Tiedotteet 2017

Isomatalan–Laitakarin kalankasvatuslaitokselle ympäristö- ja vesitalouslupa

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 10.5.2017 myöntänyt Laitakarin Kala Oy:lle määräaikaisen ympäristö- ja vesitalousluvan kalankasvatustoimintaan Perämerellä. Yritys saa harjoittaa kalankasvatustoimintaa Haukiputaan edustalla Isomatalan koillispuolella valtion yleisellä vesialueella. Lupa sallii myös kalojen talvisäilytyksen ja perkauksen Laitakarin satama-alueella Martinniemessä, Oulussa. Lupa antaa Laitakarin Kala Oy:lle oikeuden ryhtyä valmisteleviin toimenpiteisiin ja aloittamaan lupapäätöksen mukaisen toiminnan huolimatta meneillään olevasta muutoksenhakuajasta. 

Lupa oikeuttaa yrityksen verkkoaltaiden pitämiseen meressä ja kirjolohen kasvattamiseen, kalojen talvisäilytykseen verkko- ja maa-altaissa Laitakarin satamassa, veden johtamiseen Perämerestä ja kalojen perkaamiseen. Kasvatettava kalamäärä on noin 1 000 000 kg vuodessa ja kalojen ruokintaan saa käyttää kuivarehua enintään 1 100 000 kg vuodessa. Päätös sisältää muun muassa tarkentavat määräykset käytettävän rehun ravinnepitoisuuksista ja vesistöön joutuvasta kuormituksesta. Aluehallintovirasto on hakemuksesta poiketen rajoittanut kalojen talviruokintaa siten, että talvisäilytys aikana vuosittain käytettävä rehu saa sisältää enintään 36 kg fosforia ja 300 kg typpeä. Lupa on voimassa 31.12.2027 saakka. Aluehallintoviraston tekemä päätös on pääosin hakemuksen mukainen.

Päätöksessä on annettu myös määräyksiä muun muassa kalankasvatukseen käytettävistä rakenteista ja niiden sijoittamisesta, vedenjohtamisesta sekä vesien käsittelystä. Lisäksi päätös sisältää kalanrehun, polttoaineiden ja kemikaalien varastointimääräykset, pöly-, melu- ja jätehuoltomääräykset, häiriö- ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset sekä toiminnan ja sen vaikutuksia koskevat tarkkailumääräykset.

Päätös nro 32/2017/1, Dnro PSAVI/1977/2016

Ympäristölupapäätökset on luettavissa netissä: www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Lisätietoja:
ympäristöylitarkastaja Taija Haurinen, p. 0295 017 691
etunimi.sukunimi@avi.fi
Pohjois-Suomen AVI


Päivitetty

Oikopolut