Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Hailuodon pengertielle vesilain mukainen lupa (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle vesilain mukaisen luvan pengertien ja kahden sillan rakentamiseen Oulun Riutunkarista Hailuodon Huikkuun.

Kiinteän yhteyden valmistuessa se korvaa nykyisen lauttaliikenteen ja talviaikaisen jäätien mahdollistaen ympärivuotisen ja -vuorokautisen liikennöinnin Hailuodon saareen ja saaresta mantereelle.

Hankkeen rakentamisaikana aiheutuu paikallista veden samentumista, joka heikentää tilapäisesti hankkeen lähialueen ekologisia olosuhteita. Myös kalastaminen vaikeutuu rakentamisen aikana. Pysyvät vesiympäristön muutokset kohdistuvat rakentamisalueille ja niiden välittömään läheisyyteen. Muun muassa pohja- ja virtausolosuhteet muuttuvat. Lisäksi siltojen ja penkereen rakentaminen muuttaa maisemakuvaa pysyvästi. Hankkeesta ei kuitenkaan aiheudu pysyvää haittaa hankealueen ulkopuolisille rantakiinteistöille tai rantojen käytölle.

Hanke ei ennalta arvioiden vaaranna vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumista Oulun edustan ja Luodonselän vesimuodostumissa. Hanke ei myöskään estä Perämeren hyvää tilaa osoittavien yleisten tavoitteiden toteutumista.

Hanke ei todennäköisesti merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi hankealueelle sijoittuvat Natura-alueet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.

Hankkeen keskeiseksi vaikutukseksi on tunnistettu siltojen ja pengertien aiheuttamat aalto- ja jääeroosion muutokset. Hankkeen takia mekaaninen jääeroosio heikkenee ja sen vaikutus näkyy ensisijaisesti Huikun-rannassa ja Santosessa Hailuodossa sekä Nenännokalla ja Liminganlahden suualueen pohjoisella puolella Oulunsalossa. Tämä heikennys estetään pitämällä auki noin 100 metrin levyistä kaistaa alkutalven aikana kiinteän yhteyden eteläpuolella, tai heikennystä voidaan lieventää pienentämällä kitkaa ja jään lujuutta muulla tavoin kiinteän yhteyden eteläpuolella. Lisäksi eroosiorantojen elinympäristöjen säilymistä edesautetaan maankäytön avulla (niitto, laiduntaminen tai maapohjan mekaaninen muokkaus).

Rakentamisesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa edunmenetystä, lukuun ottamatta kalataloudellisia haittoja ja haittaa kaupallisille kalastajille.

Hankkeen vuoksi menetetään merenpohja-aluetta, miltä osin menetetään pysyvästi vesialueen kalataloudellinen tuotto. Tämä menetys on määrätty korvattavaksi kertakaikkisena vesialueiden omistajille.

Rakentamisvaiheessa hankkeesta aiheutuu yksityistä edunmenetystä kaupalliselle kalastukselle, ja lisäksi käytön aikana Riutun sillan alikulku-korkeudesta johtuen yli viiden metrin kulkukorkeuden vaativat suuremmat trooliveneet joutuvat kiertämään Huikun sillan kautta. Nämä edunmenetykset on määrätty korvattavaksi alueen kaupallisille kalastajille ensisijaisesti sopimalla niistä etukäteen tai panemalla aluehallintovirastossa vireille kaupalliselle kalastukselle aiheutuvien edunmenetysten korvaamista koskeva asia.

Hankkeesta aiheutuu yleiselle kalatalousedulle edunmenetystä mm. kutualueiden menetyksinä, jotka on määrätty kompensoitavaksi istuttamalla hankealueelle vaellussiian poikasia.

Päätöksen nähtävilläpito

Päätökseen voi tutustua internetissä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Limingan, Lumijoen ja Siikajoen kuntien verkkosivuilla. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 19.3.2020 saakka.

Lisätietoja:      Ympäristöneuvos Jaakko Pirttijoki, puh. 0295 017 662

                                         

Jakelu               MEDIA


Päivitetty