Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Kantelut johtivat aluehallintoviraston antamaan hallinnolliseen ohjaukseen noin puolessa kaikista kantelutapauksista

Pohjois-Suomi

Alkuvuonna 2018 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle tehtiin terveydenhuollon kanteluja erityisesti perusterveydenhuollon palveluista, kantelun aiheena olivat useimmin erilaiset hoito- ja menettelytapavirheet.

Terveydenhuollon valvontaa toteutettiin alkuvuonna valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti sekä saapuneiden ilmoitusten perusteella. Valvontakäynneillä annetun ohjauksen lisäksi esille nostettiin myös yksikköjen hyviä käytäntöjä ja vahvuuksia.  

Valtakunnallisesti vankiterveydenhuollon ja Puolustusvoimien terveydenhuollon yksiköihin tehdyillä ohjaus- ja arviointikäynneillä todettiin potilasturvallisuuden olevan kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Kantelupäätösten osalta vankiterveydenhuollon ja Puolustusvoimien terveydenhuollon hallinnollisen ohjauksen ja toimenpiteiden tarve oli jonkin verran pienempi verrattuna siviiliterveydenhuollon kanteluasioihin.


Perusterveydenhuollosta ja hoito- tai menettelytapavirheistä tehtiin eniten kanteluja

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa tuli vireille 134 uutta terveydenhuollon kantelua 1.1.-30.6. 2018. Ratkaisu annettiin 129 kanteluun, joista varsinaisia kantelupäätöksiä oli 85. Osaan kanteluista vastattiin kirjeellä ja 23 kantelua siirrettiin muistutuksena käsiteltäväksi asianomaiseen terveydenhuollon yksikköön.

Kantelut kohdistuivat mm. seuraaviin toimialueisiin:

 • perusterveydenhuolto 41
 • somaattinen erikoissairaanhoito 23
 • vankiterveydenhuolto 16
 • psykiatrinen erikoissairaanhoito 10
 • päivystysyksiköt 9

Kanteluiden pääasiallisia syitä olivat:

 • muu hoito- tai menettelytapavirhe 41
 • palvelun laatu ja sisältö 17
 • epäasiallinen käytös tai kohtelu 11
 • lääkkeiden määrääminen 11
 • palvelujen saatavuus 10

                      

Ratkaistuista kanteluista 90 kohdistui lääkäreihin, 25 hoitohenkilökuntaan ja kuusi hammaslääkäreihin.

Perusterveydenhuollon osalta kanneltiin mm. lääkehoidon toteuttamisesta ja reseptien uusinnasta, hoitoon pääsyn ongelmista, tutkimuksista ja diagnostiikasta, epäasialliseksi koetusta terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttäytymisestä ja huonoksi koetusta kohtelusta. Myös apuvälineiden huonosta saatavuudesta kanneltiin.

Erikoissairaanhoidon osalta kanneltiin mm. kivun hoitoon tarvittavan lääkehoidon toteutumisesta, hoitoon pääsystä, erikoisalojen huonosta yhteistyöstä, potilaan ja omaisten tiedon saannista, potilasasiakirjamerkinnöistä ja lääkäreiden laatimista lausunnoista. Mielenterveyspalveluiden osalta kanneltiin sekä huonosta hoitoon pääsystä, että hoitoon joutumisesta oman tahdon vastaisesti.

Ratkaistuista terveydenhuollon kanteluista 28 (33 %) ei aiheuttanut toimenpiteitä. Ratkaisu kohdistui 114 tapauksessa julkiseen ja 15 tapauksessa yksityiseen terveydenhuoltoon. Aluehallintovirasto ilmaisi käsityksensä oikeasta toimintatavasta 26 (31%) ja kiinnitti huomiota vastaisen toiminnan varalle 15 (18%) tapauksessa. Hallinnollinen ohjaus kohdistui 39 tapauksessa terveydenhuollon organisaatioon ja 46 tapauksessa terveydenhuollon ammattihenkilöön.


Valvontakäynneillä huomio toimintakäytäntöihin, henkilöstömiehitykseen, potilasturvallisuuteen ja potilaan itsemääräämisoikeuteen

Alkuvuonna Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa tuli käsiteltäväksi 40 uutta terveydenhuoltoa koskevaa valvonta-asiaa. 11 asiaa pohjautui valtakunnallisiin valvontaohjelmiin, oma-aloitteisesti valvontaan otettuja asioita oli 19 ja muuta kautta vireille tulleita valvonta-asioita 10.

