Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Itä-Suomen AVIn valvontapäätös Liperin kunnan varhaiskasvatuksen valvonta-asiasta

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 10.9.2019 tehnyt päätöksen Liperin kunnan varhaiskasvatuksen valvonta-asiasta. Selvitys koski erityisesti päiväkotien henkilöstön ja lasten suhdelukujen toteutumista keväällä 2018. Asia tuli aluehallintovirastoon vireille Liperin kunnan päiväkotien lasten huoltajien ja kuntalaisten epäkohtailmoituksista. Ilmoituksissa esitettiin huoli henkilöstömitoituksen riittävyydestä, lasten turvallisuudesta sekä toiminnan organisointitavoista Liperin kunnan päiväkodeissa.

Aluehallintovirasto selvitti tarkastelussaan, onko kunnan päiväkotien toimintapäivinä täytetty paikkoja enemmän suhteessa kasvattajien määrään. Henkilöstömitoituksen noudattamiseen tulee kiinnittää erityisesti huomiota silloin, kun lapsiryhmässä on sekä alle kolmevuotiaita että yli kolmevuotiaita lapsia. Aluehallintoviraston tarkastelussa ilmeni, että tarkasteluajanjaksolla päiväkodeissa oli ollut useita toimintapäiviä, jolloin varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus ja hoitotehtäviin kuuluvia kasvattajia puuttui yhdestä kahteen henkilöä. Esimerkiksi yhtenä toimintapäivänä paikalla oli laskennallisesti 70 lasta ja kaksi kasvattajaa liian vähän. Kyseisenä päivänä päiväkodissa oli siis täytetty 14 paikkaa liikaa.

Päiväkodeissa tulee noudattaa varhaiskasvatuslain säädöksiä

Aluehallintovirasto kiinnittää Liperin kunnan varhaiskasvatuksen järjestäjän huomiota siihen, että päiväkodeissa tulee noudattaa varhaiskasvatuslain säädöksiä. Yli kolmevuotiaalle lapselle, joka on päivän aikana varhaiskasvatuksessa enemmän kuin viisi tuntia, tulee varata yksi varhaiskasvatuspaikka. Yli kolmevuotiaalle lapselle, joka on varhaiskasvatuksessa päivän aikana enintään viisi tuntia, tulee varata 0,62 paikkaa. Alle kolmevuotias lapsi käyttää päiväkodissa ollessaan aina kahta varhaiskasvatuspaikkaa riippumatta varhaiskasvatuksessa oloajasta. Yhdellä kasvattajalla voi olla enintään kahdeksan yli 3-vuotiasta tai neljä alle kolmevuotiasta lasta.

Aluehallintovirasto toteaa, että keväällä 2018 lasten suhdeluvun ylityksiä on Liperissä tapahtunut toistuvasti, peräkkäisinä päivinä ja useiden viikkojen aikana. Selvityksistä käy ilmi, että päiväkodeissa on ollut toimintapäiviä, jolloin osan aikaa päivästä kaksi lasta on käyttänyt samanaikaisesti yhtä paikkaa. Henkilöstömitoituksen noudattamatta jättämisen perusteluina on ollut henkilökunnan sairauslomista ja tilapäisistä hoitovapaista johtuneet poissaolot sekä se, että henkilöstömitoitus ei välttämättä toteudu silloin, kun päiväkodissa järjestetään perhepäivähoitajien lasten varahoitoa. Edellä mainitut perustelut eivät ole valtioneuvoston asetuksessa lasten päivähoidosta (16.3.1973/239) 6 §:ssä säädettyjä poikkeamisperusteita.

Aluehallintovirasto pyytää Liperin hyvinvointilautakuntaa toimittamaan selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt aluehallintoviraston päätöksessä mainittujen epäkohtien korjaamiseksi. Selvitys tulee toimittaa aluehallintovirastolle 31.1.2020 mennessä.                 

Lisätietoja
ylitarkastaja Leila Korhonen, p. 0295 016 224, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty