Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Fortum Waste Solutions Oy sai Porin Mäntyluotoon ympäristöluvan
 

Etelä-Suomi, Lounais-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 18.4.2019 Fortum Waste Solutions Oy:n Porin Mäntyluodon jätteenkäsittelylaitokselle ympäristöluvan ja vesitalousluvan. Päätöksen mukaan laitoksella voidaan käsitellä jätteiden poltossa syntyneitä sekä muita polttolaitosten kaasunkäsittelyjätteitä ja tuhkia noin 70 000 tonnia vuodessa. Käsittelyssä voidaan hyödyntää eräitä luvassa määriteltyjä teollisuuden jätehappoja yhteensä enintään 20 000 tonnia vuodessa. Laitos ei saa ottaa vastaan ulkomailta tuotuja jätteitä.

Hakemuksesta runsaasti muistutuksia ja mielipiteenilmaisuja

Hakemuksesta jätettiin poikkeuksellisen runsaasti muistutuksia ja mielipiteenilmaisuja, joissa hanketta vastustettiin erityisesti mereen johdettavien päästöjen ja niistä aiheutuvien vaikutusten perusteella. Hankkeesta lausunnon antaneet viranomaiset pitivät luvan myöntämistä mahdollisena, mutta esittivät lausunnoissaan vaatimuksia toiminnan järjestämisestä. 

Päästöille tiukat raja-arvot ja seurantavelvoitteet

Toiminnassa syntyvät jätevedet johdetaan purkuputkea pitkin Karhuluodon edustalle rakennettavan uuden purkuputken tai jo olemassa olevan titaanidioksiditehtaan purkuputken kautta. Jätevedet käsitellään laitoksen omalla jätevedenpuhdistamolla, jonka toiminnalle on annettu tiukat määräykset parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimusten mukaisesti. Luvassa on määrätty päästöraja-arvot veteen johdettaville jätevesille sekä ilmaan johdettaville hiukkaspäästöille. Veteen johdettaville päästöille kuormitusraja-arvot on annettu sekä pitoisuus- että vuosikuormitusraja-arvoina.

Hakemuksessa esitettyjen selvitysten ja leviämismallinnusten mukaan jätevesien vaikutukset merialueella jäävät vähäisiksi. Annettujen raja-arvojen toteutumista sekä muuta toimintaa koskevat tarkkailumääräykset ovat poikkeuksellisen tiheät, ja edellyttävät sekä vedenlaadun jatkuvaa seurantaa että laitoksen omatarkkailun lisäksi myös ulkopuolisen riippumattoman asiantuntijalaitoksen tekemää seurantaa.

Toiminta sai aloitusluvan

Koska jätevesien aiheuttama suolapitoisuuden nousu merialueella on vähäinen, ja muut toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset lähes merkityksettömiä, aluehallintovirasto myönsi luvan toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Päätöksestä kokonaisuudessaan saa valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen.

Päätökset 161/2019, ESAVI/3022/2018 ja 162/2019, ESAVI/27012/2018, antopäivä 18.4.2019 ova luettavissa Lupa-Tietopalvelusta.

 

Lisätietoja:
ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama, p. 0295 016 422 (18.4. ja 2.5.2019 jälk.)
ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi, p. 0295 016 425


Päivitetty