Ratkaistuja valvonta-asioita oli yhteensä 60. Suurimmat ryhmät olivat:

 • perusterveydenhuolto, suunterveydenhuolto 12
 • puolustusvoimien terveydenhuolto 12
 • vankiterveydenhuolto 10
 • erikoissairaanhoito somaattinen avohoito 4

Aluehallintovirasto antoi kaksi kehotusta koskien hoitoon pääsyn määräaikojen noudattamista ja kaihileikkausten jälkitarkastusten asianmukaista toteuttamista. Päätös aluehallintoviraston suorittaman valvonnan jatkamisesta tehtiin kolmessa tapauksessa. Aluehallintoviraston käsitys oikeasta toimintatavasta ilmaistiin yhdessä ja huomiota vastaisen toiminnan varalle kiinnitettiin kahdessa päätöksessä.   


Aluehallintovirasto teki ohjaus- ja arviointikäynnit Kempeleen ja Limingan terveyskeskuksiin ja Oulun kaupunginsairaalaan, tarkastuskäynnit Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatrian yksiköihin ja ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin Oulun yliopistollisen sairaalan päivystysyksikköön.  Näillä käynneillä kiinnitettiin erityisesti huomiota yksikköjen toimintakäytäntöihin, henkilöstömiehitykseen, potilasturvallisuuteen ja potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Näihin liittyen käynneillä annettiin ohjausta esille tulleiden epäkohtien osalta, mutta nostettiin myös esille yksikköjen hyviä käytäntöjä ja vahvuuksia.


Vankiterveydenhuollossa ja puolustusvoimien terveydenhuollossa potilasturvallisuus kokonaisuudessaan hyvällä tasolla

Uutena valtakunnallisena tehtävänä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle tuli vuonna 2016 vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon ohjaus ja valvonta.

1.1.-30.6.2018 ohjaus- ja arviointikäyntejä vankiterveydenhuollon yksiköihin tehtiin kaksi ja puolustusvoimien terveydenhuollon yksiköihin neljä, joista kaksi käyntiä Rajavartiolaitoksen varusmiesten terveydenhuoltoon. Käynneillä ei ilmennyt potilasturvallisuutta vaarantavia tai epäasianmukaisia käytäntöjä. Aluehallintovirasto antoi puolustusvoimien varusmiesten terveydenhuoltoon ohjausta käytännön kehittämiseksi mm. lääkehoidon ja omavalvontatyön toteuttamisessa, potilasturvallisuuteen liittyvissä työn organisointiasioissa, laboratoriotoimintaan,suun terveydenhuoltoon, potilasasiamiestoimintaan ja joihinkin hoito-ohjeiden tarkentamisiin liittyvissä asioissa. Vankiterveydenhuollon käytäntöjen kehittämiseksi ohjausta annettiin lääkehuoltoon, kiireettömään vastaanotolle pääsyn ongelmiin, yhteydensaamiseen, henkilöstöresurssien riittävyyteen, sekä potilasturvallisuuteen liittyviin työn kuormitus- ja perehdyttämisasioihin.

Vankiterveydenhuollon kantelupäätöksiä tehtiin 16 ja puolustusvoimien terveydenhuoltoa koskevia kolme. Vankiterveydenhuollon kantelut kohdistuivat pääosin lääkäreiden tekemiin hoitoratkaisuihin, lääkehoitoon ja hoitoon pääsyyn liittyviin kokemuksiin. Puolustusvoimien terveydenhuollon kanteluasiat kohdistuivat palvelusluokan muutosasioihin sekä hoidontarpeenarvioon.

Puolustusvoimien terveydenhuoltoon liittyen aluehallintovirasto otti valvonta-asiana oma-aloitteisesti vireille määräaikojen noudattamisen muistutuksiin vastaamisessa sekä varusmiesten potilasasiakirjatietojen käsittelyn maakunnallisessa erikoissairaanhoidossa. Vankiterveydenhuollon osalta oma-aloitteisina vireille otettuina valvonta-asioina tarkasteltiin lääkäripalvelujen saatavuutta ja ostopalvelulääkärien käyttämistä vankiterveydenhuollossa.


Valvovan viranomaisen hallinnolliset ohjauskeinot

Aluehallintoviraston käyttämiä tavallisimpia hallinnollisen ohjauksen muotoja ovat käsityksen ilmaiseminen, huomion kiinnittäminen vastaisen toiminnan varalle ja huomautus. Aluehallintovirasto voi myös antaa kehotuksia ja määräyksiä. Ja myös eräissä tilanteissa tehostaa antamaansa kieltoa, velvoitetta tai vaatimusta uhkasakolla. Hallinnollisen ohjauksen tavoitteena on ohjata valvottavaa ottamaan tulevassa toiminnassaan huomioon hyvän hallinnon vaatimukset sekä ohjata tätä toimimaan lain edellyttämällä tavalla.

                                                                                                                                                     

Lisätietoja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanteluista ja valvonnasta:
aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka, p. 0295 017 562
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
hannele.havanka@avi.fi

Lisätietoja vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon kanteluista ja valvonnasta:
terveydenhuollon ylitarkastaja Matti Vainiokangas p. 0295 017 563
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
matti.vainiokangas@avi.fi

 


Päivitetty