Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Kuntakysely: varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä noussut koulujen avautumisen myötä

Kuntakyselystä selviää, että lähiopetukseen palaaminen näkyy myös varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrässä. Perusopetukseen osallistuvien oppilaiden määrä on säilynyt koulujen avauduttua samalla tasolla.

Aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön kuntiin viikolla 21 tekemän kyselyn mukaan varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on noussut selkeästi koulujen avautumisen myötä. Kyselyn perusteella 19.5.2020 kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistui 64 prosenttia lapsista normaalitilanteeseen verrattuna koko Suomessa. Viikolla 20 vastaava luku oli 56 prosenttia, viikolla 19 ennen varhaiskasvatusta koskeneiden rajoitusten purkua vain 32 prosenttia. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa läsnä oli 68 prosenttia lapsista normaalitilanteeseen verrattuna.

Varhaiskasvatuksessa läsnä olevien lasten määrissä oli maakunnallista vaihtelua. Eniten kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistuttiin 19.5. Uudellamaalla (71 prosenttia) ja vähiten Lapissa ja Kymenlaaksossa (52 prosenttia). Yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuttiin eniten Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla (78 prosenttia) ja vähiten Kymenlaaksossa (56 prosenttia). Yksityisen varhaiskasvatuksen osalta Helsingin ja Espoon kaupungin tietoja ei ole saatavilla viikolta 21.

Kuntien esiopetukseen osallistui koko maassa 77 prosenttia lapsista normaalitilanteeseen verrattuna. Yksityisessä esiopetuksessa lapsia oli paikalla 78 prosenttia. Esiopetukseen osallistuminen on myös noussut viikkoon 20 nähden.

− Varhaiskasvatuksessa saattaa olla poikkeuksellisen vilkas kesä odotettavissa, jos huoltajilla ei ole mahdollisuutta pitää silloin lomiaan. Poikkeusjärjestelyt aiheuttavat varmasti paljon huolta, mutta alan ammattilaiset ovat taitavia tehtävässään, sanoo johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 11.5.2020 antamilla ohjeilla tuetaan yksiköitä turvallisen varhaiskasvatuksen järjestämisessä koronaepidemian aikana.

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuminen kasvanut selvästi viikosta 19 viikkoon 21. Myös viikkojen 14-19 välillä osallistuminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on ollut lievässä nousussa.

Kuvio: Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuminen kunnissa, viikot 14-21.

Perusopetukseen osallistumisessa ei suuria muutoksia

Kyselyn mukaan keskimäärin 88 prosenttia 1.−9. luokkien oppilaista oli läsnä perusopetuksessa 19.5. Osallistumisprosentti on sama kuin edellisen kyselyn aikaan, kun koulujen tilat avattiin opetuksen käyttöön. Osallistumisessa on jonkin verran maakunnallista vaihtelua: eniten perusopetukseen osallistuttiin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla (yli 90 prosenttia) ja vähiten Kymenlaaksossa (78 prosenttia).

Valmistavaan opetukseen osallistui koko maassa 91 prosenttia oppilaista normaalitilanteeseen verrattuna. Luku nousi kahdella prosenttiyksiköllä edellisestä viikosta. Maakunnista vähiten valmistavaan opetukseen osallistuttiin Lapissa (80 prosenttia), kun taas Etelä-Savossa kaikki valmistavassa opetuksessa olevat oppilaat olivat kyselyn mukaan läsnä lähiopetuksessa.

Lähiopetuksen alettua oppilaan tulee osallistua esi- ja perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lupaa poissaoloon tulee siis aina hakea ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita.

Tilannekuvaa on kerätty kunnista viikoittaisilla kyselyillä

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannekyselyä on tehty viikoittain verkkokyselynä kunnille. Kyselyssä on kartoitettu opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannetta poikkeusoloissa; siinä on tiedusteltu mm. varhaiskasvatuksessa olevien ja perus- ja esiopetuksen lähi- ja etäopetukseen osallistuvien lasten määrää, työssä olevan opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön määrää sekä arviota palvelujen ja toimintakyvyn poikkeamista normaalitilanteeseen verrattuna.

Uusimman tilannekyselyn vastaukset annettiin viikolla 21, ja kyselyyn vastasi perusopetuksen osalta 223 kuntaa eli 75,9 prosenttia kaikista kunnista. Varhaiskasvatusta koskeviin kysymyksiin vastasi 244 kuntaa eli 83 prosenttia kaikista kunnista. Kyselyn tuloksia voidaan pitää edustavana. Kyselyyn vastanneet kunnat maakunnittain on esitetty liitteessä.

Liitteet ja linkit:

Kyselyn vastausprosentit sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osallistumisprosentit viikolla 21 (pdf)

Aiempien viikkojen kuntakyselyraportteja aluehallintoviraston verkkosivuilla (avi.fi)

Lisätietoa:

Aluehallintovirasto:

Opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen, p. 0295 018 664
Ylitarkastaja Anu Liljeström, p. 0295 016 224
Lakimies Thomas Sundell, p. 0295 018 620
etunimi.sukunimi@avi.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Opetusneuvos Heli Nederström, heli.nederstrom@minedu.fi, p. 0295 330 122
Opetusneuvos Mika Puukko, mika.puukko@minedu.fi, p. 0295 330 032


Päivitetty