Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Fennovoiman ydinvoimalaitosta koskeva lupahakemus nähtäville (Pohjois-Suomi)

Fennovoima Oy hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta ydinvoimalaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa. Aluehallintovirasto tiedottaa hakemuksesta kuuluttamalla 3.12.2015–3.2.2016. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusajan nähtävillä Pyhäjoen kunnassa ja Raahen kaupungissa. Hakemusasiakirjojen sähköiset versiot ovat lisäksi saatavilla aluehallintovirastojen lupatietopalvelusta. Hakemuksesta voi esittää kuulutusaikana muistutuksia ja mielipiteitä.

Fennovoima Oy hakee ympäristönsuojelulain mukaista lupaa Pyhäjoen ja Raahen kuntien alueelle Hanhikiven niemelle sijoittuvalle ydinvoimalaitokselle ja sen varaenergiantuotannolle sekä jäähdytysveden purkurakenteiden ja suojapenkereiden rakentamiselle. Lisäksi Fennovoima Oy hakee vesilain mukaista lupaa meriveden ottoon ja käyttämiseen laitoksen jäähdytysvetenä. Hakemus ei koske ydinenergialain tai säteilylain piiriin kuuluvia asioita, kuten radioaktiivisten aineiden päästöjä ja vaikutuksia tai ydinjätteiden sijoitusta. Perämeren rannalla sijaitsevan Hanhikiven niemen alueella on voimassa ydinvoimalaitosalueen asemakaavat Pyhäjoen ja Raahen alueella.

Suunnitelmien mukaan ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen alkaa vuonna 2018 ja sähköntuotantoon voimalaitos tulee vuonna 2024.

Aluehallintovirasto tiedottaa hakemuksesta kuuluttamalla siitä 3.12.2015–3.2.2016 Pyhäjoen kunnassa ja Raahen kaupungissa. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä näissä paikoissa kuulutusajan. Pääosa hakemusasiakirjoista on lisäksi nähtävinä lupaprosessin ajan sähköisinä osoitteesta www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet voidaan antaa internetin kautta sähköisellä muistutuslomakkeella, joka on osoitteessa www.avi.fi/muistutus.  

Miten lupaprosessi etenee

Kuulutusajan jälkeen aluehallintovirasto pyytää luvan hakijalta selityksen aluehallintovirastolle toimitetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä. Selityspyynnössä hakijalle varataan tilaisuus vastata esitettyihin vaatimuksiin ja tarvittaessa täsmentää hakemusta vaatimusten pohjalta. Tämän jälkeen lupa-asiassa tullaan pitämään myöhemmin päätettävänä ajankohtana tarkastus, jossa lupaviranomainen tutustuu vaikutusalueeseen ja kuulee asianosaisten näkemyksiä hakijan mahdollisesta selityksestä. Tarkastukseen kutsutaan ainakin muistutuksen tehneet viranomaiset ja asianosaiset. Aluehallintoviraston tavoitteena on antaa päätös hakemusasiasta kesäkuuhun 2016 mennessä.


Lisätietoja:

    ympäristöylitarkastaja Anni Paukkeri, puh. 0295 017 685
    johtaja Erkki Kantola, puh. 0295 017 648


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet