Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Hoitotakuu toteutuu aiempaa paremmin erikoissairaanhoidossa - haasteita perusterveydenhuollossa ja tietyillä erikoissairaanhoidon erikoisaloilla

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat vuonna 2019 jatkaneet perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn eli niin sanotun hoitotakuun systemaattista valvontaa.

Aluehallintovirastoissa on vuoden 2019 aikana otettu vireille yli 70 perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä koskevaa valvonta-asiaa. Valvirassa on vuoden 2019 aikana valvottu yhtätoista sairaanhoitopiiriä erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn osalta. Monessa tapauksessa valvonta-asia on ratkaistu kehotuksella saattaa hoitoon pääsy lain edellyttämälle tasolle ja seuraamalla sen jälkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Valvontaviranomaiset ovat myös järjestäneet useita ohjaustilaisuuksia, joissa on yhdessä sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa etsitty pysyviä ratkaisuja hoitoon pääsyn haasteisiin.

Hoitotakuun toteutuminen edellyttää yksiköiden omavalvonnan kehittämistä

Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsyssä on edelleen merkittävää kuntakohtaista vaihtelua, ja hoitoon pääsyn ongelmat heijastuvat mm. päivystystoiminnan ruuhkautumisena. Erikoissairaanhoidossa hoitotakuu toteutuu entistä paremmin: erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn valvonnassa havaitut ongelmat ovat tyypillisesti kapea-alaisia, tiettyyn erikoisalaan (esim. silmätaudit) liittyviä, ja niiden taustalla on haasteita esimerkiksi tarvittavan henkilökunnan rekrytoinnissa.

Säännökset edellyttävät potilaan hoidon järjestämistä hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään laissa mainituissa enimmäisajoissa. Hoitoon pääsyn toteuttaminen ja ylläpitäminen säädösten edellyttämällä tasolla edellyttää toimintayksiköiden omavalvonnan kehittämistä ja lisäksi edelleen valvontaviranomaisten toteuttamaa seurantaa ja valvontaa.

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat kiireettömään hoitoon pääsyä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämän aineiston pohjalta. Kiireettömään hoitoon pääsyn valvonta on yksi Valviran ja aluehallintovirastojen vuoden 2019 suunnitelmallisen sote-valvonnan kohteista.

Lue lisää:

Hoitoon pääsy (Valvira.fi)

Hoitoon pääsy (hoitotakuu) (Stm.fi)

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa (Thl.fi)

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa (Thl.fi)

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo2019

Lisätietoja:

Aluehallintovirastoissa

Jaana Mäkelä, aluehallintoylilääkäri, puh. 0295 016 172, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Taija Liukkonen, ylitarkastaja, puh. 029 501 6911, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ruut Virtanen, lääninlääkäri, puh. 0295 018 000, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Niina Siirilä, sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö, puh. 0295 018 563, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Marja-Leena Arffman, terveydenhuollon ylitarkastaja, puh. 0295 017 558, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Sari Kemppainen, aluehallintoylilääkäri, puh. 0295 017 350, Lapin aluehallintovirasto

etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Valvirassa

Kirsi Liukkonen, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 428

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

 


Päivitetty