Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Etelä-Suomen AVIn tilinpäätöksestä poimittua: Talouden kasvu ja elinkeinoelämän elpyminen lisäsivät Etelä-Suomen AVIn palvelujen kysyntää

Etelä-Suomi

Juuri julkaistussa aluehallintovirastojen vuoden 2018 tilinpäätöksessä Etelä-Suomen AVIn (ESAVI) toiminta näyttäytyi vakaana ja tuloksellisena. Toiminta oli kustannustehokasta ja tuottavaa, erityisesti kun ottaa huomioon alueen suuret volyymit ja toimintaympäristön haasteet sekä henkilöstön suhteellisen pienen osuuden. Sote-uudistukseen valmistautuminen, talouden kasvu ja elinkeinoelämän elpyminen lisäsivät palvelujen kysyntää ja tarvetta.

Ministeriöiden asettamat käsittelyaika- ja määrätavoitteet saavutettiin hyvin. Monet kantelu- ja lupa-asiat olivat monimutkaisia ja uusimuotoisia, jolloin niiden käsittely vei normaalia pidempään. Tavoitteiden saavuttaminen ja ruuhkien purku onnistui määräaikaisen lisäresurssin turvin. Ennaltaehkäisevän, kokonaisiin palvelujärjestelmiin kohdistuvan valvonnan ja toiminnan sijaan riskinä on voimavarojen kohdentuminen yhä enenevässä määrin yksittäistapausten ja kanteluiden käsittelyyn. Yksityistä palveluntuotantoa on laajemmin suurissa kaupungeissa ja se on sisällöltään monimuotoisempaa kuin pienissä kunnissa. Palveluntuottajien uusia toimintamuotoja ja -malleja kehitetään Etelä-Suomen alueella ennen jalkauttamista muualle maahan.

Oikeusturva-asiat lisääntyivät. Ennakoivan ohjauksen, omavalvonnan ja riskiperusteisen valvonnan osuutta pyrittiin kasvattamaan kaikessa valvonnassa, mutta edelleen jälkikäteisvalvonnan suuri määrä, erityisesti terveydenhuollossa, vaikeutti tämän tavoitteen saavuttamista. Vireille tulevien kantelujen kokonaismäärä oli edelleen kasvussa. Oikeusturva-asiat käsiteltiin pääosin määräajassa. Etelä-Suomessa ratkottiin lähes 40 % (1257 kpl) koko maan aluehallintovirastojen toimivaltaan kuuluvista kanteluista.

Luvat ja valtionavustukset käsiteltiin tehokkaasti. Lupien käsittelyaikojen kehitys oli vakaata ja lupahakemusten digitaalinen käsittely lisääntyi. Lupa-asioiden määrä kasvoi. Ympäristö- ja vesilupien, terveydenhuollon lupien, alkoholihallinnon lupien sekä elinkeinolupien ja rekisteröintien tavoiteajat toteutuivat. Alkoholilupahakemusten määrä kasvoi edellisvuodesta runsaasti uuden alkoholilain vuoksi. Ympäristö- ja vesilupien käsittelyaika lyhentyi huomattavasti ja toiminta tehostui. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustusten käsittely sujui keväällä ajoittaisista ruuhkatilanteista huolimatta aikataulujen mukaisesti. Valtionavustuksia nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeisiin myönnettiin alueelle yli 18 miljoonaa euroa.

Häiriötilanteisiin varautumista edistettiin aktiivisesti. Harjoituksissa syvennettiin hybridi- ja ympäristöterveydenhuollon sekä tietoturvauhkiin varautumista. Opetus- ja kulttuuritoimen viiden maakunnan alueella järjestetyissä turvallisuuskoulutustilaisuuksissa nousi esiin keskeisimpinä asioina turvallisuusviestintä, johtaminen sekä henkilöstön turvallisuusosaaminen. Alueelliset maanpuolustuskurssit kokosivat yhteensä yli 400 varautumisen avainhenkilöä joko koko viikon tai muutaman päivän kestäviin koulutuksiin. Valmiustoimikuntatyöskentely uudistettiin koskemaan vuosia 2019–2020.

Nuorisotyön tukemiseen myönnettiin miljoonia. Aluehallintoviraston nuorisotoimen valtionavustuksilla vahvistettiin nuorten osallisuutta ja tuettiin arjen rakentumista. Avustuksia nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen suunnattiin lähes kahdeksan miljoonaa euroa; etsivän nuorisotyön avustuksella palkattiin toimialueen kuntiin yli 140 etsivän nuorisotyön ammattilaista, jotka auttoivat nuoria arjen hallinnassa. Lisäksi tuettiin alueen yli 50 nuorten työpajaa, joiden avulla autettiin pääosin koulutuksen ja työelämän ulkopuolella tai muulla tavoin syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Elinkeinon harjoittajien toimintaan useita lakiuudistuksia. Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisissa asioissa edistettiin markkinoiden toimivuutta ja tuettiin sekä valvottiin elinkeinon harjoittajien toiminnan lainmukaisuutta. Vuonna 2018 järjestettiin suunnitelmien mukaiset valvontahankkeet, tehostettiin tiedottamista ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Elinkeinovalvonnan lupien ja rekisteröintien tavoiteajat toteutuivat.

Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus säilyivät hyvällä tasolla. Vuonna 2018 helposti leviäviä tai vaarallisia eläintauteja ei edelleenkään todettu Etelä-Suomen alueella. Eläinten laittomaan maahantuontiin kohdistettiin voimavaroja, jotta toiminta saataisiin kuriin. Kiireellisten tai vakavien eläinsuojelutapausten osuus pysyi korkealla tasolla muuhun Suomeen verrattuna. Uimavesi- tai talousvesivälitteisiä epidemioita ei ollut. Elintarvikevalvonnassa riskiperusteisuutta ja valvonnan yhdenmukaisuutta edistettiin edelleen ohjaamalla valvojia yhtenäisempään OIVA-arviointiin.

Omatoimikirjastoja tuettiin - kirjastoista henkistä hyvinvointia. Aluehallintoviraston kirjastotoimi edisti kirjastojen toimintaa ja vaikutti siten kansalaisten henkiseen hyvinvointiin ja esti syrjäytymistä. Vuonna 2018 omatoimikirjastojen perustamista tuettiin edelleen, jolloin kansalaisten kirjastopalvelujen saatavuutta voitiin parantaa aukioloaikoja lisäämällä. Kirjastolain ja kuntalain mukaista kuntalaisten vaikuttamista kirjastopalveluihin vahvistettiin myös hankeavustuksissa.

Määrärahojen käyttö oli hallittua, suunnitelmallista ja vastuullista. Viraston substanssitoimialojen bruttomenot (pl. valtakunnallinen hallinto- ja kehittämispalvelut sekä työsuojelun vastuualue) olivat noin 8,3 ja tulot 6,6 miljoonaa euroa. Vastaavilla toimialoilla oli henkilöstöä reilut kaksisataa, eli 33 % AVIen henkilöstöstä. Tulot kertyivät pääosin alkoholilain nojalla perittävistä maksuista ja ympäristöluvista. Menojen osuus oli 29 % ja tulojen osuus 45 % kaikkien AVIen kokonaisuudesta.

 

Lisätietoja:
Ylijohtaja Merja Ekqvist, etunimi.sukunimi@avi.fi , p. 0295 016 271
Etelä-Suomen AVI


ESAVIn esittely diasarja
AVIen yhteinen tilinpäätös 2018
Etelä-Suomen AVIn tilinpäätös 2018

Oikeusturva-asiat lisääntyivät
Luvat ja valtionavustukset käsiteltiin tehokkaasti
Häiriötilanteisiin varautumista edistettiin aktiivisesti
Nuorisotyön tukemiseen myönnettiin miljoonia
Elinkeinon harjoittajien toimintaan useita lakiuudistuksia
Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus säilyivät hyvällä tasolla
Omatoimikirjastoja tuettiin - kirjastoista henkistä hyvinvointia

AVIen yhteinen tilinpäätöstiedote

 

Linkit aikaisempiin tiedotteisiin.

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen AVI toimii Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla. Väkiluku näillä alueilla on yhteensä 2,3 miljoonaa, yli 40 % Suomen väestöstä. Yritystoiminnan osuus on samoin yli 40 %. Lisäksi hoidamme ympäristöluvat Lounais-Suomen AVIn alueella (Varsinais-Suomi ja Satakunta). Vastaamme myös useista tehtävistä koko Suomen kattavasti. Toimintamme organisoinnista ja terminologiasta on keskeisiltä osin säädetty laissa. Virastomme kuuteen vastuualueeseen ja johdon tukeen sijoitettua henkilöstöä on reilut viisisataa, mikä on noin 42 % kaikkien AVIen henkilöstöstä. Työskentelypaikkakuntia oli yhteensä 15 ympäri Suomen.

Tulosohjauksesta vastaavat kahdeksan ministeriötä: sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sisäministeriö ja ympäristöministeriö sekä näiden alaisista keskushallinnon virastoista Ruokavirasto (viime vuonna Evira), Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). AVIen tulostavoitteista ja resursseista päätetään yhteistyössä ohjaavien tahojen ja AVIen kesken. Valtiovarainministeriö huolehtii viraston yhteisiä toimintoja ja muita yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisia toimenpiteitä koskevasta toimialaohjauksesta. AVIen tavoitteet kirjataan yhteiseen tulossopimukseen.


Päivitetty