Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vuonna 2019 - hyvinvointisuunnitelmissa kehitettävää ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä parannettavaa; Askelmerkkejä vuodelle 2020

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtäviin kuuluvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lainmukaisuuden valvonta- ja ohjaustehtävät, ehkäisevä päihdetyö, lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn koordinointi sekä neuvola-asetuksen valvonta aluehallintoviraston toimialueella.

Aluehallintovirasto oli vuonna 2019 mukana analysoimassa Pohjois-Pohjanmaan kuntien hyvinvointisuunnitelmia. Kuntien tehtävänä on valmistella laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja laatia hyvinvointisuunnitelma, josta raportoidaan kerran vuodessa valtuustolle.

Opiskeluterveydenhuollon valvonta oli yksi aluehallintoviraston valvontakohteista vuonna 2019. Opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä on paljon parannettavaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon yksikössä toimivan erikoissuunnittelija Sanna Salmelan johdolla analysoitiin 22 Pohjois-Pohjanmaan kunnan hyvinvointisuunnitelmat (liite 1). Analysoijina oli monialainen joukko Pohjois-Pohjanmaan alueen asiantuntijoita eri sektoreilta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto analysoi hyvinvointijohtamiseen liittyviä asioita (liite 2). Kaikissa analysoiduissa hyvinvointisuunnitelmissa oli yhteys kuntastrategiaan.

Suurimmassa osassa kunnista (17/22) hyvinvointikertomus oli osa toiminnan ja talouden suunnittelua. Sen sijaan päätösten ennakkovaikutusten arvioinnin (EVA) käytöstä oli kirjaus vain kuudessa hyvinvointikertomuksessa. Aluehallintovirasto järjesti EVA-koulutuksen kunnille 8.4.2019 ja lähetti myös EVA:n käytöstä ohjauskirjeen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntiin 19.8.2019 (liite 3).

Turvallisuussuunnitelmasta oli maininta vain kahdessa Pohjois-Pohjanmaan kunnan hyvinvointikertomuksessa. Päihteiden käytön vähentäminen ja riskin tiedostaminen oli nostettu esille vain neljässä kunnassa. Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisystä ei hyvinvointikertomuksissa ollut mainintaa. Sisäministeriön julkaisussa Turvallisuutta kaikkialla – paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansallisissa linjauksissa todetaan, että kunnan hyvinvointikertomuksessa tulisi seurata turvallisuusongelmien kehittymistä alueella erilaisilla indikaattoreilla (liite 4). Näihin asioihin paneudutaan vuoden 2020 aikana.

Aluehallintovirasto järjesti 11.9. Oulussa ja 28.2. ja 20.9. Kajaanissa kuntien ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöille ja vastaaville koulutus- ja verkostoitumispäivät. Esillä oli vaikuttavia työvälineitä ja hyviä käytäntöjä ehkäisevään päihdetyöhön. Valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön ohjauskirje lähti kuntiin 28.10.2019 (liite 5).

Erilaiset terveydelliset ja sosiaaliset päihdehaitat sekä taloudelliset ongelmat vaikuttavat negatiivisesti kunnan elinvoimaisuuteen. Laadukkaalla ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa ja asukkaiden yhdenvertaisuutta.

Keväällä 2020 aluehallintovirastot yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa selvittävät kyselyllä, kuinka kunnat hoitavat ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain mukaiset tehtävänsä.

Opiskeluterveydenhuollon valvonta

Aluehallintovirasto lähetti 28.11.2019 myös opiskeluterveydenhuollon järjestämistä koskevan ohjauskirjeen toimialueensa kuntiin. Aluehallintovirastojen ja Valviran selvitysten mukaan opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä on paljon parannettavaa. Opiskelijaikäiset ovat usein fyysisesti terveimmillään, mutta erityisesti mielenterveysongelmat ovat ikäkaudelle tyypillisiä.

Valtakunnallisesti joka kymmenes kunta ohjaa opiskelijat hakemaan opiskeluterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoitopalvelut joiltain osin opiskelijan kotikunnasta. Lisäksi lähes puolessa kunnista nämä palvelut tuotetaan osana muita perusterveydenhuollon palveluita, jolloin niiden saatavuutta ja käyttöä ei voida erottaa muiden käyttäjäryhmien palveluista. Esimerkiksi 40 % kunnista lukiolaisten mielenterveys- ja päihdehoito annetaan osana terveyskeskuspalveluja eikä palveluja seurata erikseen. Terveydenhuoltolain (1326/2010, 17§) mukaan palvelut on järjestettävä oppilaitoksessa, keskitetyssä opiskeluterveydenhuollon toimipisteessä, tai jos palvelut annetaan muualla (esim. terveyskeskus), ne tulee tilastoida opiskeluterveydenhuoltoon, jotta opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus on arvioitavissa.

Liite 1: Pohjois-Pohjanmaan 22 kunnan hyvinvointisuunnitelmat
Liite 2: Hyvinvointisuunnitelmat ja kuntajohtaminen 
Liite 3: Kuntia ohjataan päätösten ennakkoarviointiin
Liite 4: Turvallisuutta kaikkialla - paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset
Liite 5: Ehkäisevä päihdetyö kaventaa eriarvoisuutta – laadukkaasti toteutettuna

 

Lisätietoa:
ylitarkastaja Raija Fors, p. 0295 017 559
etunim.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty