Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Kunnallisten lastensuojelulaitosten toimintaa Lounais-Suomessa selvitetty kyselyllä 

(Lounais-Suomi)

Aluehallintoviraston tekemän kyselyn mukaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen kunnallisissa lastensuojelulaitoksissa on riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. Lisäksi käytetyt rajoitustoimenpiteet ovat lain hengen mukaisia. Lastensuojelulakiin on vuodenvaihteessa tulossa muutoksia, joilla edelleen vahvistetaan sijoitettujen lasten ja nuorten asemaa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto selvitti toimialueellaan sijaitsevien kunnallisten lastensuojelulaitosten henkilöstön määrää ja koulutusta sekä lastensuojelulain mukaisten rajoitustoimenpiteiden käyttöä vuonna 2018. Toimialueella on kuusitoista kunnallista lastensuojelulaitosta, joissa on 28 asuinyksikköä ja 178 asiakaspaikkaa. Selvitys tehtiin lähettämällä kuntiin ja kuntayhtymiin kysely. Vastaukset kyselyyn saatiin kaikilta kunnallisilta lastensuojelulaitoksilta.

Lapsen turvallisuus ja ihmisarvo rajoitustoimenpiteissäkin läsnä

Rajoitustoimenpiteillä puututaan lapsen perusoikeuksiin, joten toimenpiteiden tulee olla lakien mukaisia. Kun sijaishuolto tapahtuu laitoksessa, lapseen voi kohdistaa rajoitustoimenpiteitä vain siinä määrin kuin sijaishuoltopäätöksen mukainen toteuttaminen vaatii. Lapsen turvallisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen tulee olla etusijalla kaikessa lastensuojelutoiminnassa.

Selvityksestä käy ilmi, että vuoden 2018 aikana Lounais-Suomen kunnallisissa lastensuojelulaitoksissa lastensuojelulain mukaisia rajoituksia käytettiin 590 kertaa, ja ne kohdistuivat 260 lapseen. Suhteellisen suuri luku johtuu siitä, että noin puolet kunnallisista lastensuojelun asuinyksiköistä ja asiakaspaikoista on vastaanotto-, kriisi- tai arviointiyksiköitä, joihin sijoitetaan teini-ikäisiä lapsia.

Viime vuoden aikana ovat lisääntyneet erityisesti sellaiset teini-ikäisten kiireelliset sijoitukset, jotka johtuvat lapsen omaa kehitystä vaarantavasta käyttäytymisestä. Tällöin rajoituksia tarvitaan turvaamaan teini-ikäisen lapsen omaa ja toisten turvallisuutta.

Yleisimmät rajoitustoimenpiteet olivat selvityksen mukaan seuraavat:

  • Henkilönkatsastus eli puhalluskokeen suorittaminen tai veri-, hius-, virtsa- tai sylkinäytteen ottaminen. Toimenpide kohdistui vuoden aikana 71 lapseen, yhteensä 203 kertaa. Katsastuksilla selvitetään päihtymystilaa tai huumeiden ja lääkkeiden käyttöä.
  • Liikkumisvapauden rajoitus. Se kohdistui 78 lapseen, yhteensä 153 kertaa. Tällöin lapsi ei saa esimerkiksi poistua laitoksesta tai laitoksen alueelta tiettynä aikana.
  • Kiinnipito. Kiinnipitämisiä kohdistui 30 lapseen, yhteensä 121 kertaa. Kiinnipitäminen on mahdollista vain tilanteissa, joissa on tarve pysäyttää lapsen sekava tai uhkaava käyttäytyminen.

Ammattitaitoista henkilöstä riittävästi

Lastensuojelulain mukaan asuinyksikössä tulee olla vähintään seitsemän hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa työntekijää, ja heillä kaikilla tulee olla alalle soveltuva pätevyys ja ammattitaito. Hoidettavina olevien lasten tarpeet voivat muuttua, joten henkilöstömäärää tulee arvioida joustavasti koko ajan. Laitoksen käytettävissä tulee myös olla terveydenhuollon ammattilaisia, jotka vastaavat lääkehoitosuunnitelmasta.

Selvityksen mukaan Lounais-Suomen kunnallisten lastensuojeluyksiköiden hoito- ja kasvatustyössä työskentelevän henkilöstön määrä oli vuonna 2018 lain edellyttämällä tasolla. Lisäksi henkilöstörakenteessa oli huomioitu lasten erityistarpeet ja lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon luonne.

Alueen kunnallisilla lastensuojelulaitoksilla oli käytössä 252 henkilötyövuotta. Koulutukseltaan työntekijät olivat pääosin sosiaalialan ammattitutkinnon suorittaneita: sosiaalialan ammattikorkeakoulu- tai vastaavan opistoasteen tutkintoja 149 henkilötyövuotta, sairaanhoitajan (tai muun vastaavan) tutkintoja 30 henkilötyövuotta ja lähihoitajan (tai muun vastaavan) tutkintoja 18 henkilötyövuotta. Lisäksi henkilöstössä oli toimintaterapeutteja, yhteisöpedagogeja, lastentarhanopettajia, kasvatustieteen kandidaatteja, luokanopettajia sekä yhteiskuntatieteiden kandidaatteja.

Lastensuojelulakiin tulossa muutoksia

Lastensuojelulakiin tulee muutoksia 1.12.2019 ja 1.1.2020. Muutoksilla pyritään parantamaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja heidän huoltajiensa oikeusturvaa sekä tehostamaan valvontaa. Näin lapsen oikeutta hyvään kohteluun, huolenpitoon ja kasvatukseen vahvistetaan.

Lakimuutoksen jälkeen lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tulee tehdä hoito- ja kasvatussuunnitelma aina, kun lapseen on kohdistettu rajoituksia tai kun on oletettavissa, että rajoituksia joudutaan käyttämään.

Lakimuutoksissa tulee tarkennuksia myös muun muassa rajoitustoimenpiteiden kirjaamisen, tupakka- ja nikotiinituotteiden pois ottamiseen ja eristyksen enimmäisaikaan. Uudistuneessa lastensuojelulaissa määrätään myös, että aluehallintoviraston on valvontaa toteuttaessaan varattava lapselle tilaisuus luottamukselliseen keskusteluun aluehallintoviraston edustajan kanssa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää syksyllä 2019 koulutusta uudesta lastensuojelulaista.

Lisätietoa:

HUOM. Tekstiä päivitetty 11.9.2019. Kappaletta, joka alkaa "Selvityksestä käy ilmi", on lyhennetty, ei asiamuutosta.


Päivitetty