekevät useat eri viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt.

********************************

Aluehallintovirastot ovat yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa kartoittaneet kuntien ehkäisevän päihdetyön tilaa. Kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöille viime vuoden lopussa suunnatussa kyselyssä tiedusteltiin toimiiko kunnassa ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö, ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin, moniammatillinen työryhmä sekä miten ehkäisevä päihdetyö on sisällytetty osaksi kunnan toiminnan suunnittelua.

Aluehallintoviraston raportissa "Ehkäisevä päihdetyö Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2016" esitetyt tulokset kuvaavat alueen kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteita marras-joulukuusta 2016 alkuvuoteen 2017.

Saatujen tulosten pohjalta sekä kansallisiin suosituksiin nojaten raportissa annetaan kunnille ehdotuksia ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen ja vahvistamiseen. Raportin antamaa tietoa toivotaan käsiteltävän kunnissa. Erityisesti raportissa esitettyjä suosituksia on hyvä peilata oman kunnan ehkäisevän päihdetyön nykytilaan ja laatia siltä pohjalta kehittämistoimia.

Julkaisu Ehkäisevä päihdetyö Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2016 löytyy kokonaisuudessaan täältä


Lisätietoja:
ylitarkastaja Heli Heimala, puh. 0295 016 115
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI
 

 

 

 


Päivitetty

Oikopolut